188/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

188
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 22. júna 2018
o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 59 písm. m) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe, menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby, celkový objem fľaše ako odmernej nádoby, skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby, expanzný objem fľaše ako odmernej nádoby, hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby, najväčšiu dovolenú chybu objemu fľaše ako odmernej nádoby,
b)
požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby a referenčné metódy štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby,
c)
požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení, požiadavky na určité výrobky v spotrebiteľskom balení, referenčnú metódu štatistickej kontroly skutočného obsahu a rady hodnôt menovitých množstiev určitých výrobkov v spotrebiteľskom balení a
d)
tvar značky „e“.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C, vyznačený na fľaši ako odmernej nádobe, ktorý má fľaša ako odmerná nádoba obsahovať, ak je naplnená za podmienok použitia, na ktoré je určená,
b)
celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny vo fľaši ako odmernej nádobe naplnenej po okraj fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C,
c)
skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby objem kvapaliny, ktorý fľaša ako odmerná nádoba skutočne obsahuje, keď je naplnená za podmienok, ktoré zodpovedajú teoreticky menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, určený pri teplote 20 °C,
d)
expanzným objemom fľaše ako odmernej nádoby rozdiel medzi celkovým objemom fľaše ako odmernej nádoby a menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby,
e)
hĺbkou hladiny fľaše ako odmernej nádoby zvislá vzdialenosť hladiny, ktorá zodpovedá menovitému objemu fľaše ako odmernej nádoby, od horného okraja fľaše ako odmernej nádoby,
f)
najväčšou dovolenou chybou objemu fľaše ako odmernej nádoby najväčší dovolený rozdiel medzi menovitým objemom fľaše ako odmernej nádoby a skutočným objemom fľaše ako odmernej nádoby určený pri teplote 20 °C.
§ 3
Podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe
(1)
Fľaša ako odmerná nádoba je zhotovená tak, že
a)
je uzatvárateľná,
b)
sa používa na skladovanie, prepravu alebo dodávku kvapalín a
c)
má menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby od 0,05 l do 5 l vrátane.
(2)
Fľaša ako odmerná nádoba je samostatným obalom spotrebiteľského balenia podľa § 2 písm. u) zákona.
(3)
Požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Fľaša ako odmerná nádoba sa plní na
a)
konštantnú hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby alebo
b)
konštantný expanzný objem fľaše ako odmernej nádoby.
(5)
Každá fľaša ako odmerná nádoba rovnakého typu vyrobená podľa toho istého návrhu má hĺbku hladiny fľaše ako odmernej nádoby, ako aj veľkosť expanzného objemu fľaše ako odmernej nádoby dostatočne konštantnú.
(6)
Fľaša ako odmerná nádoba je nezmazateľne, viditeľne a čitateľne označená
a)
na boku fľaše ako odmernej nádoby, na jej spodnom okraji alebo na jej dne
1.
údajom o menovitom objeme fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenom v litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačenom číslicami s výškou písma
1a.
najmenej 6 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby väčší ako 100 cl,
1b.
4 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby v rozsahu nad 20 cl do 100 cl vrátane, a
1c.
3 mm, ak je menovitý objem fľaše ako odmernej nádoby do 20 cl vrátane,
2.
symbolom jednotky alebo jej názvom,
3.
identifikačnou značkou výrobcu a
4.
značkou podľa § 18 ods. 7 zákona,
b)
na dne fľaše ako odmernej nádoby alebo na jej spodnom okraji údajom v závislosti od metódy plnenia, na ktorú je určená, a to tak, že nedôjde k jeho zámene s údajom o menovitom objeme fľaše ako odmernej nádoby, pričom číslice, ktoré označujú tieto údaje, majú výšku písma najmenej vo výške písma číslice menovitého objemu fľaše ako odmernej nádoby označujúcim hodnotu
1.
celkového objemu fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenú v centilitroch bez symbolu „cl“ alebo
2.
hĺbky hladiny fľaše ako odmernej nádoby vyjadrenú v milimetroch, za ktorou nasleduje symbol „mm“.
(7)
Fľaša ako odmerná nádoba môže byť označená aj iným údajom okrem údaja podľa odseku 6 písm. a) a b), ak nespôsobí zámenu s údajmi podľa odseku 6 písm. a) a b).
(8)
Pri fľaši ako odmernej nádobe nedochádza k systematickému využívaniu tolerancií.
(9)
Fľaša ako odmerná nádoba podlieha metrologickému dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona. Referenčné metódy štatistickej kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby pri metrologickom dozore nad fľašou ako odmernou nádobou sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Požiadavky na určitý výrobok v spotrebiteľskom balení
(1)
Určitý výrobok uvedený v prílohe č. 3 druhom bode, ktorý je zabalený v spotrebiteľskom balení v intervaloch uvedených v prílohe č. 3 prvom bode, možno uviesť na trh len v menovitom množstve uvedenom v prílohe č. 3 prvom bode okrem menovitého množstva určeného výrobku podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na určitý výrobok v spotrebiteľskom balení, ktorý sa predáva v bezcolných predajniach na účely spotreby mimo územia členských štátov Európskej únie.
(3)
Ak sú v spotrebiteľskom balení dve alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení určitého výrobku, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 prvom bode sa vzťahujú na každé jednotlivé spotrebiteľské balenie určitého výrobku.
(4)
Ak sú v spotrebiteľskom balení dve alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení určitého výrobku, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 prvom bode sa vzťahujú na spotrebiteľské balenie určitého výrobku ako celok.
(5)
Na aerosólovom rozprašovači1a) sa uvádza celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom.
(6)
Výrobok, ktorý sa predáva v aerosólovom rozprašovači, sa nemusí označovať menovitou hmotnosťou.
§ 5
Požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení
(1)
Kontrola skutočného obsahu sa vykonáva
a)
referenčnou metódou štatistickej kontroly skutočného obsahu uvedenou v prílohe č. 4 alebo
b)
metódou kontroly skutočného obsahu, ktorej účinnosť je porovnateľná s účinnosťou kontroly skutočného obsahu podľa písmena a).
(2)
Kritérium porovnania účinnosti použitej metódy kontroly skutočného obsahu podľa odseku 1 písm. b) vo vzťahu k referenčnej metóde štatistickej kontroly skutočného obsahu je uvedené v prílohe č. 4 treťom bode.
(3)
Pri kontrole množstva výrobku v spotrebiteľskom balení vyjadreného v jednotke objemu sa hodnota skutočného obsahu meria pri teplote 20 °C alebo sa koriguje na teplotu 20 °C bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie výrobku alebo kontrola výrobku v prevádzke.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie hlboko zmrazeného výrobku a na spotrebiteľské balenie mrazeného výrobku, ktorého množstvo je vyjadrené v jednotke objemu.
(5)
Skutočný obsah je možné určiť
a)
meraním objemu zabaleného kvapalného výrobku,
b)
vážením zabaleného kvapalného výrobku a zistením jeho hustoty alebo
c)
vážením iného ako zabaleného kvapalného výrobku.
(6)
Rozšírená neistota merania skutočného obsahu je menšia alebo sa rovná jednej pätine dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia pre zodpovedajúce menovité množstvo.
(7)
Dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu len vtedy, ak výsledok kontroly skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere a výsledok kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení vo výbere spĺňa kritérium jej prijatia.
(8)
Dávka spotrebiteľských balení je vždy nevyhovujúca a kontrola skutočného obsahu je ukončená, ak
a)
dávka spotrebiteľských balení obsahuje spotrebiteľské balenie so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia uvedenej v prílohe č. 5,
b)
výsledok kontroly skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere nespĺňa kritérium prijatia alebo
c)
výsledok kontroly, pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah vo výbere, nespĺňa kritérium prijatia.
§ 6
Príloha č. 5 sa neuplatňuje pri neoznačenom spotrebiteľskom balení podľa osobitného predpisu.2)
§ 7
Tvar a pomery jednotlivých častí značky „e“ sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 8
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.3)
§ 9
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Pavol Pavlis v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2/2014 Z. z. o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia.
3)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
Príloha č. 1
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 188/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 02; Ú. v. ES L 42, 15. 2. 1975).
2.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2.1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1670 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (Ú. v. EÚ L 284, 12. 11. 2018).