187/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

187
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. júna 2018,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Náležitosti žiadosti o investičnú pomoc a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Náležitosti akceptácie ponuky investičnej pomoci a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Náležitosti ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Náležitosti správy o ukončení investičného zámeru a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Náležitosti ročnej správy o využívaní investície a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 5.
(6)
Náležitosti záverečnej hodnotiacej správy a jej prílohy sú uvedené v prílohe č. 6.
(7)
Náležitosti informačnej tabule sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.