249/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

249
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk.

Cieľom opatrenia je zohľadniť zmeny vyplývajúce z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (ďalej len „nariadenie ECB“). Na účely nariadenia ECB sa má zabezpečiť zber údajov za právnické osoby („právnická osoba – podnikateľ a právnická osoba nepodnikateľ“) s prahovou hodnotou celkovej výšky záväzku dlžníka v rámci jednej pozorovanej jednotky, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 25 000 eur. Ide o poskytovanie údajov Európskej centrálnej banke o úveroch vo vzťahu k nástrojom, ak sa hodnota záväzku dlžníka (právnickej osoby) rovná alebo je vyššia ako 25 000 eur.

Do registra bankových úverov a záruk sa budú poskytovať údaje od bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a z:
– registra a identifikátora osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
– registra organizácií,
– registra účtovných závierok,
– databázy identifikátorov právnických osôb (kód LEI) alebo
– databáz Sociálnej poisťovne.
Opatrenie obsahuje sedem nových príloh (v porovnaní s jestvujúcimi troma prílohami, ktoré ostanú zachované), ktorými sa zabezpečí zber údajov podľa nariadenia ECB, ako aj zber údajov na národnej úrovni. Ide o tieto prílohy:
1.
príloha č. 1, ide o informácie a podklady, ktoré sa primárne získavajú z príslušných registrov a databáz (§ 1 ods. 2 a 3 opatrenia),
2.
príloha č. 2, ide o poskytovanie referenčných údajov protistrán do registra (§ 1 ods. 4 písm. a) opatrenia),
3.
príloha č. 3, ide o poskytovanie referenčných údajov protistrán do registra (§ 1 ods. 4 písm. b) opatrenia),
4.
príloha č. 4, ide o poskytovanie referenčných údajov protistrán do registra (§ 1 ods. 4 písm. c) opatrenia),
5.
príloha č. 5, ide o rozsah údajov o nástrojoch (§ 1 ods. 5 až 8 opatrenia),
6.
príloha č. 6, ide o rozsah údajov, ktoré sa budú poskytovať banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky,
7.
príloha č. 7, ide o rozsah údajov, ktoré sa budú poskytovať klientovi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2018 okrem § 3 ods. 1 a 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 21/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).