251/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

251
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 5. septembra 2018
o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora a
b)
vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.
§ 2
(1)
Gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.
(2)
Študijný odbor a zameranie študijného odboru v gymnáziách, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory v stredných športových školách, je uvedená v prílohe č. 2.
(4)
Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.
(6)
Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.
(7)
Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 6.
(8)
Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 7.
(9)
Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov v školách umeleckého priemyslu, je uvedená v prílohe č. 8.
§ 3
(1)
Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.
(3)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.
(4)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.
(5)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 6. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.
(7)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky.
(8)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých škola umeleckého priemyslu môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 8 časti B. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.
§ 4
(1)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo učiteľa odbornej praxe pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 3, 4 a prílohe č. 5 časti B.
(2)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I je päť až deväť žiakov.
§ 5
(1)
Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.
(2)
Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je uvedená v prílohe č. 9.
(3)
Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 9
a)
sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie alebo
b)
poskytuje súčinnosť príslušnému ministerstvu, ktoré sa zúčastňuje na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni, alebo
c)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z. a vyhlášky č. 185/2017 Z. z.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prílohy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a prílohy č. 8, ktorá nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Martina Lubyová v. r.