186/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

186
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. júna 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z. a vyhlášky č. 324/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. h) druhom bode a ods. 6 písm. f), § 3 ods. 5 písm. b) druhom bode a § 4 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slová „príloh č. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,
f)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.
V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,
g)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.
4.
V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
kópia rozhodnutia o cezhraničnom pohybe odpadov z územia Slovenskej republiky na účely zhodnotenia, ak zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov alebo ich častí sa vykonáva mimo územia Slovenskej republiky,
e)
údaje o výške recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;1) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach.“.
5.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na odpady z obalov,“.
6.
V § 4 ods. 5 písm. b) sa slová „zastúpení výrobcovia uviedli“ nahrádzajú slovami „výrobca uviedol“.
7.
V § 4 ods. 5 písm. c) sa slová „akumulátorov, elektrozariadení a obalov“ nahrádzajú slovami „akumulátorov a elektrozariadení“.
8.
V § 7 ods. 3 písm. b) ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane elektronických médií alebo online médií“.
9.
V § 7 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na odpady z obalov.“.
10.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na tieto zberové skupiny:
a)
elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,
b)
elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 – kategória 2 prílohy č. 6 zákona,
c)
elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,
d)
elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,
e)
elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,
f)
elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa slová „riadia sa technickými normami5)“ nahrádzajú slovami „zodpovedajú technickým normám5) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
12.
V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
skladovanie elektroodpadov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie elektroodpadov v členení na tieto skupiny:
1.
elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1 prílohy č. 6 zákona,
2.
elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 – kategória 2 prílohy č. 6 zákona,
3.
elektroodpad zo svietidiel – kategória 3 prílohy č. 6 zákona,
4.
elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4 prílohy č. 6 zákona,
5.
elektroodpad z malých zariadení – kategória 5 prílohy č. 6 zákona,
6.
elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6 prílohy č. 6 zákona,“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa pri spracovaní elektroodpadu s obsahom kontrolovaných látok spracujú tak, že to zodpovedá technickým normám7) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.
14.
V § 13 ods. 12 písmeno c) znie:
„c)
jeho súlad s platnými právnymi predpismi, technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na jeho uvádzanie na trh,“.
15.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Trhový podiel a zberový podiel výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí si vyhradené povinnosti plnia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 14a.“.
16.
V § 26 sa slová „musí zodpovedať technickým normám15)“ nahrádzajú slovami „zodpovedá technickým normám15) alebo iným obdobným technickým špecifikáciám s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
17.
V prílohe č. 1 v Spôsobe vypĺňania tlačiva Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení sa slová „prílohy č. 7 alebo 8 vyhlášky“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“ a slová „prílohy č. 7 alebo 8“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6 zákona“.
18.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
19.
Prílohy č. 7 a 8 sa vypúšťajú.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 20 znejú:
„17) Napríklad STN EN 13428 Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov (77 7005).
18) Napríklad STN EN 13430 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou
(77 7007).
19) Napríklad STN EN 13431 Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti (77 7008).
20) Napríklad STN EN 13432 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov (77 7009).“.
21.
Za prílohu č. 14 sa vkladá príloha č. 14a, ktorá vrátane nadpisu znie:
22.
Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:
23.
Príloha č. 17 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/2096 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 299, 19. 5. 2017).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I bodov 1, 10, 12, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
László Sólymos v. r.