193/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
ZÁKON
z 13. júna 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014
Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „postupov“ umiestňuje odkaz 2a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 2, 4 a 6 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písm. d) úvodná veta znie: „prevádzka, okrem prevádzky podľa § 1 ods. 2 písm. c), je“.
3.
V § 2 písm. n) úvodnej vete sa za slovo „prevádzke“ vkladajú slová „a iných podmienok integrovaného povolenia určených“.
4.
V § 7 ods. 1 písm. e) sa za slovo „úprave“ vkladá slovo „odpadov“ a slovo „využitia“ sa nahrádza slovami „zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke“.
5.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 28 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 3“.
6.
V § 11 ods. 5 písm. d) druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „a či bolo“ sa nahrádzajú slovami „alebo konzultácie medzi členskými štátmi a či boli“.
7.
V § 11 ods. 9 písm. c) sa slová „§ 21 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6“.
8.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak
a)
neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1.
závažné poškodenie zdravia ľudí,
2.
závažné poškodenie životného prostredia,
3.
vznik značnej materiálnej škody,
b)
nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.46a)
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 obsahuje
a)
stručnú identifikáciu konania, ku ktorému bolo vydané,
b)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ,
c)
označenie pozemkov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie, a označenie vlastníckych vzťahov k nim, a to podľa údajov z evidencie v katastri nehnuteľností,
d)
zoznam vlastníkov pozemkov podľa písmena c),
e)
mapu lokalizácie pozemkov podľa písmena c),
f)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
g)
poučenie vlastníkov pozemkov podľa písmena d) o možnosti uplatniť právo na jednorazovú náhradu podľa § 26a.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 nahrádza doklady prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2
písm. b) a je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa § 26a; na vydanie rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje prevádzkovateľovi, stavebníkovi, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, a vlastníkom pozemkov podľa odseku 2 písm. d) a nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia. Ak pobyt vlastníkov nie je známy alebo ak ich počet je vyšší ako 20, rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou. Na doručovanie rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia správneho poriadku.46b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:
„46a) § 3 až 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
46b) § 24 až 26 Správneho poriadku.“.
9.
V § 21 ods. 2 písm. b) sa za slová „v prílohe č. 3“ vkladajú slová „a pre iné znečisťujúce látky“.
10.
V § 21 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
určí opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke,“.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená g) až q).
11.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa určujú odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 24 ods. 5, musí odôvodnenie obsahovať konkrétne dôvody na určenie odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane odôvodnenia záväzných podmienok určených na základe udelenej odchylnej hodnoty z emisných limitov vrátane výsledku posúdenia.“.
12.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak závery o najlepších dostupných technikách uvedené v odseku 3 neobsahujú úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, inšpekcia zabezpečí, aby sa technikou uvedenou v odseku 3 zabezpečila úroveň ochrany životného prostredia rovnocenná s úrovňou najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
13.
V § 23 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a po predchádzajúcej porade s prevádzkovateľom“.
14.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Požiadavky v oblasti monitorovania podľa § 21 ods. 2 písm. k) vychádzajú zo záverov o monitorovaní opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách.“.
15.
V § 24 ods. 1 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
16.
V § 24 ods. 5 prvej vete sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa tým nespôsobí žiadne významné znečistenie a bude dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.“.
17.
V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ohlásiť inšpekcii akúkoľvek plánovanú zmenu v charaktere prevádzky alebo v činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie; samotná zmena prevádzky alebo samotné rozšírenie prevádzky, ak presahuje kapacitné prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 1, je vždy podstatnou zmenou,“.
18.
V § 26 ods. 4 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
19.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
(1)
Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 11a ods. 1 má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 11a ods. 4).
(2)
Ak medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa.“.
20.
V § 28 ods. 3 a § 37 ods. 1 písm. l) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
21.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa slovo „sprístupňuje“ nahrádza slovom „zverejňuje“.
22.
V § 31 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „vo vzťahu k orgánom Európskej únie“.
23.
V § 31 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o sprístupňovaní informácií v informačnom systéme“.
24.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
na žiadosť správneho orgánu, rozhodujúceho podľa osobitných predpisov,61) vydáva vyjadrenie, či sa na činnosti v posudzovanej prevádzke vzťahuje konanie o vydanie povolenia podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61) Napríklad § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 32 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a sprístupňuje tieto informácie dotknutej verejnosti prostredníctvom informačného systému“.
26.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
sa na činnosť alebo na typ výrobného procesu v prevádzke nevzťahujú závery o najlepších dostupných technikách a vývojom v oblasti najlepších dostupných techník sa umožnilo významné zníženie emisií.“.
27.
V § 33 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
pri porušení podmienok povolenia bezodkladne prijať opatrenia, ktoré zabezpečia bezodkladné opätovné splnenie požiadaviek povolenia,“.
28.
V § 33 ods. 4 písm. i) prvom bode sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
29.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Inšpekcia vypracuje plán kontrol pre všetky prevádzky a pravidelne ho prehodnocuje a aktualizuje.“.
30.
V § 34 odsek 9 znie:
„(9)
Inšpekcia vykoná bezodkladne mimoriadnu kontrolu s cieľom prešetrenia podnetov v oblasti životného prostredia, závažných havárií alebo iných mimoriadnych udalostí (§ 27
ods. 1), a ak ide o nedodržanie podmienok povolenia a ak je to potrebné, prehodnotí povolenie pred jeho udelením alebo pred jeho aktualizáciou.“.
31.
V § 34 odsek 12 znie:
„(12)
Inšpekcia zašle správu o kontrole do dvoch mesiacov od ukončenia kontroly organizácii poverenej ministerstvom podľa § 31 ods. 2.“.
32.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
nesplnil povinnosť podľa § 40e ods. 1.“.
33.
V § 37 ods. 2 sa slová „písm. a) až d),“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d),“.
34.
V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. c) inšpekcia uloží pokutu od 1 000 eur do 150 000 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
35.
V § 37 ods. 4 sa slová „písm. e), f), j) až m), písm. p), q) a s)“ nahrádzajú slovami „písm. e), f), j) až m), p), q), s) a t)“.
36.
V § 38 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zverejnenia údajov a informácií na webovom sídle ministerstva,“.
37.
Za § 40d sa vkladá § 40e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)
Prevádzkovateľ skládky odpadu alebo jej časti, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie do 15. júla 2009 a ktorý nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu70a) k 30. júnu 2018, je povinný na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie podať žiadosť podľa § 6 do 31. októbra 2018. Povinnosť podať žiadosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa, ak k 30. júnu 2018
a)
konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie nebolo právoplatne skončené,
b)
konanie o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie, bolo právoplatne skončené vydaním rozhodnutia na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie.
(2)
Ustanovenia § 11a a 26a sa použijú v konaní o vydanie zmeny povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, začatom a právoplatne neskončenom do 30. júna 2018.
(3)
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2018 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a) § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.