218/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

218
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. júla 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z., vyhlášky č. 565/2008 Z. z., vyhlášky č. 34/2009 Z. z. a vyhlášky č. 524/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) a b) sa za slovo „zmluvy“ vkladá čiarka a slová „alebo ustanovenia“ sa nahrádzajú slovami „ustanovenia alebo pribratia“.
2.
V § 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 sa vypúšťa slovo „aj“.
3.
§ 5 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prípravu na pojednávanie alebo prípravu na výsluch 33,19 eura,
e)
účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci vo výške hodinovej odmeny za jednu hodinu určenej podľa § 3 ods. 1 alebo § 6 ods. 1.“.
4.
§ 6 vrátane nadpisov znie:
„Osobitné ustanovenia o tarifnej odmene znalca
§ 6
Hodinová odmena
(1)
Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia, znalcovi v odbore geodézia a kartografia, znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine a znalcovi v odbore písmoznalectvo patrí hodinová odmena za každú začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti 19,92 eura.
(2)
Hodinová odmena podľa odseku 1 nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena.“.
5.
V § 10 ods. 1, 2, 4 a 5 sa slovo „prekladu“ nahrádza slovami „preložených listín“.
6.
V § 10 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „neúplná strana alebo“.
7.
V § 11 ods. 1 sa na konci vypúšťa slovo „prekladu“ a pripájajú sa tieto slová: „preložených listín“.
8.
V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „polovicu“ vkladajú slová „preložených listín“.
9.
V § 12 ods. 3 sa slovo „preklad“ nahrádza slovami „prekladateľský úkon alebo tlmočnícky úkon“.
10.
§ 14 vrátane nadpisov znie:
„Náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času
§ 14
Hotové výdavky
(1)
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov,1) ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom.2) Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného alebo pribratého súdom alebo iným orgánom verejnej moci.
(2)
V prípade dohody podľa odseku 1 znalec, tlmočník alebo prekladateľ nepredkladá zadávateľovi pri vyúčtovaní špecifikáciu hotových výdavkov.
(3)
Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu hotových výdavkov za vyhotovenie
a)
znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 2,66 eura, vyhotovenie prvých 100 znaleckých úkonov alebo prekladateľských úkonov v kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 4,66 eura a vyhotovenie každého ďalšieho úkonu v tom istom kalendárnom roku v elektronickej podobe vo výške 2,83 eura,
b)
jedného čiernobieleho listu znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3,
c)
farebného listu s grafickým obsahom znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu v listinnej podobe vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3.
(4)
Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže použiť osobné motorové vozidlo pri výkone činnosti bez súhlasu súdu alebo iného orgánu verejnej moci okrem prípadov, ak má v mieste určenia trvalý pobyt, obdobný pobyt alebo miesto výkonu činnosti. Ak sa súhlas súdu alebo iného orgánu verejnej moci vyžaduje a nebol udelený, patrí znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada cestovných výdavkov v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.
(5)
Znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi patrí stravné. Výška stravného sa určí podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie patrí znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi, ak sa na pojednávanie alebo výsluch nebolo možné dostaviť v deň jeho konania. Opodstatnenosť výdavkov za ubytovanie znalec, tlmočník alebo prekladateľ súdu alebo orgánu verejnej moci vždy preukáže, pričom dbá na ich účelnosť a hospodárnosť.
(7)
V odvetví súdne lekárstvo je výška paušálnej náhrady za
a)
odborné pomocné práce – sérológia
1.
vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 8,30 eura,
2.
za každý ďalší systém 3,32 eura,
3.
suché a hnilobne zmenené vzorky 19,92 eura,
b)
odborné pomocné práce – histológia
1.
do desať preparátov 19,92 eura,
2.
za každý ďalší preparát 1,66 eura,
c)
jednu rtg. snímku 4,98 eura,
d)
maceráciu a preparáciu orgánov (lebky, kostí, príprava preparátov) 33,19 eura,
e)
činnosť pitevného sanitára 33,19 eura,
f)
činnosť zapisovateľa 13,28 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 15 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
12.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)
Hodinová odmena podľa § 6 ods. 1 patrí znalcom v odbore geodézia a kartografia a znalcom v odbore písmoznalectvo za výkon znaleckej činnosti v súvislosti so znaleckými úkonmi zadanými po 31. júli 2018.
(2)
Paušálna odmena podľa § 5 písm. d) a e) patrí znalcom v súvislosti s pojednávaniami alebo výsluchmi s dátumom konania po 31. júli 2018.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
Gábor Gál v. r.