242/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

242
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. augusta 2018,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z. a vyhlášky č. 186/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe písmene G sa vkladajú nové riadky 1 a 2, ktoré znejú:

„1. 3678G inštalatér 3678 2
2. 3678G 01 inštalatér – vodovodné zariadenia 3678 2 01“.

Doterajšie riadky 1 až 7 sa označujú ako riadky 3 až 9.
2.
V prílohe sa písmeno G dopĺňa riadkom 10, ktorý znie:

„10. 3697G stavebná výroba – stavebné práce“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Martina Lubyová v. r.