209/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018 do 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
ZÁKON
zo 14. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno i).
2.
V § 2 písm. n) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia,“.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
zákonným zástupcom žiaka rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
5.
V § 3 ods. 2 sa za slovom „prívlastkom“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo stredná umelecká škola s prívlastkom“.
6.
V § 4 ods. 1 sa za slovom „praxe“ vypúšťa čiarka a slová „umeleckej praxe“.
7.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „praxe“ vkladá čiarka a slová „majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora“.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 4 ods. 4 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 3“.
10.
V § 5 ods. 1 sa za slovom „výcviku“ čiarka nahrádza slovami „alebo na“ a vypúšťajú sa slová „alebo na umeleckej praxi“.
11.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo umeleckú prax“.
12.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „povolania“ vkladá čiarka a slová „skupiny povolaní“, za slovom „výcvik“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo umelecká prax“.
13.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete, § 8 ods. 1 úvodnej vete a § 9 ods. 1 sa za slovom „výcvik“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo umelecká prax“.
14.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
V dielni žiak vykonáva
a)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
b)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.“.
15.
V § 8 ods. 2 písmená h) a i) znejú:
„h)
počet inštruktorov, počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 3,
i)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 4,“.
16.
V § 8 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva
a)
odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(4)
Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.“.
17.
V § 8 ods. 5 sa slová „najmenej na obdobie jedného školského roka“ nahrádzajú slovami „na dobu určitú“.
18.
V § 8 ods. 6 prvej vete sa slová „rovnopis zmluvy“ nahrádzajú slovami „zoznam uzatvorených zmlúv“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v rozsahu počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa“.
19.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
20.
V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva
a)
odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(3)
Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov. Najvyšší počet žiakov na jedného hlavného inštruktora, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.“.
21.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov“ a číslo „40“ sa nahrádza číslom „50“.
22.
V § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „zamestnávateľom a žiakom“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom“.
23.
V § 10 sa vypúšťa odsek 5.
24.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza
1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“.
25.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a adresu pracoviska praktického vyučovania“.
26.
V § 12 ods. 2 písmená f) až h) znejú:
„f)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
h)
predpokladaný počet hlavných inštruktorov a predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,“.
27.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
28.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa za slovo „materiálno-technické“ vkladajú slová „a priestorové“.
29.
V § 12 ods. 3 písm. c) a d) sa slová „potvrdenie súdu“ nahrádzajú slovami „čestné vyhlásenie o tom“.
30.
V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „čestné vyhlásenie o tom“.
31.
V § 12 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a c)“ a v písmenách a) a b) sa číslo „40“ nahrádza číslom „50“.
32.
V § 13 ods. 3 sa číslo „60“ nahrádza číslom „45“.
33.
V § 13 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas školského roka, platnosť osvedčenia zaniká ku koncu príslušného školského roka.“.
34.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnávateľ môže požiadať o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa aj počas obdobia platnosti osvedčenia, ak sa zmenili podmienky, za ktorých mu bolo osvedčenie vydané, a zamestnávateľ má záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
35.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Na overenie spôsobilosti organizácie, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vzťahuje § 12 ods. 1 až 3 okrem písm. a), § 13 a 14 rovnako.“.
36.
V § 15 ods. 1 písm. c) druhom bode sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „hlavným inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 21b“.
37.
V § 16 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho rozsah“.
38.
V § 16 ods. 2 písmená i) až k) znejú:
„i)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
k)
počet hlavných inštruktorov a inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,“.
39.
V § 16 ods. 2 písm. m) sa za slovo „účasti“ vkladajú slová „hlavného inštruktora a“.
40.
V § 16 ods. 2 písm. o), ods. 3 písm. a) a b), § 21 ods. 7 písm. a) a b) a § 23 ods. 5 celom texte sa čiarka za slovom „výchovy“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo učiteľov umeleckej praxe“.
41.
V § 16 ods. 3 písm. c) sa na začiatok vkladajú slová „hlavných inštruktorov a“.
42.
V § 16 ods. 4 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „jeden mesiac“.
43.
V § 16 ods. 11 prvej vete sa slová „rovnopis zmluvy“ nahrádzajú slovami „zoznam uzatvorených zmlúv“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno a priezvisko žiaka, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania“.
44.
V § 16 sa vypúšťa odsek 12.
45.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Učebná zmluva
(1)
Zamestnávateľ, zákonný zástupca žiaka a žiak alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.
(2)
Učebnú zmluvu možno uzatvoriť do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka. Ak sa nenaplnil počet žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f), zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, najneskôr do 31. januára príslušného školského roka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 alebo odseku 10.
(3)
Učebná zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
d)
identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
e)
záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
f)
záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
g)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
h)
formu praktického vyučovania,
i)
miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
j)
organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
k)
hmotné zabezpečenie žiaka,
l)
finančné zabezpečenie žiaka,
m)
spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n)
úroveň klasifikácie a hodnotenia žiaka, ak to zamestnávateľ požaduje,
o)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
p)
dátum a podpisy zmluvných strán.
(4)
Učebná zmluva musí mať písomnú formu.
(5)
Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa skončí dňom, keď
a)
žiak prestáva byť žiakom školy,7)
b)
žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c)
žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania,
d)
došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a),
e)
žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo
f)
žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(6)
Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou dobou najmenej jeden mesiac.
(7)
Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, ak žiak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
b)
opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa,
c)
opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy,
d)
sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave, alebo
e)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(8)
Žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, ak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje, alebo
b)
zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.
(9)
Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. b), stredná odborná škola, na ktorú žiak prestúpil, môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakom novú učebnú zmluvu.
(10)
Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov podľa § 16 ods. 6, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.
(11)
Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 alebo odseku 10 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy, zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole.“.
46.
§ 20 sa vypúšťa.
47.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
48.
V § 21 ods. 2 písm. c), § 25 ods. 1 písm. b) a § 47 písm. a) sa slová „učiteľa umeleckej praxe“ nahrádzajú slovami „hlavného inštruktora“.
49.
V § 21 ods. 5 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.
50.
V § 21 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 5“.
51.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve8a) zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) § 53 Zákonníka práce.“.
52.
Za § 21 sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠21a
Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „príspevok“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).
(2)
Nárok na príspevok má
a)
malý podnik alebo stredný podnik8b) v sume 1 000 eur,
b)
zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo
c)
zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.
(3)
Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(4)
Zamestnávateľ podáva písomnú žiadosť o príspevok do 31. marca príslušného školského roka, v ktorom poskytuje žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(5)
Prílohou k žiadosti je kópia
a)
osvedčenia,
b)
zmluvy o duálnom vzdelávaní,
c)
učebnej zmluvy uzatvorenej so žiakom podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo školstva poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka podľa odseku 3 raz ročne k 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 21b
Hlavný inštruktor
(1)
Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania, ak
a)
je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba,
b)
dosiahla najmenej
1.
stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.
vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c)
vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d)
má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje,
e)
má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1.
zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2.
organizáciu praktického vyučovania,
3.
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4.
hmotné zabezpečenie žiaka,
5.
finančné zabezpečenie žiaka,
6.
vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
7.
základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,
8.
koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
9.
spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2)
Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu8c) pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti.“.
(3)
Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného inštruktora.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:
„“.
8b) Čl. 2 ods. 2 a príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
8c) § 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
53.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladajú nový štvrtý bod a piaty bod, ktoré znejú:
„4.
hmotné zabezpečenie žiaka,
5.
finančné zabezpečenie žiaka,“.
Doterajšie body 4 až 6 sa označujú ako body 6 až 8.
54.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajší bod 8 sa označuje ako bod 7.
55.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
56.
V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
57.
V § 23 ods. 4 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.
58.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „alebo pre“ nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pre skupinu odborov vzdelávania“.
59.
V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „so stručnou charakteristikou, ktorá vyjadruje jeho zameranie“.
60.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Podniková škola
(1)
Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať označenie podniková škola, ak
a)
je zriadená právnickou osobou,9a)
b)
má najmenej dve triedy denného štúdia v každom ročníku,
c)
má najmenej 50 % žiakov prvého ročníka, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a
d)
má najmenej 50 % žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.
(2)
O oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola rozhoduje ministerstvo školstva na základe písomnej žiadosti strednej odbornej školy.
(3)
Ak ministerstvo školstva zistí, že podniková škola prestala spĺňať podmienky podľa odseku 1, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a písomne oznámi túto skutočnosť príslušnej strednej odbornej škole.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
61.
V § 27 ods. 1 sa slová „50 % až 100 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 50 %“.
62.
V § 27 ods. 7 sa slovo „vyučovania“ nahrádza slovom „roka“.
63.
V § 28 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:
„5.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“.
64.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja.“.
65.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
66.
V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa slová „každoročne vypracúva“ nahrádzajú slovami „vypracúva najmenej raz za tri roky v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov“.
67.
V § 29 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ na konci nahrádza bodkou.
68.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
69.
V § 29 ods. 4 sa vypúšťa slovo „každoročne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „príslušného kalendárneho roka“.
70.
V § 29 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
71.
V § 29 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo školstva posudzuje doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa § 31 ods. 5. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy. Ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre stredné školy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31 ods. 6.“.
72.
V § 29 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvo školstva upraví určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl aj z vlastného podnetu, ak zistí, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy. Ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
73.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce zverejňuje na svojom webovom sídle raz ročne informáciu o
a)
uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania,
b)
dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.“.
74.
V § 30 ods. 2 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.
75.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra.
(2)
Samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu20)) pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.
(3)
Samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
(4)
Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do
30. novembra na svojom webom sídle.
(5)
Zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu môže podať žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
(6)
Žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl možno podať ministerstvu školstva do 30 dní od zverejnenia podľa odseku 4, ak
a)
ide o študijný odbor alebo učebný odbor s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
stredná odborná škola má pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s vyšším počtom žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f), ako je určený počet žiakov podľa odseku 2, alebo
c)
to vyžaduje verejný záujem.
(7)
Samosprávny kraj do 31. mája príslušného kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti.
(8)
Odseky 2 až 6 sa nevzťahujú na stredné odborné školy s označením podniková škola, policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, a učebné odbory, ktorých úspešným absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.“.
76.
V § 32 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prípravu“ vkladajú slová „hlavných inštruktorov a“ a za slovo „vydáva“ sa vkladajú slová „potvrdenia o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora a“.
77.
V § 32 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
78.
V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.
79.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
80.
§ 38 až 46 sa vypúšťajú.
81.
§ 47 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok.“.
82.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj vo vojenskom útvare alebo v zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom možno uplatniť obsah vzdelávania v študijnom odbore alebo obsah vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom sa žiakovi poskytuje praktické vyučovanie; zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania podľa § 8 za vojenské útvary a zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky uzatvára Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
83.
V § 51 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Stredná zdravotnícka škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania ministerstvu zdravotníctva v rozsahu meno a priezvisko žiaka, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná zdravotnícka škola písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu zdravotníctva.“.
84.
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.“.
85.
§ 53 znie:
㤠53
(1)
Typ strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, ktorým je stredná odborná škola a stredná priemyselná škola, sa stane typom strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2020.
(2)
Stredná pedagogická škola, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktorá je typom strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, sa stane typom strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2020.“.
86.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
(2)
Od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2020 môže žiadosť o priznanie oprávnenia používať názov podniková škola podať aj stredná odborná škola, ktorá
a)
je zriadená právnickou osobou,9a)
b)
má najmenej dve triedy denného štúdia v každom ročníku,
c)
má najmenej 25 % žiakov prvého ročníka, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a
d)
má najmenej 25 % žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015
Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
odmenu za produktívnu prácu86aa) najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, podnikové štipendium,86ab) hmotné zabezpečenie žiaka,59c) poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,86ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86aa až 86ac znejú:
„86aa) § 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
86ab) § 27 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z.
86ac) § 4, § 6 a 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na
1.
zabezpečenie zdaniteľných príjmov tohto daňovníka a súčasne aj daňovníka, ktorému bol poskytnutý, ak ide o poskytnutie majetku, ktorý slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov daňovníka, ktorý tento majetok poskytol na priame využitie inému daňovníkovi,
2.
poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a zmluvy o duálnom vzdelávaní88b) alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola,88c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 88b a 88c znejú:
„88b) § 8 ods. 2 a § 16 zákona č. 61/2015 Z. z.
88c) § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22)
a)
zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy,
b)
určuje pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia podľa osobitého predpisu.36a)“.
2.
V § 9 ods. 8 sa vypúšťa písmeno o).
3.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Školskú inšpekciu na pracovisku praktického vyučovania vykonávajú školskí inšpektori za účasti zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.“.
4.
V § 16 ods. 1 písm. o) sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovom „stanovisko“.
5.
V § 21 ods. 1 sa čiarka za slovami „odborná škola s prívlastkom“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a stredná umelecká škola s prívlastkom“.
Čl. IV
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa slová „tried, ktoré boli otvorené“ nahrádzajú slovami „žiakov prijatých“ a vypúšťajú sa slová „a v ich nasledujúcich ročníkoch“.
2.
V § 7 ods. 8 písm. a) sa za slová „osobitného predpisu“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a počet žiakov, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania,24bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24bb sa vypúšťa.
3.
Za § 9f sa vkladajú § 9g a 9h, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠9g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Pri financovaní žiakov v triedach, ktoré boli otvorené nad rozsah počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a nad rozsah počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory určený samosprávnym krajom všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
§ 9h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 sa školy umeleckého priemyslu financujú ako stredné odborné školy.“.
Čl. V
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 62/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 ods. 2 sa slová „po prerokovaní“ nahrádzajú slovami „po dohode“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je príslušná inštitúcia koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce nečinná, štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydá ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva bez dohody.“.
3.
V § 6 ods. 4 písm. g) a i) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ab sa vypúšťa.
4.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
8.
V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo terciárne“ a v písmene a) a b) sa za slová „skúške a“ vkladajú slová „dokladom o získanej kvalifikácii je“.
16.
V § 42a ods. 2 sa slová „Odborné vzdelávanie a príprava“ nahrádzajú slovami „Výchova a vzdelávanie“.
24.
V § 64 ods. 2 sa slová „na počet tried“ nahrádzajú slovami „počtu žiakov“ a vypúšťajú sa slová „a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory“.
36.
Za § 161ga sa vkladajú § 161gb a 161gc, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠161gb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Stredná umelecká škola a škola úžitkového výtvarníctva od prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 a v nasledujúcich školských rokoch môže prijímať iba žiakov do študijného odboru skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.
§ 161gc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)
Stredná umelecká škola a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa stáva školou umeleckého priemyslu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(2)
Žiak strednej umeleckej školy a školy úžitkového výtvarníctva, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do
31. augusta 2019.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodu 85, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čl. V bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2019, a čl. V bodov 1, 5, 7, 9 až 15, 17 až 23, 25 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.