256/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

256
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 13. decembra 2017 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z. a oznámenie č. 239/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2018.

V zmysle oznámenia A28 uverejneného 29. marca 2018 v Úradnom vestníku Európskej patentovej organizácie bude Európska patentová organizácia po 1. apríli 2018 postupovať podľa zmeneného článku 2 ods. 1 bodov 1, 7 a 18, ods. 2 bodu 7 a ods. 3 Poplatkového poriadku až vtedy, keď budú dostupné technické prostriedky na podávanie DOCX súborov a keď nadobudne platnosť rozhodnutie prezidenta Európskej patentovej organizácie vydané podľa zmeneného článku 2 ods. 3 Poplatkového poriadku.