246/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

246
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004
Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podľa § 3 ods. 1“.
2.
V prílohe časti STOMATOLÓGIA písmene A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotný výkon V 12 znie:
„V 12 Ošetrenie zubného kazu
Liečba kazu a výplň zuba bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická výplň zuba v celom rozsahu chrupu z ručne miešaného skloionomerného cementu.“.
3.
V prílohe časti STOMATOLÓGIA písmene A. Zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia druhom bode Záchovná stomatológia zdravotnom výkone V 13 Ošetrenie zubného kazu sa vypúšťa druhá veta.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Peter Pellegrini v. r.