21/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. januára 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok sa mení takto:
V prílohe sa vypúšťa riadok 21.
Doterajšie riadky 22 až 25 sa označujú ako riadky 21 až 24.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.
Tomáš Drucker v. r.