189/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

189
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 18. júna 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 znie:
㤠5
Rovnošatové súčasti sa prideľujú štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva podľa § 56 až 62 zákona, štátnu správu poľovníctva5) alebo štátnu správu v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:
„x)
reflexná vesta nepremokavá žltá,
y)
reflexná bunda nepremokavá žltá.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tabuľkami „Reflexná vesta nepremokavá žltá“ a „Reflexná bunda nepremokavá žltá“, ktoré znejú:
4.
V prílohe č. 3 druhom bode písmeno a) znie:
„a)
Ministerstvo – sekcia riadiaca činnosti lesného hospodárstva, spracovania dreva a poľovníctva a Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia – tmavozelená výložka, obdĺžnikového tvaru 100 x 40 mm, tenký hnedý pásik ako olemovanie a spevnenie okraja výložky, spodný a horný okraj výložky pretkávaný hrubým prerušovaným zlatistým lemovaním, v ľavej časti šikmo ležiaca zelená lipová ratolesť so štátnym znakom, napravo od ratolesti zlatisto-zelené rozety. Zo spodnej časti je prišitý suchý zips.
Generálny riaditeľ sekcie – 4 rozety,
riaditeľ odboru a riaditeľ Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie – 3 rozety,
vedúci oddelenia – 2 rozety,
odborný zamestnanec – 1 rozeta.“.
5.
V prílohe č. 3 treťom bode písm. a) sa za slovo „REPUBLIKA,“ vkladajú slová „alebo štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, s textom SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA,“ a pod vyobrazenie špecifického znaku odnímateľnej nášivky – rukávnika štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva sa vkladá toto vyobrazenie:
6.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí
Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčasti Merná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[eurá]
Hodnota
spolu
s DPH
[eurá]
1. Sako ks 1 126,00 126,00
2. Nohavice alebo sukňa ks 2 51,00 102,00
3. Košeľa zelená dlhý rukáv ks 2 26,40 52,80
4. Viazanka zelená alebo šatka ks 2 11,40 22,80
5. Čiapka letná ks 1 10,80 10,80
6. Čiapka zimná ks 1 30,60 30,60
7. Šál ks 1 8,40 8,40
8. Sveter ks 1 64,70 64,70
9. Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkou ks 1 153,60 153,60
10. Špecifické označenie – rukávnik ks 3 5,20 15,60
11. Špecifické označenie – služobné označenie ks 3 3,00 9,00
12. Nohavice terénne letné ks 1 59,40 59,40
13. Obuv do terénu s membránou pár 1 135,00 135,00
14. Nohavice terénne zimné ks 1 69,00 69,00
15. Bunda do pása ks 1 95,40 95,40
16. Zelená košeľa krátky rukáv ks 1 25,20 25,20
17. Košeľa biela dlhý rukáv ks 1 26,40 26,40
18. Polokošeľa krátky rukáv ks 1 20,20 20,20
19. Polokošeľa dlhý rukáv ks 1 21,60 21,60
20. Nepremokavá súprava ks 1 148,20 148,20
21. Ponožky k rovnošate pár 3 2,20 6,60
22. Ponožky pracovné pár 3 5,40 16,20
23. Termotričko ks 1 24,00 24,00
24. Termonohavice ks 1 21,60 21,60
25. Reflexná vesta nepremokavá žltá ks 1 41,40 41,40
26. Reflexná bunda nepremokavá žltá ks 1 43,70 43,70
Hodnota základných rovnošatových súčastí je 790,70 eur.
Celková hodnota rovnošaty je 1 350,20 eur.“.
7.
V prílohe č. 5 stĺpci „Druh rovnošatovej súčasti“ sa za riadok „Termonohavice“ vkladajú riadky „Reflexná vesta nepremokavá žltá“ a „Reflexná bunda nepremokavá žltá“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
v z. Anton Stredák v. r.