221/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

221
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júla 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa za slovami „(ďalej len „žiak“)“ vypúšťajú slová „a pre žiakov na stredných školách,7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2.
V § 1 písm. c) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo pre žiakov na stredných školách“.
3.
V § 1 písm. c) druhom bode sa slová „do ovocného sadu, pestovateľa zeleniny,“ nahrádzajú slovami „u pestovateľa zeleniny, do ovocného sadu,“.
4.
V § 2 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a žiakov na stredných školách“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri zabezpečovaní činnosti podľa § 1 písm. a) nemožno s mliečnym výrobkom dodávať alebo distribuovať inú potravinu v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku.“.
6.
V § 3 až 6 sa slovo „uchádzač“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „žiadateľ“ v príslušnom tvare.
7.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
8.
V § 3 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo žiakom na stredných školách“.
9.
V § 3 ods. 4 písm. d) a e) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.
10.
V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
písomný doklad o analýze zloženia druhov mliečnych výrobkov podľa písmena c) vykonanej akreditovaným23) laboratóriom nie staršej ako tri mesiace, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa písmen d) a e) a podiel mliečnej zložky,24)“.
11.
V § 3 ods. 4 písm. g) až i) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.
12.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 29 sa vypúšťajú.
13.
V § 3 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
14.
V § 3 ods. 10 písm. b) sa slová „písm. c) až f) a h) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e) a g) až i)“.
15.
V § 3 ods. 10 písm. c) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
16.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo žiakov na stredných školách“.
17.
V § 4 odseky 7 až 10 znejú:
„(7)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku36) po odpočítaní celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch
a)
podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, a
b)
podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa osobitného predpisu.37)
(8)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, základ pre výpočet maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa určí z celkovej výšky prostriedkov únie na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku po odpočítaní celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov podľa odseku 7 písm. b).
(9)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, pomerná časť maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu základu podľa odseku 7 a celkového počtu zmluvných žiakov; do celkového počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(10)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa osobitného predpisu,37) maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) sa vypočíta ako súčin výšky predpokladaných nákladov žiadateľa uvedených v jeho projekte podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorú možno podľa § 6 ods. 15 vyplatiť, a koeficientu krátenia, ktorý sa určí ako podiel najvyššieho podielu z prostriedkov únie na propagáciu podľa osobitného predpisu37) a celkovej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. i), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,35) ktorú možno podľa § 6 ods. 15 vyplatiť.“.
18.
V § 4 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, pomerná časť maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka sa vypočíta z podielu základu podľa odseku 9 a celkového počtu zmluvných žiakov; do celkového počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c).
(12)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, neprekračuje limit podľa odseku 6, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) sa vypočíta ako súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka vypočítanej podľa odseku 9 a počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa
a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b).
(13)
Ak celková výška predpokladaných nákladov žiadateľov uvedených v projektoch podľa odseku 3 písm. h), na ktoré možno poskytnúť pomoc podľa osobitného predpisu,34) ktorých úhrnná výška, za ktorú možno vyplatiť pomoc podľa § 6 ods. 15, prekračuje limit podľa odseku 6, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa vypočíta ako súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka vypočítanej podľa odseku 11 a počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do počtu zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa
a)
§ 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c).“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 14 a 15.
19.
V § 4 ods. 14 sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 13“.
20.
V § 5 ods. 2 a § 6 ods. 2 písm. b) a písm. c) prvom bode sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
21.
V § 5 ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods.15“.
22.
V § 5 ods. 7 sa slová „ods. 1, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 7 a 9“.
23.
V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať pre všetky školy, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4, najmenej počas jedného obdobia podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c).“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
24.
V § 5 ods. 13 sa slovo „výrobky“ nahrádza slovami „mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu“.
25.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak najvyššia úhrada, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 žiadať od školy alebo od jej zmluvného žiaka za dodávanie alebo distribúciu mliečneho výrobku alebo ovocia a zeleniny uvedeného v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 2 zmluvným žiakom, nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu38a) je pomoc, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 vyplatiť za jeho dodávanie alebo distribúciu zmluvným žiakom, žiadateľ môže od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu38a) je pomoc, ktorú možno podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 vyplatiť za dodávanie alebo distribúciu tohto mliečneho výrobku alebo ovocia a zeleniny zmluvným žiakom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a) § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a), je uvedená v prílohe č. 1. Pomoc, ktorú možno vyplatiť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b), je uvedená v prílohe č. 2.“.
27.
V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
28.
V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Rozdiel podľa odseku 4 je žiadateľ povinný vrátiť škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o vyplatení pomoci, ktorým platobná agentúra žiadateľovi pomoc podľa odseku 4 znížila.
(6)
Ak žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nezabezpečil tieto činnosti pre všetky školy, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4 najmenej počas jedného obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), celková výška pomoci, ktorá sa žiadateľovi poskytne za dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny počas obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa zníži o súčin pomernej časti maximálnej pomoci z prostriedkov únie na zmluvného žiaka, ktorá bola vypočítaná podľa § 4 ods. 9 alebo ods. 11, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie pridelená maximálna pomoc podľa § 4, a pre ktoré tieto činnosti najmenej počas jedného obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c) nezabezpečil.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.
29.
V § 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Pomoc za činnosti podľa § 1 písm. a) a b) možno vyplatiť len za dodávanie mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny, ktoré boli spotrebované počas toho istého obdobia podľa odseku 1 písm. a) až c), v ktorom boli dodané.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.
30.
V § 6 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a i)“.
31.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2018
(1)
Podľa tohto nariadenia vlády sa posudzujú aj žiadosti o schválenie podané do 31. marca 2018, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do 31. júla 2018.
(2)
Podľa tohto nariadenia vlády sa posudzujú aj žiadosti o maximálnu pomoc podané do 31. júla 2018, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do 31. júla 2018.“.
32.
Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV, POŽIADAVKY NA BALENIE, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PORCIE, POMOC A NAJVYŠŠIA ÚHRADA MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 1 písm. a)
Tabuľka A
Zoznam neochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)
P. č. Názov výrobku Označenie výrobku Druh a veľkosť balenia Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie alebo v eurách/kg bez dane Najvyššia úhrada v eurách/balenie alebo v eurách/kg, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1. **plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 1 l 250 ml 0,80 0,08
2. **plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované A kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,80 0,08
3. **plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 1 l 250 ml 1,04 0,11
4. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,66 0,07
5. **polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované A kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,67 0,07
6. **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 1 l 250 ml 0,93 0,10
7. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 1 l 250 ml 0,94 0,19
8. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 250 ml 250 ml 0,30 0,06
9. **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 250 ml 250 ml 0,34 0,04
10. **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A téglik 200 ml 200 ml 0,29 0,03
11. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A kartón 250 ml 250 ml 0,33 0,04
12. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) A téglik 200 ml 200 ml 0,26 0,03
13. **polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované A téglik 250 g 250 g 0,36 0,04
14. **zakysané mlieko B téglik 200 ml 200 ml 0,26 0,06
15. **zakysané mlieko B téglik 200 g 200 g 0,26 0,06
16. **zakysané mlieko B téglik 250 g 250 g 0,31 0,07
17. **acidofilné mlieko B téglik 230 ml 230 ml 0,36 0,08
18. **acidofilné mlieko B téglik 200 g 200 g 0,26 0,06
19. **acidofilné mlieko B téglik 250 g 250 g 0,31 0,07
20. **jogurt biely B téglik 125 g 125 g 0,27 0,06
21. **jogurt biely B téglik 135 g 135 g 0,30 0,06
22. **jogurt biely B téglik 145 g 145 g 0,31 0,07
23. **jogurt biely B téglik 150 g 150 g 0,29 0,06
24. **jogurt biely nízkotučný B téglik 150 g 150 g 0,27 0,06
25. **tvarohový dezert B téglik 80 g 80 g 0,44 0,09
26. **tvaroh hrudkovitý B fólia 200 g 85 g 0,77 0,16
27. **tvaroh hrudkovitý B téglik, fólia 250 g 85 g 0,96 0,20
28. *tvaroh hrudkovitý B fólia, vedro 1 000 – 5 000 g 85 g 3,09 0,62
29. **tvaroh termizovaný B téglik 250 g 85 g 0,87 0,18
30. **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový B téglik 180 g 85 g 0,95 0,20
31. **mäkký čerstvý nízkotučný syr B téglik 180 g 85 g 0,61 0,13
32. *polomäkký nezrejúci parený neúdený syr B fólia 800 – 1 700 g 30 g 6,93 1,39
33. *polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 5,00 1,00
34. *polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 5,57 1,12
35. **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky B tácka 100 g 30 g 0,67 0,14
36. **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky B fólia 30 g 30 g 0,17 0,04
Vysvetlivky:
*
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za 1 kg výrobku.
**
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené za jedno balenie.
Tabuľka B
Zoznam ochutených mliečnych výrobkov podľa § 1 písm. a)
P. č. Názov výrobku Označenie výrobku Druh a veľkosť balenia Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie bez dane Najvyššia úhrada v eurách/balenie, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) C kartón 1l 250 ml 0,25 0,75
2. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) C kartón 250 ml 250 ml 0,06 0,38
3. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT) C téglik 200 ml 200 ml 0,05 0,30
4. acidofilné mlieko ochutené C téglik 250 g 250 g 0,06 0,32
5. jogurt ochutený D téglik 125 g 125 g 0,02 0,29
6. jogurt ochutený D téglik 135 g 135 g 0,02 0,31
7. jogurt ochutený D téglik 145 g 145 g 0,02 0,33
8. jogurt ochutený D téglik 150 g 150 g 0,03 0,33
9. jogurt ochutený D téglik 150 ml 150 ml 0,03 0,34
Vysvetlivky k označeniu výrobkov uvedených v tabuľke A a v tabuľke B
Označenie výrobku Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení Opis výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
C príloha V kategória I fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
D príloha V kategória II fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č.189/2017 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV, VEĽKOSŤ PORCIE, POMOC A NAJVYŠŠIA ÚHRADA OVOCIA A ZELENINY PODĽA § 1 písm. b)
P. č. Druh Veľkosť jednej porcie [g alebo ml] Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v eurách/kg alebo v eurách/l bez dane Najvyššia úhrada v eurách/kg alebo v eurách/l, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka
1. jablko do 200 g 1,10 0,22
2. hruška do 200 g 1,16 0,24
3. broskyňa do 200 g 1,27 0,26
4. marhuľa do 200 g 1,65 0,33
5. slivka do 200 g 1,16 0,24
6. čerešňa do 200 g 3,85 0,77
7. jahody do 200 g 3,85 0,77
8. drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky) do 125 g 12,00 2,40
9. rajčiak do 200 g 1,62 0,33
10. paprika do 200 g 1,62 0,33
11. reďkovka do 200 g 0,78 0,16
12. kaleráb do 200 g 1,14 0,23
13. mrkva do 200 g 0,92 0,19
14. hrášok zelený, nelúpaný do 200 g 3,22 0,65
15. ovocné a zeleninové šťavy 100 %1) do 200 ml 2,70 0,54
16. ovocné pyré2) do 200 g 2,88 0,58
17. sušené jablkové lupienky do 30 g 19,15 3,83
1) § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.
2) § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 189/2017 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),
– nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),
– nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
6.
Nariadenie Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013, pokiaľ ide o kvantitatívne obmedzenie pre nákup sušeného odstredeného mlieka (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2018 okrem čl. I bodov 1, 2, 4, 8 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2019.
Peter Pellegrini v. r.