223/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

223
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. júla 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „g) až l)“ nahrádzajú slovami „g) až n)“.
2.
V prílohe štvrtom bode písm. d) sa slová „do 20.“ nahrádzajú slovami „do 10.“.
3.
Príloha sa dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:
„11.
Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 6-99
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola im diagnostikovaná choroba patologického hráčstva. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí a gerontopsychiatria.d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: priebežne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania choroby.
12. Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného
Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 7-99
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:
Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola u nich ukončená liečba. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov:
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí a gerontopsychiatria.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: priebežne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa ukončenia liečby.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
Andrea Kalavská v. r.