236/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia.

Vzor daňového priznania k dani z poistenia zohľadňuje ustanovenia zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádza daň z poistenia v odvetviach neživotného poistenia.

Vzor daňového priznania k dani z poistenia sa týka všetkých osôb povinných platiť daň z poistenia správcovi dane podľa § 4 zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi 2018 pod príspevkom č. 15, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky.