Predpis bol zrušený predpisom 382/2020 Z. z.

231/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

231
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 25. júla 2018
o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 220,70 eura.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 233/2017 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ján Richter v. r.