208/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
ZÁKON
z 19. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 4 písm. j) sa za slovo „sídle“ vkladá bodkočiarka a slová „údaje potrebné pre výpočet trhového podielu zverejní ministerstvo najneskôr do 20. marca a údaje potrebné pre výpočet zberového podielu zverejní ministerstvo“.
2.
V § 27 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zabezpečiť oddelené financovanie zberu podľa prvej vety sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a na tretie osoby.“.
3.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Povinnosť podľa odseku 4 písm. j) sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.“.
4.
V § 28 ods. 4 písm. r) v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne a“ a slová „a výrobcovia vyhradených výrobkov, ktorí si plnia vyhradené povinnosti individuálne,“.
5.
V § 32 odseky 28 a 29 znejú:
„(28)
Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.
(29)
Zberový podiel výrobcu elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti pre príslušný kalendárny rok je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti za predchádzajúci kalendárny rok.“.
6.
V § 44 ods. 7 sa slová „vzťahuje aj“ nahrádzajú slovom „nevzťahuje“.
7.
V § 52 odsek 24 znie:
„(24)
Trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom obalov v predchádzajúcom kalendárnom roku k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku; do celkového množstva obalov uvedených na trh v predchádzajúcom kalendárnom roku sa nezapočítavajú množstvá obalov uvedených na trh výrobcom obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.
8.
V § 52 ods. 25 sa za slovami „odpady z obalov“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov“.
9.
V § 52 ods. 30 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to najneskôr do 20. marca“.
10.
Za § 135c sa vkladá § 135d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1)
Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.
(2)
Zberový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Výrobca elektrozariadenia, ktorý je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa doterajších predpisov, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti do 31. decembra 2018.
(4)
Výrobca elektrozariadenia, ktorý od 15. augusta 2018 do 31. decembra 2018 prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 prvej časti a druhej časti.
(5)
Výrobca elektrozariadenia, ktorý prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike po 1. januári 2019, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.