243/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

243
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. augusta 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 sa za riadok 21 vkladá nový riadok 22, ktorý znie:

„22. KOŠICE * OKRES KOŠICE – OKOLIE, KOŠICE II“.
Doterajšie riadky 22 až 75 sa označujú ako riadky 23 až 76.
2.
V prílohe č. 1 sa pod tabuľku dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„*Sídlom pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Košice pre spádové územie okres Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Andrea Kalavská v. r.