226/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

226
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
zo 16. júla 2018,
ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja (ďalej len „žiadosť“) pre subjekty územnej spolupráce (ďalej len „žiadateľ“) je uvedený v prílohe.
§ 2
(1)
Prílohami k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu1) sú:
a)
popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona,
b)
plán aktivít a celkový rozpočet projektu,
c)
plán činností žiadateľa súvisiacich s aktivitami, na ktoré žiada dotáciu, a ostatné činnosti žiadateľa na príslušný rozpočtový rok,
d)
pri žiadosti o dotáciu na nehnuteľnosť
1.
zoznam čísel listov vlastníctva s uvedením dotknutých parcelných čísel,
2.
doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu,
3.
právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu o ohlásení stavby,
4.
fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,
5.
stavebné výkresy stavby,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
nemá evidované nedoplatky voči vyššiemu územnému celku alebo obci, ak žiadateľom nie je obec alebo vyšší územný celok,
3.
má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov vo výške určenej vo výzve na podanie žiadosti,
4.
je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty pre aktivity, ktoré sú predmetom projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,
5.
nie je voči nemu uplatnený nárok na vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
6.
nebola mu poskytnutá pomoc de minimis; ak bola žiadateľovi počas troch predchádzajúcich rokov pomoc de minimis poskytnutá, predloží prehľad a úplné informácie o všetkej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rokov a počas prebiehajúceho rozpočtového roku, a to za každého poskytovateľa pomoci zvlášť, a ak je členom skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa osobitného predpisu,2) predloží prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci v sledovanom období za všetkých členov skupiny podnikov, ktorí s ním tvoria jediný podnik,
f)
vyhlásenie o partnerstve, ak sa projekt realizuje v partnerstve,
g)
profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov žiadateľa podieľajúcich sa na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje,
h)
iné doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa príslušnej výzvy na podanie žiadosti.
(2)
Prílohy uvedené v odseku 1 okrem príloh uvedených v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii nie starších ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti. Prílohy uvedené v odseku 1 písm. d) prvom bode a treťom až piatom bode sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
§ 3
Náležitosťami projektu sú najmä
a)
názov,
b)
predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie,
c)
hlavný cieľ,
d)
účel,
e)
cieľové skupiny,
f)
aktivity,
g)
miesto realizácie,
h)
výstupové ukazovatele,
i)
udržateľnosť.
§ 4
Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. februára 2015 č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja (oznámenie č. 26/2015 Z. z.).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kostolný v. r.
1)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Príloha č. 1
k vyhláške č. 226/2018 Z. z.