266/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

266
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 5. septembra 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 10 písm. a) posledná veta znie: „Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 58, 76 a 94.“.
2.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 67 písm. d) sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“.
3.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 74 písm. b) druhá veta znie: „Charakteristika premenných štatistického zisťovania: výroba a dodávka elektriny, tepla a chladu, spotreba palív na výrobu elektriny, tepla a chladu podľa druhov, dovoz, vývoz, straty a vlastná spotreba pri výrobe elektriny, tepla a chladu, inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, tepla a chladu.“.
4.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 74 písm. c) sa za slová „Výrobcovia tepla“ vkladajú slová „alebo chladu“.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 78 písm. b) druhá veta znie: „Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné informácie o podniku a inovačných aktivitách podniku, stratégie a znalosti podniku, výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, spolupráca pri inovačných aktivitách, faktory obmedzujúce inovačné aktivity, organizačné a marketingové inovácie.“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 81 písm. d) sa slová „do 31. septembra“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra“.
7.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bode 40 Názov ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni“.
8.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bode 43 Názov ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy v centrách pre deti a rodiny“.
9.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bode 108 Značka ŠZ/ŠF znie: „NM (MK SR) 1-01“.
10.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 4 písm. d) sa slová „do 30. júla“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“.
11.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 40 Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni“.
12.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 40 písm. a) sa za slovo „sieti“ vkladajú slová „prírodných liečebných kúpeľov a“.
13.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 40 písm. b) sa za slovo „jednotlivých“ vkladajú slová „prírodných liečebných kúpeľoch a“.
14.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 43 Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy v centrách pre deti a rodiny“.
15.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 43 písmeno c) znie:
„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá pre deti a rodiny podľa SK NACE:
87.9 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach a
88.9 Ostatná sociálna práca bez ubytovania.“.
16.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 44 písm. b) sa za slovom „výdavkov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a počet neuspokojených žiadostí v zariadení“.
17.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 45 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a počet neuspokojených žiadostí v zariadení“.
18.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 47 písmená a) až c) znejú:
„a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanými subjektmi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na koncepčnú, legislatívnu a analytickú činnosť v oblasti ochrany detí.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.
Charakteristika premenných štatistického zisťovania: počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, náklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Akreditované subjekty podľa SK NACE:
88.99 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.“.
19.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 108 Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára znie: „NM (MK SR) 1-01“.
20.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 108 písm. e) prvej vete sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“ a druhej vete slová „Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy“.
21.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 24, 98 až 101 a 189.
22.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 66 znie:


„66. M (NBS) 67 - 12 Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu“.
23.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitola I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa dopĺňa bodom 211, ktorý znie:
„211. SPI KN Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracované podľa sumarizačného kódu“.
24.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 1 písm. c), bode 2 písm. c), bode 15 písm. c) a bode 16 písm. c) druhá veta znie: „Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája, 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.“.
25.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 3 písm. c) a bode 4 písm. c) druhá veta znie: „Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. júna, 31. augusta a 30. novembra po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.“.
26.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 7 písm. c), bode 8 písm. c), bode 13 písm. c) a bode 14 písm. c) druhá veta znie: „Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 31. augusta a 31. decembra po referenčnom období, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.
27.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 24, 98 až 101 a 189.
28.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 66 Názov administratívneho zdroja znie: „Mesačný výkaz o stavoch, transakciách a o vydaných podielových listoch podielového fondu alebo podfondu“.
29.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitola I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa dopĺňa bodom 211, ktorý znie:

„211.

Značka administratívneho zdroja: SPI KN
Názov administratívneho zdroja: Prehľady o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracované podľa sumarizačného kódu
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja
Administratívne údaje sa získavajú na účely zostavenia národných účtov a na plnenie požiadaviek Transmisijného programu ESA 2010.
Získavanie informácií ustanovuje predpis v prílohe č. 4 bode 80.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja
Údaje o plochách druhov pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností spracované podľa sumarizačného kódu k 1. januáru.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 30. apríla po referenčnom období.“.
30.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole V. MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ - o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie Slovenskej republiky na vonkajších hraniciach podľa dôvodov odopretia, typu hranice a štátnej príslušnosti;
- o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, o ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky podľa vnútroštátnych právnych predpisov v členení podľa veku, pohlavia a štátnej príslušnosti;
- o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, o ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky a na ktorých sa vzťahuje správne rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že ich pobyt je neoprávnený, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie Slovenskej republiky, v členení podľa štátnej príslušnosti;
- o počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie Slovenskej republiky na základe správneho rozhodnutia alebo súdneho rozhodnutia, v členení podľa štátnej príslušnosti vrátených osôb“.
31.
V prílohe č. 4 ZOZNAM SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV sa pripája bod 94, ktorý znie:
„94.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2018 z 19. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 48, 21. 2. 2018)“.
32.
V prílohe č. 5 časti ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA ZABEZPEČUJE SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ V PRÍLOHE Č. 2 bod 4 znie:
„4. Národné osvetové centrum (NOC) Kult (MK SR) 3-01, Kult (MK SR) 7-01,
Kult (MK SR) 8-01, Kult (MK SR) 15-01,
Kult (MK SR) 20-01, Kult (MK SR) 21-01,
NM (MK SR) 1-01“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Alexander Ballek v. r.