238/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

238
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. mája 2014 bol v Havane za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu (oznámenie č. 19/2015 Z. z. a oznámenie č. 20/2015 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 271 z 19. októbra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 25. júna 2018. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 18. júla 2018 uložená u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

Protokol nadobudne platnosť 18. augusta 2018 v súlade s článkom III a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 18. augusta 2018.