203/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

203
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do orgánov samosprávy obcí a
u r č u j e m
1.
deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2.
lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
3.
lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
4.
lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
5.
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.
Andrej Danko v. r.