197/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

197
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. júna 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. n) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 194/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Metodika prípravy a aktualizácie národných emisných inventúr a národných projekcií emisií, informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach
Národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky podľa § 4d ods. 1 zákona, upravené národné inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 1a.“.
3.
V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke A druhom bode sa za slovo „látok“ vkladajú slová „(ďalej len „príručka EMEP/EEA“)“, kde EMEP predstavuje Program spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe a EEA – Európsku environmentálnu agentúru.“.
4.
V prílohe č. 1 piatom bode vo vysvetlivkách k tabuľke B prvom bode sa slová „EMEP/EEA príručke pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok“ nahrádzajú slovami „príručke EMEP/EEA“.
5.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a
k vyhláške č. 231/2013 Z. z.
METODIKA PRÍPRAVY A AKTUALIZÁCIE NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ A NÁRODNÝCH PROJEKCIÍ EMISIÍ, INFORMATÍVNYCH SPRÁV O INVENTÚRACH A UPRAVENÝCH NÁRODNÝCH INVENTÚR EMISIÍ
Táto metodika vychádza z metodík zmluvných strán Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (ďalej len „usmernenia EMEP týkajúce sa podávania správ“) a použije sa, ak sa vyžaduje použitie príručky EMEP/EEA. Okrem toho sa podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ a príručky EMEP/EEA vypracujú doplňujúce informácie, najmä údaje o činnostiach potrebných na posúdenie národných inventúr a národných projekcií emisií.
Uplatňovanie usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ nemá vplyv na dodatočné podmienky uvedené v tejto prílohe ani na požiadavky týkajúce sa nomenklatúry pre podávanie správ, časových radov a termínov pre podávanie správ ustanovených v prílohe č. 1 piatom bode.
ČASŤ 1
Výročné národné emisné inventúry
1.
Národné emisné inventúry musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné.
2.
Emisie z identifikovaných kľúčových kategórií zdrojov sa vypočítajú v súlade s metodikami vymedzenými v príručke EMEP/EEA, ktoré využívajú metodiku úrovne 2 alebo vyššej úrovne. Na ustanovenie národných emisných inventúr možno použiť aj iné vedecky podložené a zlučiteľné metodiky, ak tieto metodiky vedú k presnejším odhadom, ako sú odhady podľa vzorových metodík uvedených v príručke EMEP/EEA.
3.
Emisie z dopravy sa vypočítajú a oznámia v súlade s národnými energetickými bilanciami predkladanými Eurostatu.
4.
Pri výpočte a oznamovaní emisií z cestnej dopravy sa vychádza z údajov o palivách predaných v rámci štátu. Emisie z cestnej dopravy možno oznamovať na základe spotrebovaných palív alebo počtu najazdených kilometrov v rámci štátu.
5.
Údaje v správach o výročných národných emisiách sa vyjadrujú v jednotkách určených vo vzore správ podľa nomenklatúry NFR podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ.
ČASŤ 2
Národné projekcie emisií
1.
Národné projekcie emisií musia byť transparentné, konzistentné, porovnateľné, úplné a presné, pričom predkladané informácie musia obsahovať aspoň
a)
jasné vymedzenie prijatých a plánovaných politík a opatrení zahrnutých do projekcií,
b)
výsledky analýzy citlivosti vykonanej v súvislosti s projekciami v relevantných prípadoch,
c)
opis metodík, modelov, základných predpokladov a kľúčových vstupných a výstupných ukazovateľov.
2.
Pri národných projekciách emisií sa vychádza z odhadov a súhrnov podľa sektorov, v ktorých sa vyskytujú zdroje znečisťovania. Pri každej znečisťujúcej látke sa predložia projekcie
a)
s opatreniami; prijaté opatrenia a
b)
s dodatočnými opatreniami; plánované opatrenia podľa usmernenia v príručke EMEP/EEA.
3.
Národné projekcie emisií musia byť konzistentné s výročnou národnou emisnou inventúrou na rok x-3 a s projekciami nahlásenými podľa osobitného predpisu.14a)
ČASŤ 3
Informatívna správa o inventúrach
Informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa usmernení EMEP týkajúcich sa podávania správ a predložia sa pomocou vzoru správ o inventúrach, ktorý je v nich uvedený. Informatívna správa o inventúrach obsahuje aspoň tieto informácie:
1.
opisy, odkazy a zdroje informácií týkajúce sa osobitných metodík, predpokladov, emisných faktorov a údajov o činnostiach, ako aj zdôvodnenie ich výberu,
2.
opis vnútroštátnych kľúčových kategórií zdrojov emisií,
3.
informácie o neistotách, zabezpečení kvality a overovaní,
4.
opis inštitucionálnych mechanizmov na vypracovanie inventúr,
5.
prepočty a plánované skvalitnenie inventúr,
6.
informácie o uplatnení flexibilít podľa § 4b ods. 1 a 3 až 5 zákona v relevantných prípadoch,
7.
informácie o dôvodoch odchýlky od trajektórie znižovania emisií určenej podľa § 4a ods. 3 zákona, ako aj opatrenia potrebné na návrat späť na trajektóriu v relevantných prípadoch,
8.
zhrnutie.
ČASŤ 4
Úprava národných emisných inventúr
1.
K návrhu úpravy národnej emisnej inventúry podľa § 4b ods. 1 zákona predkladanému Komisii sa pripája
1.1
dôkaz o prekročení príslušného národného záväzku znižovania emisií,
1.2
dôkaz o rozsahu, v akom úprava inventúry emisií znižuje prekročenie a prispieva k plneniu príslušného národného záväzku emisií,
1.3
odhad, či a kedy sa očakáva splnenie príslušného národného záväzku znižovania emisií na základe národných projekcií emisií bez úpravy,
1.4
dôkaz o konzistentnosti úpravy s jednou alebo viacerými z týchto podmienok; ak je to potrebné, uvedú sa aj odkazy na príslušné predchádzajúce úpravy:
1.4.1
nové kategórie zdrojov emisií s dôkazom o tom, že
a)
nová kategória zdrojov emisií je potvrdená vo vedeckej literatúre alebo v príručke EMEP/EEA,
b)
daná kategória zdrojov emisií sa nenachádzala v predchádzajúcej národnej emisnej inventúre v čase určenia daného záväzku znižovania emisií,
c)
v dôsledku emisií z novej kategórie zdrojov štát nedokáže splniť svoje záväzky znižovania emisií, spolu s podrobným opisom metodiky, údajov a emisných faktorov, ktoré slúžia na odôvodnenie tohto záveru,
1.4.2
výrazne odlišné emisné faktory použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov:
a)
opis pôvodných emisných faktorov vrátane podrobného opisu vedeckého základu, z ktorého je emisný faktor odvodený,
b)
dôkaz o tom, že pôvodné emisné faktory sa použili na určenie znížení emisií v čase ich určenia, opis aktualizovaných emisných faktorov vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,
d)
porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných emisných faktorov, ktorým sa preukáže, že zmena emisných faktorov prispieva k tomu, že štát nie je schopný plniť svoje záväzky znižovania emisií,
e)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, či sú zmeny emisných faktorov významné,
1.4.3
výrazne odlišné metodiky použité na určenie emisií z osobitných kategórií zdrojov:
a)
opis pôvodnej použitej metodiky vrátane podrobných informácií o vedeckom základe, z ktorého je emisný faktor odvodený,
b)
dôkaz o tom, že pôvodná metodika sa použila na určenie znížení emisií v čase ich určenia,
c)
opis aktualizovanej použitej metodiky vrátane podrobného opisu vedeckého základu alebo odkazu, z ktorého je odvodená,
d)
porovnanie odhadov emisií na základe pôvodných a aktualizovaných metodík, ktorým sa preukáže, že zmena metodiky prispieva k tomu, že členský štát nie je schopný splniť svoj záväzok znižovania emisií,
e)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, či je zmena metodiky významná.
2.
Ďalšie obdobné podporné informácie o postupoch úpravy na základe podobných predpokladov možno predložiť pod podmienkou, že sa predložia požadované informácie špecifické pre danú krajinu ustanovené v prvom bode.
3.
Upravené emisie sa opätovne vypočítajú tak, aby v čo najväčšej možnej miere zabezpečili konzistentnosť časových radov v každom roku uplatnenia úpravy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165/13, 18. 6. 2013) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
László Sólymos v. r.