241/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

241
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. augusta 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v súlade so vzorovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,1) sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, sa skončí najneskôr o 22.00 hodine.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
3.
V § 3 ods. 3 sa pred slová „najmenej 30“ vkladá slovo „spravidla“.
4.
V § 3 ods. 6 sa nad slovami „duálneho vzdelávania“ vypúšťa odkaz 1.
5.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „riaditeľom strednej školy“ nahrádzajú slovami „štátnym vzdelávacím programom“ a na konci sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá trvá najmenej jeden rok“.
6.
V § 7 ods. 2 sa za slovo „konzervatóriu“ vkladajú slová „a škole umeleckého priemyslu“.
7.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k vyhláške č. 65/2015 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA
VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO
NADANIA
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú
a)
3348 M tvorba nábytku a interiéru,
b)
5310 N zubný technik,
c)
5315 N zdravotnícky záchranár,
d)
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
e)
5370 M masér,
f)
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
g)
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
h)
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
i)
9245 M ochrana osôb a majetku,
j)
študijné odbory a učebné odbory v strednej športovej škole,
k)
študijné odbory v konzervatóriu,
l)
študijné odbory v škole umeleckého priemyslu,
m)
skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
n)
skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I siedmeho bodu písm. j) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019, a čl. I siedmeho bodu písm. l) prílohy, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v. r.