228/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018 do 31.05.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

228
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. júla 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o vedení zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
(1)
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v elektronickej podobe.
(2)
Ministerstvo bezodkladne vykonáva zmeny v zozname a zabezpečuje sprístupnenie zoznamu verejnosti prostredníctvom elektronických zariadení na webovom sídle1) ministerstva a jeho aktualizáciu súčasne s vykonanými zmenami v zozname. Elektronická podoba zoznamu umožňuje vyhľadávanie podľa odborov, odvetví a osôb zapísaných v zozname. V zozname sa zverejní aj znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu.
(3)
Odbory a odvetvia sú zoradené podľa abecedného poradia; každý odbor a odvetvie sú označené šesťmiestnym číselným kódom.
(4)
Znalci, tlmočníci a prekladatelia sa zapisujú do zoznamu v abecednom poradí.
(5)
Oddiel zápisu znalcov sa člení na časť na zápis znalcov, ktorí vykonávajú činnosť ako
a)
fyzické osoby,
b)
znalecké organizácie,
c)
znalecké ústavy.
(6)
Kontaktný údaj je najmä údaj o telefónnom čísle alebo adrese elektronickej pošty, alebo iný údaj, ktorý slúži na okamžité zastihnutie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
(7)
Zoznam znaleckých odborov a odvetví sa ustanovuje v prílohe č. 1. Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví sa ustanovuje v prílohe č. 2. Zoznam jazykov na účely členenia odborov podľa jazykov sa ustanovuje v prílohe č. 3.
(8)
Ministerstvo vymedzí pri vzniku nových odborov alebo odvetví v zozname rozsah ich pôsobnosti tak, aby znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojej činnosti nezasahovali do iného odboru alebo odvetvia.
§ 2
Podrobnosti o zápise do zoznamu
(1)
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu sa pripoja
a)
osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v odbore, ktorý je predmetom žiadosti, najmä vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia alebo iných dokladov; žiadateľ predloží len osvedčené kópie tých dokladov, ktorými sa preukazuje získanie vzdelania v odbore podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,
b)
životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,
c)
kópia dokladu o úspešnom absolvovaní osobitného vzdelávania o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona (ďalej len „odborné minimum“), ktoré žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti; u absolventov špecializovaného vzdelávania v odbore alebo odvetví podľa písmena e) sa má za to, že absolvovali aj odborné minimum, ak je žiadosť podaná do troch rokov od jeho úspešného absolvovania,
d)
kópia dokladu o úspešnom absolvovaní skúšky z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len „odborná skúška“), ktorú žiadateľ absolvoval najneskôr tri roky pred podaním žiadosti,
e)
osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného vzdelávania v odboroch alebo odvetviach uvedených v prílohe č. 4,
f)
doklady o dĺžke praxe v odbore žiadateľa, z ktorých musí byť zrejmý právny základ jej vykonávania, doba trvania a pracovné činnosti, ktoré žiadateľ vykonáva alebo vykonával; prax v odbore musí byť vykonávaná aj v čase podania žiadosti,
g)
doklady preukazujúce disponovanie materiálnym vybavením potrebným na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví, napríklad osvedčená kópia nájomnej zmluvy, alebo inventarizačný súpis hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace, alebo čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba žiadajúca o zápis do zoznamu týmto materiálnym vybavením disponuje.
(2)
Ak je žiadateľ v čase podania žiadosti zapísaný v inom odbore alebo odvetví zoznamu, nevyžaduje sa od neho opätovné predloženie dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima.
(3)
Informáciu o možnosti absolvovania odborného minima uverejní ministerstvo na webovom sídle ministerstva.
(4)
V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza príslušná špecializačná skúška alebo certifikačná skúška v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Špecializácia právnickej osoby je zameranie činnosti právnickej osoby žiadajúcej o zápis do zoznamu. Ministerstvo tento údaj zisťuje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
(6)
Sľub sa skladá verejne, slávnostným spôsobom na ministerstve. Žiadateľ sľub potvrdí svojím podpisom v knihe sľubov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
(7)
Pri zapísaní žiadateľa do zoznamu ministerstvo zakladá každému znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi osobný spis. Do osobného spisu sa zakladajú listiny, ktoré sa týkajú osoby znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, výkonu jeho činnosti a profesijného rastu.
§ 3
Osobitné ustanovenie o zápise do zoznamu a výkone znaleckej činnosti pri stanovovaní hodnoty majetku podniku
Ministerstvo zapíše do odboru ekonomika a riadenie podnikov právnickú osobu, ak spĺňa podmienky zápisu do zoznamu podľa § 6 zákona a preukáže, že má vzťah podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona aspoň s
a)
jedným znalcom, ktorý je fyzickou osobou, zapísaným v odbore ekonómia a manažment,
b)
dvoma znalcami, ktorí sú fyzickými osobami, zapísanými po jednom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, alebo odboru cestná doprava, odvetvie odhad hodnoty cestných vozidiel, alebo odboru strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení, alebo odboru elektrotechnika, odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky, alebo odboru priemyselné vlastníctvo, odvetvie priemyselné vlastníctvo.
§ 4
Podrobnosti o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti podľa § 7 zákona
(1)
Podmienka výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti sa preukazuje
a)
originálom výpisu z príslušného zoznamu vedeného v inom štáte alebo
b)
písomným potvrdením, ktoré vydal príslušný orgán štátu.
(2)
Doklady podľa odseku 1 nesmú byť v čase podania žiadosti o zápis do zoznamu staršie ako tri mesiace.
§ 5
Všeobecné ustanovenia o odbornej skúške
(1)
Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba (ďalej len „organizátor skúšky“).
(2)
Písomná prihláška na odbornú skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, ďalšie kontaktné údaje, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku, sa podáva na ministerstvo. Ak je prihláška doručená neskôr ako tri mesiace pred určeným termínom odbornej skúšky z príslušného odboru alebo odvetvia, žiadateľ bude pozvaný na ďalší najbližší termín odbornej skúšky.
(3)
Ministerstvo na základe počtu písomných prihlášok po dohode s organizátorom skúšky určuje termín odbornej skúšky. V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku. To neplatí pre odbor alebo odvetvie, pre ktorý nebola do 30. septembra kalendárneho roka doručená žiadna prihláška na odbornú skúšku a kde zároveň nie je z predchádzajúceho kalendárneho roka prihlásený žiaden žiadateľ, ktorý nevykonal odbornú skúšku.
(4)
Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr dva mesiace pred termínom odbornej skúšky. Súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku a číslo účtu, na ktorý žiadateľ uhradí náklady vykonania odbornej skúšky v primeranej lehote a výške určenej organizátorom skúšky. Ak v určenej lehote žiadateľ neuhradí náklady v plnej výške, nemá právo zúčastniť sa odbornej skúšky; organizátor skúšky môže zmeškanie lehoty odpustiť. Ak sa žiadateľ nezúčastní odbornej skúšky kvôli neuhradeniu nákladov alebo z iného dôvodu, organizátor skúšky túto skutočnosť oznámi ministerstvu.
(5)
Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva v štátnom jazyku. Odborná skúška žiadateľa o tlmočnícku činnosť a prekladateľskú činnosť sa vykoná v príslušných jazykoch.
(6)
Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Členom skúšobnej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom skúšobnej komisie a ďalším členom skúšobnej komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v príslušnom odbore alebo odvetví.
(7)
Ak žiadateľ použije počas odbornej skúšky materiálne vybavenie, ktorého použitie je zakázané touto vyhláškou alebo nepovolené predsedom skúšobnej komisie, alebo ak nepostupuje pri zodpovedaní otázok samostatne, nie je oprávnený ďalej pokračovať v priebehu odbornej skúšky.
(8)
Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia.
(9)
Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami
a)
vyhovel, alebo
b)
nevyhovel.
(10)
Organizátor skúšky vydá žiadateľovi doklad o výsledku odbornej skúšky spravidla hneď po oznámení výsledku, najneskôr 14 dní od termínu odbornej skúšky. O priebehu odbornej skúšky sa spisuje protokol, do ktorého môže člen skúšobnej komisie uviesť svoje poznámky. Organizátor odbornej skúšky zašle ministerstvu kópie všetkých protokolov do jedného mesiaca od uskutočnenia odbornej skúšky.
(11)
Proti výsledku odbornej skúšky nie je prípustné podať opravný prostriedok.
(12)
Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať ďalšiu odbornú skúšku z toho istého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.
(13)
Žiadateľ, ktorého odborná skúška z rovnakého odboru alebo odvetvia bola trikrát za sebou hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať ďalšiu odbornú skúšku z rovnakého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania poslednej odbornej skúšky z rovnakého odboru alebo odvetvia. Po uplynutí troch rokov od neúspešného vykonania odbornej skúšky sa na predchádzajúce neúspešné pokusy o vykonanie odbornej skúšky neprihliada.
§ 6
Odborná skúška znalca
(1)
Účelom odbornej skúšky znalca je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z príslušného odboru a odvetvia vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon znaleckej činnosti. Účel odbornej skúšky znalca musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.
(2)
Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky znalca sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a z vypracovania prípadovej štúdie z príslušného odvetvia. Ústna časť odbornej skúšky znalca slúži na položenie doplňujúcich otázok.
(3)
Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.
(4)
Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.
(5)
Na účasť na písomnej časti odbornej skúšky znalca spočívajúcej vo vypracovaní prípadovej štúdie je potrebné získať za vypracovanie testu minimálne 30 bodov.
(6)
Vypracovaním prípadovej štúdie sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v príslušnom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade. Pri vypracovaní prípadovej štúdie je možné použiť len materiálne vybavenie povolené predsedom skúšobnej komisie, ak to vyžaduje povaha príslušnej prípadovej štúdie. Na vypracovanie prípadovej štúdie má žiadateľ 90 minút.
(7)
Správne vypracovaná prípadová štúdia sa hodnotí najviac 40-timi bodmi. Prihliada sa predovšetkým na vecnú správnosť záverov a odôvodnenie postupu žiadateľa.
(8)
Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky znalca je potrebné získať za vypracovanie prípadovej štúdie najmenej 30 bodov.
(9)
Ústna časť odbornej skúšky znalca pozostáva z odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú odbornou skúškou znalca, predovšetkým doplňujúce otázky týkajúce sa právnej úpravy znaleckej činnosti, prípadovej štúdie vypracovanej na odbornej skúške znalca a taktiež sa zisťuje, ako by žiadateľ postupoval v rôznych modelových situáciách, ktoré môžu nastať pri výkone znaleckej činnosti alebo v súvislosti s jej výkonom.
(10)
Ústna časť odbornej skúšky znalca sa hodnotí najviac 20-timi bodmi. Predseda skúšobnej komisie môže za ústnu časť odbornej skúšky znalca udeliť najviac desať bodov, zvyšní členovia skúšobnej komisie najviac po päť bodov.
(11)
Ak žiadateľ získa za ústnu časť odbornej skúšky znalca minimálne 15 bodov, výsledok odbornej skúšky znalca sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky znalca menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky znalca sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky znalca.
§ 7
Odborná skúška tlmočníka
(1)
Účelom odbornej skúšky tlmočníka je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy tlmočníckej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové vzdelanie a ďalšie odborné vzdelanie, špecifické schopnosti, zručnosti, skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožnenie priamej komunikácie medzi osobami používajúcimi rôzne jazyky vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon tlmočníckej činnosti. Účel odbornej skúšky tlmočníka musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.
(2)
Odborná skúška tlmočníka sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti, ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa skladá z tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a z tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.
(3)
Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.
(4)
Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.
(5)
Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov.
(6)
Na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka žiadateľ tlmočí jazykové prejavy, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o tlmočenie modelovej komunikácie na súdnom pojednávaní alebo pred orgánom činným v trestnom konaní, napríklad výsluch svedka, výsluch obvineného, alebo výsluch znalca. Ústna časť odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za tlmočenie z druhého jazyka do prvého jazyka.
(7)
Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každé z tlmočení, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka menej ako 30 bodov alebo ak získa za jedno z tlmočení menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky tlmočníka sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky tlmočníka.
§ 8
Odborná skúška prekladateľa
(1)
Účelom odbornej skúšky prekladateľa je overenie, či súhrn vedomostí žiadateľa z oblasti právnej úpravy prekladateľskej činnosti a schopnosti využiť svoje jazykové schopnosti, ďalšie špecifické schopnosti, zručnosti a skúsenosti, jazykové prostriedky, technické prostriedky a pomôcky na vykonanie úkonu prekladateľskej činnosti vytvára dostatočný predpoklad pre riadny výkon prekladateľskej činnosti. Účel odbornej skúšky prekladateľa musí byť vzatý do úvahy pri príprave zadania a pri hodnotení vedomostí a schopností žiadateľa.
(2)
Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomná časť odbornej skúšky prekladateľa sa skladá z testu zameraného na znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti, z prekladu z prvého jazyka do druhého jazyka a z prekladu z druhého jazyka do prvého jazyka. Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa slúži na položenie doplňujúcich otázok.
(3)
Pri vypracovaní testu nie je prípustné mať k dispozícii text právnych predpisov, literatúru, poznámky ani žiadne iné materiály. Na vypracovanie testu má žiadateľ 20 minút.
(4)
Test obsahuje desať otázok, každá otázka má štyri tvrdenia. Úlohou žiadateľa je označiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správna odpoveď sa hodnotí jedným bodom, za nesprávnu odpoveď nie je udelený žiaden bod, ani nedochádza k strate bodu.
(5)
Na účasť na písomnej časti odbornej skúšky prekladateľa spočívajúcej vo vypracovaní prekladov je potrebné získať za vypracovanie testu najmenej 30 bodov.
(6)
Vypracovaním prekladov sa preukazuje schopnosť preložiť východiskové texty, ktoré sú svojím obsahom zamerané na situácie vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, spravidla pôjde o preklad rozhodnutia, obžaloby, dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu, návrhu na uznanie a výkon rozsudku slovenského súdu v cudzine, medzinárodného zatýkacieho rozkazu, podania, zmluvy, stanov obchodnej spoločnosti alebo iného podobného dokumentu. Pri vypracovaní prekladov je možné použiť právne predpisy, slovníky, odbornú literatúru a poznámky, iné materiálne vybavenie môže byť použité len v prípade povolenia predsedom skúšobnej komisie. Na vypracovanie každého z prekladov má žiadateľ 60 minút.
(7)
Vypracovanie prekladov sa hodnotí najviac 40-timi bodmi, z toho najviac 20-timi bodmi za preklad z prvého jazyka do druhého jazyka a najviac 20-timi bodmi za preklad z druhého jazyka do prvého jazyka. Prihliada sa predovšetkým na úroveň ovládania právnej terminológie, schopnosť vyvarovať sa významovým posunom a gramatickú stránku prekladov.
(8)
Na účasť na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa je potrebné získať za vypracovanie prekladov najmenej 30 bodov, z toho najmenej 15 bodov za každý z prekladov.
(9)
Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa pozostáva z odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú odbornou skúškou prekladateľa, predovšetkým doplňujúce otázky týkajúce sa právnej úpravy prekladateľskej činnosti, prekladov vypracovaných na odbornej skúške a taktiež sa zisťuje, ako by žiadateľ postupoval v rôznych modelových situáciách, ktoré môžu nastať pri výkone prekladateľskej činnosti alebo v súvislosti s jej výkonom.
(10)
Ústna časť odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí najviac 20-timi bodmi. Predseda skúšobnej komisie môže za ústnu časť odbornej skúšky prekladateľa udeliť najviac desať bodov, zvyšní členovia skúšobnej komisie najviac po päť bodov.
(11)
Ak žiadateľ získa z ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa najmenej 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel. Ak žiadateľ získa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa menej ako 15 bodov, výsledok odbornej skúšky prekladateľa sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, rovnako ako v prípade, ak žiadateľ nie je oprávnený zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky prekladateľa.
§ 9
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima
(1)
Účelom odborného minima je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti.
(2)
Odborné minimum zabezpečujú na základe poverenia ministerstvom znalecké ústavy pre záujemcov o znaleckú činnosť a tlmočnícke ústavy pre záujemcov o prekladateľskú činnosť a tlmočnícku činnosť. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, minimálne na dobu trvania jedného kurzu odborného minima.
(3)
Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu.
(4)
Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo.
(5)
Znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy sú povinné zaslať ministerstvu zoznam všetkých účastníkov odborného minima do jedného mesiaca od jeho uskutočnenia.
§ 10
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a obsahu špecializovaného vzdelávania
(1)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa od žiadateľov o zápis do zoznamu vyžaduje pre odbory alebo odvetvia uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Špecializované vzdelávanie poskytujú znalecké ústavy a tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Ministerstvo vydáva poverenie na dobu určitú, najmenej na dobu trvania jedného kurzu špecializovaného vzdelávania.
(3)
Rozsah špecializovaného vzdelávania je najmenej 200 hodín. Obsahom špecializovaného vzdelávania je najmä aplikácia teoretických znalostí v príslušnom odbore.
(4)
Špecializované vzdelávanie je vzdelávanie, ktorého študijný program schválilo ministerstvo.
(5)
Na priebeh špecializovaného vzdelávania, na odbornú prípravu uchádzačov a na vykonanie skúšky uchádzačov sa vzťahuje osobitný predpis.
(6)
Úspešné absolvovanie špecializovaného vzdelávania sa preukazuje písomným potvrdením, ktoré vydávajú osoby uvedené v odseku 2.
§ 11
Sústavné vzdelávanie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
(1)
Ministerstvo v súčinnosti so znaleckými ústavmi a tlmočníckymi ústavmi organizuje odborné semináre ako súčasť sústavného vzdelávania znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 30 zákona. Odborné semináre sa uskutočňujú pri každej podstatnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.
(2)
Odborné semináre sa delia podľa nevyhnutnosti účasti na povinné a dobrovoľné.
Overovanie odbornej spôsobilosti
§ 12
(1)
Účelom overovania odbornej spôsobilosti je overenie, či fyzická osoba zapísaná v zozname ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorá preukázala ovládanie potrebných vedomostí a schopností v konaní o zápise do zoznamu (ďalej len „overovaná osoba“), postupovala pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti zákonným a správnym spôsobom.
(2)
Overovanie odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo, súčinnosť mu poskytuje znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav (ďalej len „poverená osoba“). Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu určenom plánom overovania odbornej spôsobilosti (ďalej len „plán“).
(3)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa skladá z hodnotenia podaných znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov a v závislosti od výsledku ich hodnotenia sa môže skladať aj z ústnej časti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu pokrývajúcom jeden odbor, a to aj v prípadoch, ak je overovaná osoba zapísaná vo viacerých odboroch.
(4)
Plán schválený ministrom obsahuje zoznam overovaných osôb a čísla znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov, ktoré budú pri overovaní odbornej spôsobilosti hodnotené. Ministerstvo bez zbytočného odkladu predloží plán poverenej osobe.
(5)
Do plánu možno zaradiť najmä toho, kto k dátumu schválenia plánu podáva nadmerný počet znaleckých úkonov, prekladateľských úkonov alebo tlmočníckych úkonov v príslušnom odbore alebo odvetví vzbudzujúci pochybnosť o odbornosti podaných úkonov.
(6)
Proti zaradeniu do plánu nie je prípustné podať opravný prostriedok.
(7)
Pri overovaní odbornej spôsobilosti môžu byť hodnotené len tie znalecké posudky, tlmočnícke úkony alebo preklady, ktoré neboli vykonané viac ako tri roky pred schválením plánu a ktoré neboli predmetom dohľadu podľa § 27 zákona. Pri overovaní odbornej spôsobilosti sa hodnotia tri znalecké posudky, tlmočnícke úkony alebo preklady. Ak je overovanou osobou znalec, ktorý je zapísaný vo viacerých odboroch, všetky hodnotené znalecké posudky musia byť vypracované v odvetviach rovnakého odboru. Ak je overovanou osobou znalec, ktorý je zapísaný vo viacerých odvetviach jedného odboru, hodnotené sú znalecké posudky spadajúce pod čo najviac odvetví. Ak je overovanou osobou tlmočník alebo prekladateľ zapísaný vo viacerých odboroch, všetky hodnotené tlmočnícke úkony alebo preklady musia byť vypracované v rovnakom odbore. Ak je overovanou osobou tlmočník, hodnotia sa tlmočnícke úkony, ktoré boli zaznamenané technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku a záznamy boli uchované na nosiči dát.
(8)
Overovaná osoba uhrádza paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti vo výške navrhnutej poverenou osobou a schválenej ministerstvom vo výške predpokladaných účelne vynaložených nákladov.
(9)
Ak je overovanou osobou znalec alebo prekladateľ, poverená osoba mu do 30 dní od doručenia plánu zašle výzvu na predloženie rovnopisu znaleckého posudku alebo rovnopisu prekladu v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Výzva obsahuje číslo účtu, na ktorý overovaná osoba v lehote 30 dní od doručenia výzvy uhradí paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti.
(10)
Ak je overovanou osobou tlmočník, poverená osoba do 30 dní od doručenia plánu zašle
a)
overovanej osobe výzvu obsahujúcu číslo účtu, na ktorý overovaná osoba v lehote 30 dní od doručenia výzvy uhradí paušálnu náhradu nákladov overenia odbornej spôsobilosti,
b)
súdu výzvu na predloženie nosiča dát, na ktorom je zachovaný zvukový záznam z pojednávania alebo iného procesného úkonu, pri ktorom bola využitá tlmočnícka činnosť.
(11)
Ak overovaná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 9 alebo podľa odseku 10 písm. a) v rámci určenej lehoty, poverená osoba jej bez zbytočného odkladu zašle opätovnú výzvu. Ak ani v lehote 30 dní od doručenia opätovnej výzvy overovaná osoba neuskutoční postup podľa výzvy, poverená osoba o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje ministerstvo; k oznámeniu sa prikladá kópia výzvy, kópia opätovnej výzvy a originály dokladov o doručení výzvy a opätovnej výzvy.
(12)
Poverená osoba vypracuje písomné stanovisko k hodnoteným znaleckým posudkom, tlmočníckym úkonom alebo prekladom, obsahujúce vyjadrenie k zisteným nedostatkom, ktoré musia byť určito označené a musí byť posúdená ich povaha, závažnosť a dôsledky. Ak preskúmaním nedošlo k zisteniu vážnych nedostatkov, poverená osoba môže v záverečnej časti písomného stanoviska navrhnúť upustenie od uskutočnenia ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.
(13)
Poverená osoba vypracuje písomné stanovisko v lehote šiestich mesiacov. Začiatok lehoty na vypracovanie stanoviska je určený dňom doručenia vyžiadaných rovnopisov znaleckých posudkov, nosičov dát obsahujúcich zaznamenané tlmočnícke úkony alebo rovnopisov prekladov, alebo dátumom pripísania sumy predstavujúcej náklady overovania odbornej spôsobilosti na účet poverenej osoby; rozhodujúca je udalosť, ktorá nastala neskôr. Poverená osoba bez zbytočného odkladu zašle ministerstvu písomné stanovisko, ku ktorému priloží rovnopisy znaleckých posudkov, nosiče dát obsahujúce zaznamenané tlmočnícke úkony alebo rovnopisy prekladov.
(14)
Ministerstvo do dvoch mesiacov od doručenia písomného stanoviska oznámi poverenej osobe, či trvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti. Spoločne s týmto vyjadrením môže ministerstvo poverenej osobe zaslať svoje doplňujúce písomné stanovisko k hodnoteným znaleckým posudkom, tlmočníckym úkonom alebo prekladom. Ak ministerstvo trvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, po predchádzajúcej konzultácii s poverenou osobou určí termín jej konania.
§ 13
Ústna časť overovania odbornej spôsobilosti
(1)
Ak je to možné, kvôli zabezpečeniu hospodárnosti sa ústna časť overovania odbornej spôsobilosti určí na dátum, v ktorom poverená osoba organizuje odbornú skúšku. Ústna časť overovania odbornej spôsobilosti sa uskutoční spravidla do šiestich mesiacov od doručenia písomného stanoviska ministerstvu.
(2)
Poverená osoba písomne pozve overovanú osobu na ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti bez zbytočného odkladu po určení termínu konania, najneskôr dva mesiace pred týmto termínom. K pozvánke sa priloží kópia písomného stanoviska poverenej osoby a kópia doplňujúceho písomného stanoviska ministerstva, ak bolo vypracované.
(3)
Ak sa overovaná osoba z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a predloží mu dôkazy preukazujúce jej tvrdenia. Vážnosť dôvodov posudzuje ministerstvo a o výsledku posúdenia oboznámi overovanú osobu a poverenú osobu.
(4)
Ak ministerstvo posúdi dôvody neumožňujúce účasť overovanej osoby na ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti ako vážne, poverená osoba po konzultácii s ministerstvom určí náhradný termín ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti a o tejto skutočnosti písomne oboznámi overovanú osobu.
(5)
Ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti vykoná žiadateľ pred overovacou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov overovacej komisie vymenúva a odvoláva minister. Členom overovacej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom overovacej komisie a ďalším členom overovacej komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva ústna časť overovania odbornej spôsobilosti. Ak členom overovacej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva ústna časť overovania odbornej spôsobilosti, predsedom overovacej komisie a členom overovacej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti v príslušnom odbore alebo odvetví.
(6)
Overovacia komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Overovacia komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti väčšinou hlasov. Člen overovacej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. O priebehu ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti sa spisuje protokol, do ktorého môže člen overovacej komisie uviesť svoje poznámky. Poznámky sa uvedú vždy, keď nedošlo k jednohlasnému uzneseniu sa na výsledku.
(7)
Na ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti môže overovaná osoba uviesť skutočnosti na obhajobu svojho postupu pri vypracovaní hodnotených znaleckých posudkov, tlmočníckych úkonov alebo prekladov. Členovia overovacej komisie môžu následne overovanej osobe položiť doplňujúce otázky. Na tomto základe členovia overovacej komisie pristúpia k hodnoteniu ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.
(8)
Výsledok ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačnými stupňami
a)
vyhovel, alebo
b)
nevyhovel.
§ 14
Výsledok overenia odbornej spôsobilosti
(1)
Výsledok overenia odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačnými stupňami
a)
vyhovel, alebo
b)
nevyhovel.
(2)
Overenie odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel, ak
a)
ministerstvo netrvá na uskutočnení ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti,
b)
ústna časť overovania odbornej spôsobilosti bola hodnotená klasifikačným stupňom vyhovel.
(3)
Overenie odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom nevyhovel, ak
a)
ani po uplynutí lehoty určenej v opätovnej výzve poverenej osoby overovaná osoba nepredložila vyžiadané rovnopisy znaleckých posudkov alebo rovnopisy prekladov,
b)
ani po uplynutí lehoty určenej v opätovnej výzve overovaná osoba poverenej osobe neuhradila náklady overovania odbornej spôsobilosti vo výške určenej poverenou osobou,
c)
sa overovaná osoba nedostavila na ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti, hoci dôvody neúčasti neboli posúdené ako vážne,
d)
sa overovaná osoba nedostavila na náhradný termín ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti, ak došlo k jeho určeniu,
e)
ústna časť overovania odbornej spôsobilosti bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel.
(4)
Poverená osoba zašle ministerstvu kópie všetkých protokolov do jedného mesiaca od uskutočnenia ústnej časti overovania odbornej spôsobilosti.
(5)
Osvedčenie o výsledku overenia odbornej spôsobilosti sa založí do osobného spisu overovanej osoby spoločne s kópiami ostatných listín týkajúcich sa overovania odbornej spôsobilosti. Ministerstvo bez zbytočného odkladu zašle overovanej osobe doklad o výsledku overovania odbornej spôsobilosti.
(6)
Proti výsledku overenia odbornej spôsobilosti nie je prípustné podať opravný prostriedok.
§ 15
Vyrovnávacia skúška
(1)
Účelom vyrovnávacej skúšky je overenie odborných znalostí a schopností uchádzača o zápis do zoznamu podľa § 7 ods. 1 zákona vo vzťahu k príslušnému odboru alebo odvetviu.
(2)
Vyrovnávacia skúška je zameraná na tie oblasti odborných znalostí a schopností a použitie všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadateľ vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti.
(3)
Vyrovnávacia skúška zahŕňa aj overenie znalosti právnych predpisov Slovenskej republiky nevyhnutných na riadny výkon znaleckej činnosti.
(4)
Vyrovnávacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou. Na vznik, zloženie, rozhodovanie komisie, termín a priebeh vyrovnávacej skúšky sa primerane vzťahuje § 5 ods. 2 až 13 a § 6.
§ 16
Znalecký úkon právnickej osoby podaný v listinnej podobe
(1)
Znalecký úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Znalecký úkon vykonaný znaleckým ústavom zriadeným zákonom alebo na základe zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa technickej normy2) a má na území Slovenskej republiky viacero dislokovaných pracovísk, podpisuje štatutárny orgán alebo ním poverená osoba zodpovedná za činnosť dislokovaného pracoviska a osoba, ktorá úkon vypracovala.
(2)
V časti „záver“ znaleckého úkonu sa uvedie kto ho vypracoval a kto môže pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci osobne potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia.
§ 17
Podrobnosti o identifikačných znakoch
(1)
Ministerstvo pri zápise do zoznamu vydá povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky na náklady znalca, tlmočníka alebo prekladateľa. Odtlačok úradnej pečiatky je modrej farby.
(2)
Ministerstvo založí do osobného spisu znalca, tlmočníka alebo prekladateľa kópiu podpísaného preukazu, odtlačok jeho pečiatky a podpisový vzor, pri právnickej osobe podpisový vzor štatutárneho orgánu.
(3)
Znalecký ústav použije odtlačok svojej úradnej pečiatky aj na osvedčeniach o absolvovaní odborného minima, osvedčeniach o absolvovaní odbornej skúšky znalca, osvedčeniach o absolvovaní špecializovaného vzdelávania a osvedčeniach o výsledku overenia odbornej spôsobilosti.
(4)
Znalec použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v znaleckej doložke rovnopisu znaleckého úkonu a prekladateľ použije odtlačok svojej úradnej pečiatky v prekladateľskej doložke rovnopisu prekladateľského úkonu.
(5)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže v súvislosti s výkonom činnosti použiť odtlačok svojej úradnej pečiatky na listine, ktorou žiada o poskytnutie súčinnosti.
§ 18
Podrobnosti o vedení denníka
(1)
Znalec, tlmočník a prekladateľ do denníka zapisujú
a)
číslo úkonu,
b)
stav vykonávaného úkonu,
c)
dátum vyžiadania úkonu,
d)
dátum, do ktorého sa má úkon vykonať,
e)
označenie zadávateľa úkonu v rozsahu
1.
meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu,
f)
druh úkonu,
g)
účel a predmet úkonu,
h)
údaje o preddavku,
i)
požadované znalečné alebo tlmočné,
j)
priznané znalečné alebo tlmočné,
k)
dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného,
l)
dátum vykonania úkonu,
m)
dôvody odmietnutia vykonania úkonu.
(2)
Znalec, tlmočník a prekladateľ zapíšu do denníka údaj podľa odseku 1 do 30 dní, odkedy sa o ňom dozvedeli alebo mohli dozvedieť.
(3)
Pri zápise údajov do denníka postupuje znalec, tlmočník a prekladateľ podľa používateľskej príručky k programovým a technickým prostriedkom schválenej ministerstvom.
(4)
Každý úkon sa označuje v tvare poradové číslo úkonu, lomka a rok, v ktorom bol úkon vykonaný. Poradové číslo sa priraďuje v závislosti od dátumu vykonania úkonu.
(5)
Každé doplnenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu znalec alebo prekladateľ označí okrem poradového čísla aj samostatným číslom doplnenia.
(6)
Každý rovnopis znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu znalec alebo prekladateľ označí okrem poradového čísla aj samostatným číslom rovnopisu.
§ 19
Podrobnosti o osnove, vzore titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a prekladu a o vyhotovení rovnopisu znaleckého úkonu a prekladateľského úkonu
(1)
Vzor titulnej strany znaleckého posudku je uvedený v prílohe č. 5 a osnova znaleckého posudku je uvedená v prílohe č. 6. Osnova znaleckého posudku pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je uvedená v prílohe č. 7.
(2)
Rovnopis znaleckého úkonu vyhotoví znalec na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie rovnopisu znaleckého úkonu patrí len náhrada nákladov. Rovnopis znaleckého úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný znalecký úkon, ktorého rovnopis sa vyhotovuje a znaleckú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je rovnopis zapísaný v denníku.
(3)
Vzor titulnej strany prekladu je uvedený v prílohe č. 8 a osnova prekladu je uvedená v prílohe č. 9. Na titulnej strane písomného prekladu prekladateľ uvedie, z ktorého jazyka a do ktorého jazyka preklad vykonal, prekladateľ vyhotoví titulnú stranu v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu. Súčasťou prekladu je aj prekladaná listina alebo jej kópia, za ktorou je umiestnená preložená listina. Prekladateľ k poslednej strane pripojí prekladateľskú doložku.
(4)
Rovnopis prekladateľského úkonu vyhotoví prekladateľ na žiadosť zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby. Za vyhotovenie rovnopisu prekladateľského úkonu patrí len náhrada nákladov. Rovnopis prekladateľského úkonu obsahuje titulnú stranu, kompletný prekladateľský úkon, ktorého rovnopis sa vyhotovuje a prekladateľskú doložku s uvedením čísla, pod ktorým je rovnopis prekladateľského úkonu zapísaný v denníku.
Prechodné ustanovenia
§ 20
(1)
K písomnej žiadosti o zápis do zoznamu podanej do 31. decembra 2018 sa pripojí výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť v čase podania žiadosti starší ako tri mesiace.
(2)
Zmena názvov odborov a odvetví a zmena názvov odborov podľa jazykov je uvedená v prílohe č. 10. Identifikačné znaky znalcov nie sú zmenou názvov odborov a odvetví dotknuté.
(3)
Žiadatelia, ktorí podali písomnú prihlášku na odbornú skúšku ministerstvu pred účinnosťou tejto vyhlášky, vykonajú odbornú skúšku podľa ustanovení tejto vyhlášky.
(4)
Ak k zadaniu úkonu znaleckej činnosti došlo pred účinnosťou tejto vyhlášky, členenie na odbory a odvetvia vrátane ich obsahových vymedzení podľa tejto vyhlášky sa v týchto prípadoch nepoužije.
(5)
Poverenie na poskytovanie špecializovaného vzdelávania, poverenie na zabezpečovanie odbornej skúšky, poverenie na poskytovanie odborného minima a poverenie na overovanie odbornej spôsobilosti udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky zanikajú 31. decembra 2020.
§ 21
Presun znalcov v rámci nového členenia odvetví
(1)
Znalci zapísaní v odbore geodézia a kartografia sa presúvajú do odvetvia geodézia, kartografia a fotogrametria a do odvetvia kataster nehnuteľností, ktoré spadajú do odboru geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností.
(2)
Znalci zapísaní v odvetví lekárska mikrobiológia a imunológia sa presúvajú do odvetvia klinická imunológia a alergológia a do odvetvia klinická mikrobiológia.
(3)
Znalci zapísaní v odvetví fyziatria a balneológia a odvetví liečebná rehabilitácia sa presúvajú do odvetvia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
(4)
Znalci zapísaní v odbore priemyselné vlastníctvo sa presúvajú do odvetvia priemyselné vlastníctvo, ktorý spadá pod odbor priemyselné vlastníctvo.
(5)
Znalci zapísaní v odbore ochrana utajovaných skutočností sa presúvajú do odvetvia ochrana utajovaných skutočností, ktoré spadá pod odbor ochrana utajovaných skutočností.
(6)
Identifikačné znaky znalcov nie sú presunom podľa odsekov 1 až 5 dotknuté.
Záverečné ustanovenia
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z., vyhlášky č. 534/2008 Z. z., vyhlášky č. 33/2009 Z. z., vyhlášky č. 107/2016 Z. z. a vyhlášky č. 256/2016 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
Gábor Gál v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. w) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253), STN EN ISO 15189 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť (ISO 15189) (85 5010).
Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 228/2018 Z. z.