247/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

247
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004
Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotný výkon s kódom V12 znie:
„V12 Ošetrenie zubného kazu
Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.“.
2.
V prílohe č. 2 časti II STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 – K06, K08 – K14) písmene A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia v zdravotnom výkone s kódom V13 Ošetrenie zubného kazu sa vypúšťa druhá veta.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Peter Pellegrini v. r.