237/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

237
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky
č. 66/2015 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa slová „viac ako“ nahrádzajú slovom „najmenej“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
čerstvým pekárskym výrobkom pekársky výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia konzervačných látok, bez predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od upečenia, ak ide o chlieb; ak ide o pečivo, najneskôr do 12 hodín od upečenia,“.
3.
V nadpise § 5 sa za slovo „výrobkov“ vkladajú slová „a cukrárskych výrobkov“.
4.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Čerstvé pekárske výrobky a cukrárske výrobky musia byť priestorovo oddelené od rozmrazených výrobkov a výrobkov dopečených z predpečeného chladeného alebo predpečeného zmrazeného polotovaru.
(5)
Pekársky výrobok a cukrársky výrobok po umiestnení na trh nemožno zmrazovať.“.
5.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Nebalený cukrársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka v rozmrazenom stave, sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovom „rozmrazené“.
(3)
Cukrársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo predpečeného zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“.
6.
§ 12 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:
„(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
v z. Anton Stredák v. r.