20/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

20
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. januára 2018,
ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7a ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov je uvedený v prílohe.
(2)
Minimálny počet lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu v príslušnom samosprávnom kraji sa vypočíta ako súčin minimálneho počtu lôžok uvedeného v prílohe pre príslušný samosprávny kraj a podielu poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja.
(3)
Podiel poistencov podľa odseku 2 sa vypočítava každoročne k 1. februáru.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. januára 2018.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha k vyhláške č. 20/2018 Z. z.
Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Minimálny počet lôžok
v zariadeniach sociálnych služieb
Bratislavský kraj 37 1 252
Trnavský kraj 62 1 061
Trenčiansky kraj 15 1 194
Nitriansky kraj 47 1 370
Žilinský kraj 52 1 207
Banskobystrický kraj 39 1 255
Prešovský kraj 94 1 312
Košický kraj 142 1 349