268/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

268
ZÁKON
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z., zákona č. 557/2010 Z. z., zákona č. 416/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 186/2016 Z. z., zákona č. 183/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
2.
V § 6 ods. 3 sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“.
3.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na príslušný kalendárny rok“ a slovo „platnosti“ sa nahrádza slovom „účinnosti“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.