184/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

184
ZÁKON
z 25. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší produkt“)“ vkladá čiarka a slovo „krmív2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „fyzických osôb“ vkladá čiarka a slová „fyzických osôb – podnikateľov“.
3.
V § 2 písm. a) sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
4.
V § 2 písmeno d) znie:
„d)
farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového využitia alebo iného využitia a na účely zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach vrátane chovu pod šírym nebom; zver vo farmovom chove sa považuje za hospodárske zvieratá,“.
5.
V § 3 písm. d) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknutá úradná kontrola krmív podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).“.
6.
V § 3 písm. f) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. EÚ L 146, 13. 6. 2003) v platnom znení“ nahrádzajú slovami „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013)“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2005) v platnom znení.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.“.
9.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitným predpisom,12)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) Zákon č. 271/2005 Z. z.
Nariadenie (ES) č. 183/2005.
Príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001“.
10.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pri ochrane zvierat.“.
11.
V § 4 ods. 4 sa odkaz 14 nad slovami „slobodných skladoch“ umiestňuje nad slová „slobodných pásmach“.
12.
V § 5 písmeno j) znie:
„j)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat, zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19; vedením počítačovej databázy centrálneho registra hospodárskych zvierat môže písomne poveriť fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu,“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. h) prvom bode sa slovo „y)“ nahrádza slovom „z)“ a slovo „an)“ sa nahrádza slovom „am)“.
14.
V § 6 ods. 2 písm. h) druhom bode sa slová „vzťahuje osobitný predpis,31)“ nahrádzajú slovami „vzťahujú osobitné predpisy,31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31) Nariadenie (ES) č. 853/2004.
Nariadenie (ES) č. 1069/2009.“.
15.
V § 6 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov zvierat, držiteľov zvierat, sprostredkovateľov, dovozcov, vývozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb poverených vlastníkom zvieraťa v ním určenom rozsahu vykonávať právne úkony týkajúce sa zvereného zvieraťa (ďalej len „osoba oprávnená disponovať so zvieraťom“).“.
16.
V § 6 ods. 2 písmená i) a j) znejú:
„i)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.
postupy vykonávané na zvieratách,
3.
zariadenie fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu,
4.
prevádzkareň na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)
5.
dodávateľa priamo zásobujúceho produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu,
6.
slobodné pásma a colné sklady,
7.
prevádzkareň pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa právnych predpisov danej krajiny,
8.
cirkus podľa osobitného predpisu,32b)
9.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov zvierat,
10.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely vystavovania zvierat a vzdelávania verejnosti,
11.
zariadenie, ktoré sa zaoberá základným výskumom, aplikovaným vedeckým výskumom, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého výskumu,
j)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre
1.
kontrolné miesta pri preprave zvierat,
2.
inseminačné stanice,
3.
tímy na odber a prenos embryí,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„32a) Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
32b) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.“.
17.
V § 6 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
18.
V § 6 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
vydáva a zrušuje certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu34) do miest určenia,“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013) v platnom znení.“.
20.
V § 6 ods. 2 písm. w) sa za slovo „prideľuje“ vkladajú slová „a odníma“.
21.
V § 6 ods. 2 písmeno aa) znie:
„aa)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimiek podľa osobitného predpisu,39)“.
22.
V § 6 ods. 2 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo živočíšne vedľajšie produkty,“.
23.
V § 6 ods. 2 písm. al) sa za slovo „vydáva“ vkladá čiarka a slová „pozastavuje a zrušuje“.
24.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno am).
Doterajšie písmená an) až av) sa označujú ako písmená am) až au).
25.
V § 6 ods. 2 písm. ap) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
26.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami av) až be), ktoré znejú:
„av)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu,
aw)
vedie register odchytených túlavých zvierat,
ax)
vedie zoznam prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív,
ay)
vydáva a zrušuje malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách výnimky z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek,
az)
vykonáva dokumentačnú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu50d) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,50e)
ba)
ustanovuje zdravotné požiadavky, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov pri obchode s členskými štátmi a pri dovoze, ak ide o zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, na ktoré zdravotné požiadavky nie sú harmonizované,
bb)
povoľuje dovoz a prevoz vzoriek na výskum a diagnostiku,50f)
bc)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky zo zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. c),
bd)
vedie elektronický systém nahlasovania zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu z iných členských štátov,
be)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky podľa osobitného predpisu.50g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50d až 50g znejú:
„50d) Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008.
50e) Nariadenie (ES) č. 1005/2008.
50f) Čl. 11 a 27 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.
50g) § 5 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.“.
27.
§ 6 ods. 5 písm. a) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného predpisu,50h) ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov zveri pri eradikácii choroby zvierat, zoonózy alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia; ustanovenia osobitného predpisu50i) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50h a 50i znejú:
„50h) § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
50i) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 6 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu51)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
29.
V § 8 ods. 3 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „lekárov“ vkladajú slová „a úradných veterinárnych asistentov53)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 854/2004.“.
30.
V § 8 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.
31.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 2“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69) Čl. 24 ods. 1 písm. b) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
33.
V § 8 ods. 3 písm. j) sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „a zrušuje“.
34.
V § 8 ods. 3 písm. k) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.
35.
V § 8 ods. 3 písm. n) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
36.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72) Čl. 16 písm. g) a čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
37.
V § 8 ods. 3 písm. u) sa za slovo „povoľuje“ vkladajú slová „a zrušuje povolenie na“.
38.
V poznámke pod čiarou k odkazu 78a sa na konci dopĺňa nový riadok, ktorý znie: „Čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001 v platnom znení.“.
39.
V § 8 ods. 3 písm. z) tretí bod znie:
„3.
vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi pri obchode a vývoze do tretích krajín,“.
40.
V § 8 ods. 3 písm. z) piaty bod a šiesty bod znejú:
„5.
rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý má pôvod v členskom štáte alebo v tretej krajine s kontrolovaným alebo neurčeným rizikom bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) a ktorý sa týka kostí chrbtice u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov a rozrábkárne na odoberanie mäsa z hláv hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov,
6.
zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu,78aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78aa znie:
„78aa) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
41.
V § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „fyzických osôb,“.
42.
V § 8 ods. 3 písm. z) deviatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o zariadenie na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu.78aa)“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78c znie:
„78c) Čl. 19 ods. 1 písm. a), b), d) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
44.
V § 8 ods. 3 písmeno ah) znie:
„ah)
vykonáva identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78e) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78f)“.
45.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aj) až an), ktoré znejú:
„aj)
povoľuje a zrušuje výnimky z povinnosti označovať vajcia podľa osobitného predpisu,78j)
ak)
povoľuje zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat,
al)
registruje a zrušuje registráciu chovu hospodárskych zvierat,
am)
zabezpečuje konanie podľa § 29a ods. 6,
an)
registruje a zrušuje registrácie prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu.78k)“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 78j a 78k znejú:
„78j) Príloha VII časť VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
78k) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.“.
46.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv
a)
schvaľuje prevádzkareň na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív na trh,
b)
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív,
c)
ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných krmív.“.
47.
V § 10 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v odbore včelár, včelárka alebo“.
48.
V § 10 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Odborný veterinárny lekár, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti a služby podľa odseku 8 vo vlastných zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa môže zúčastňovať špecializovaného postgraduálneho vzdelávania, ktoré zabezpečuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.
49.
V § 12 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a j)“.
50.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) na vyžiadanie orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.87b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 87a a 87b znejú:
„87a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.
87b) § 14 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
51.
V § 12 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, ak ďalej nie je ustanovené inak,
b)
vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov,“.
52.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
požadovať od kontrolovanej osoby, od jej zamestnancov alebo od osoby, ktorá v mene kontrolovanej osoby koná, preukázanie totožnosti,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
53.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „fotografickú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo obrazovo-zvukové záznamy na dokumentáciu zistených nedostatkov, a to aj bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby“ a vypúšťajú sa slová „ak to považuje za potrebné,“.
54.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h)
zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa podľa § 19 ods. 9 alebo od oznámenia zmeny údajov, viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy a oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci,
i)
zadať údaje o každej vakcinácii a revakcinácii psa proti besnote do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od vakcinácie psa, viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
j)
nevykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný podľa § 19 ods. 9, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka,
k)
poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) na vyžiadanie orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.87b)“.
55.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní údajov o vlastníkovi zvieraťa do centrálneho registra spoločenských zvierat.“.
56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:
„89) Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013“.
57.
V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
zadať údaje z pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od vydania pasu spoločenského zvieraťa alebo od predloženia pasu spoločenského zvieraťa vydaného v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a viesť písomnú evidenciu údajov v rozsahu údajov uvádzaných v pase spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu,89b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:
„89a) Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.
89b) Čl. 21 ods. 1 písm. a) až d), písm. f) a písm. g) nariadenia (EÚ) č. 576/2013.“.
58.
V § 13 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť ju na požiadanie orgánom veterinárnej správy“.
59.
V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
zaznamenať údaje a výsledok sérologického testu v pase spoločenského zvieraťa vykonaného laboratóriom schváleným podľa osobitného predpisu,89c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89c znie:
„89c) Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (2000/258/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 79, 30. 3. 2000) v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2010, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2000/258/ES, pokiaľ ide o skúšky odbornosti na účely zachovania povolení pre laboratória na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (2010/436/EÚ) (Ú. v. EÚ L 209, 10. 8. 2010).“.
60.
V § 13 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
bezodkladne zaslať výrobcovi pasov pas spoločenského zvieraťa, ktorému skončila platnosť alebo ktorý je zrušený.“.
61.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odseku 4 písm. c) až e) sa vzťahujú aj na pas vydaný v inom členskom štáte.“.
62.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v kŕmnom zariadení“.
63.
V § 14 ods. 1 písm. i) sa slová „pôvodu a patogénov“ nahrádzajú slovami „pôvodu, patogénov a krmív“.
64.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dočasné umiestnenie zvierat do náhradnej starostlivosti“.
65.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vlastníkom zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu sa stáva štát. Správu zhabaných zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu zabezpečuje regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá vydala rozhodnutie o zhabaní.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
66.
V § 15 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátny veterinárny a potravinový ústav zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného predpisu26) vykonáva činnosti úradných veterinárnych laboratórií podľa tohto zákona.
(2)
Generálneho riaditeľa štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu95) na návrh ministra. Generálny riaditeľ štátneho veterinárneho a potravinového ústavu je za výkon svojej funkcie v oblasti činnosti úradných veterinárnych laboratórií podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) až g) zodpovedný ústrednému riaditeľovi štátnej veterinárnej a potravinovej správy.“.
67.
V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
môže poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek iných ako úradných; ak ide o prípad podľa osobitných predpisov96) alebo ak ide o chorobu zvierat podľa § 17 ods. 1 písm. j), choroby podľa príloh č. 3 a 4 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 5 písm. b), úradné veterinárne laboratórium je povinné o tom bezodkladne informovať orgány veterinárnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:
„96) Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002.
Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004.“.
68.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu vzoriek zistí, že nastal prípad podľa osobitných predpisov96) alebo ak ide o chorobu zvierat podľa § 17 ods. 1 písm. j), choroby podľa príloh č. 3 a 4 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 5 písm. b), je povinná o tom bezodkladne informovať orgány veterinárnej správy.“.
69.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného predpisu26) organizuje a vykonáva najmä
a)
vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov orgánov veterinárnej správy v oblasti pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,98a)
b)
školenia podľa osobitných predpisov,98b)
c)
školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,
d)
školenia osôb, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanice.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98a a 98b znejú:
„98a) Napríklad príloha I oddiel III kapitola IV nariadenia (ES) č. 854/2004, čl. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004.
98b) Napríklad príloha III oddiel IV kapitola II nariadenia (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č.1/2005, čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č.1099/2009.“.
70.
V § 16 ods. 1 sa slová „zboru a colné orgány sú povinní“ nahrádzajú slovami „zboru, colné orgány a obce sú povinné“ a za slovo „ľudí,“ sa vkladajú slová „pri konaní podľa § 29a ods. 6“.
71.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa osobitného predpisu87a) pri výkone štátneho dozoru podľa osobitného predpisu.99b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99b znie:
„99b) § 20 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
africký mor ošípaných (Pestis suum africana),“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
73.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE).“.
74.
V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odsek 5 sa nevzťahuje na kožušinové zvieratá, ktoré sa
a)
narodili rodičovskému páru vakcinovanému proti besnote podľa odseku 5 a sú do veku deviatich mesiacov usmrtené na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
b)
chovajú v chovnom zariadení spôsobom zamedzujúcim možnému nakazeniu zvierat besnotou prostredníctvom krmiva a priamemu alebo nepriamemu kontaktu s domácimi zvieratami alebo voľne žijúcimi zvieratami.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
75.
V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku.“.
76.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
77.
V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje z pasov hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,“.
78.
V § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Spoločenské zviera podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom premiestňovania, musí byť identifikované a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa a jeho identifikačné údaje musia byť zaevidované v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:
„101) Príloha I časť A nariadenia (EÚ) č. 576/2013.“.
79.
V § 19 odsek 4 znie:
„(4)
Centrálny register spoločenských zvierat obsahuje
a)
individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,
b)
počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat,
c)
údaje z pasov spoločenských zvierat.“.
80.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Osoba poverená ministerstvom, ak ide o údaje z centrálneho registra hospodárskych zvierat, alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ak ide o údaje z centrálneho registra spoločenských zvierat, vydá na žiadosť vlastníka zvieraťa alebo držiteľa zvieraťa výpis z príslušného registra, ktorý obsahuje údaje o zvieratách v ich vlastníctve alebo držbe.“.
81.
V § 19 odsek 8 znie:
„(8)
Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár; koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná osoba101a) poverená ministerstvom. Požiadavky na kvalifikovanú osobu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 53 písm. g). Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:
„101a) Čl. 18 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3. 3. 2015).“.
82.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,102) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:
„102) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 576/2013.“.
83.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ak bola vlastníkovi psa uložená pokuta podľa § 48 ods. 1, uhradením pokuty prechádza povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa odseku 9 na obec.
(11)
Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa podľa odseku 9.“.
84.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105 znie:
„105) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 576/2013, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 506/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 226/2009 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 216/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.
85.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o zvieratá, násadové vajcia alebo zárodočné produkty, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, štátna veterinárna a potravinová správa ustanoví zdravotné požiadavky na dovoz, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov a zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz.“.
86.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Ochrana zvierat
(1)
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na
a)
kontrolu zvierat,
b)
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)
kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d)
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)
vedenie záznamov,
f)
prepravu zvierat,
g)
vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich,
h)
ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)
ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)
ochranu spoločenských zvierat.
(2)
Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa
a)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)
usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 5,
c)
bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov,105a) kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2,
d)
spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
e)
prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
f)
obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,
g)
spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
h)
spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada,
i)
zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu podá potrava, ktorá obsahuje látky alebo predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených postupových dôvodov,
j)
použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
k)
zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
l)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používa živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu106) a použitie psa na pastierske účely,
m)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakter prostredia,
n)
zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje utrpenie a bolesť alebo si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom,
o)
použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrického ohradníka alebo prístroja pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,
p)
zbavujú ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo sa im vtláčajú oči do očníc,
q)
použije živé zviera na kŕmenie takého druhu zvieraťa, u ktorého z biologických dôvodov takýto spôsob výživy nie je nevyhnutný.
(3)
Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, surového alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného človekom. Konanie podľa prvej vety sa považuje za utýranie aj vtedy ak ho zviera prežije, ale má za následok nevyhnutnosť eutanázie zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie zvieraťa spôsobom uvedeným v odseku 2.
(4)
Ďalej sa zakazuje
a)
použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat,
b)
použiť živé zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
c)
použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik na účely verejného vystúpenia; to neplatí pre použitie zvieraťa na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,106c) pre použitie sokoliarskeho dravca na sokoliarskom vystúpení a pre použitie zvieraťa na základe výnimky podľa odseku 7,
d)
propagovať týranie zvierat,
e)
vykonávať odborné veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 2 a 3,
f)
zabiť gravidné zviera okrem prípadu, v ktorom je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu, a okrem prípadov podľa odseku 5 písm. a), d), e), g) a h).
(5)
Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a)
prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)
usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov,
c)
usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
d)
bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e)
usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii a dezinsekcii,
f)
usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; to neplatí pre služobné zviera a hospodárske zviera,
g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom,106)
h)
usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa106a) podľa osobitného predpisu.106b)
(6)
Zákazy podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú len na stavovce.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku zo zákazu podľa odseku 4 písm. c) najmä na účely tvorby audiovizuálneho diela alebo vysielania programovej služby, ak tým nebude ohrozené dodržanie ostatných požiadaviek na ochranu zvierat podľa tohto zákona. Výnimku z uvedeného zákazu nemožno povoliť na použitie zvieraťa v cirkuse alebo v obdobnom zariadení a nemožno ju povoliť, ak je zviera držané prevažne na účely verejného vystúpenia alebo výcviku na účely verejného vystúpenia. Povolenie výnimky možno vydať na dobu určitú alebo neurčitú alebo možno povolenie výnimky viazať na konkrétnu udalosť.
(8)
Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak dôjde k úniku zvieraťa z farmového chovu, je držiteľ zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť užívateľovi poľovného revíru, do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a do desiatich dní zabezpečiť jeho odchyt. Ak držiteľ zvieraťa odchyt nezabezpečí, zviera, ktoré uniklo z farmového chovu sa stáva zverou podľa osobitného predpisu.106)
(9)
Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
(10)
Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
(11)
Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá.
(12)
Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.
(13)
Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a). Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, je povinná uzavrieť s karanténnou stanicou alebo útulkom pre zvieratá zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.
(14)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.
(15)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok.
(16)
Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku, označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.
(17)
Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.
(18)
Ministerstvo zriaďuje a zabezpečuje prevádzku staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a ktoré slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami.
(19)
V karanténnej stanici, útulku pre zvieratá a v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 môže byť umiestnené aj zviera, ktoré bolo zaistené orgánmi činnými v trestnom konaní na účely trestného konania najmä v prípadoch týrania zvieraťa, zvieraťa, ktoré bolo predmetom nelegálneho obchodovania, zvieraťa, ktoré spôsobilo ujmu na živote, zdraví alebo majetku alebo zvieraťa zadržaného počas výkonu veterinárnej kontroly.
(20)
O umiestnení zvieraťa v karanténnej stanici, v útulku pre zvieratá alebo v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 rozhoduje veterinárny inšpektor pri kontrole na mieste podľa § 14 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106 až 106c znejú:
„106) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106a) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
106b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14. 7. 2016) v platnom znení.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
106c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.
87.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak
a)
je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b)
sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c)
sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,69)
d)
sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu,100) ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
e)
sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu,107) ak ide o ošípané.“.
88.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
89.
V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
90.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, ktorých zdravotné požiadavky nie sú harmonizované, štátna veterinárna a potravinová správa ustanoví zdravotné požiadavky na dovoz, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov a zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz.“.
91.
V § 29 ods. 5 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „na svoje náklady“.
92.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115 znie:
„115) Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
93.
V § 29 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „hlásiť výskyt a“.
94.
V § 29 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok množstvo vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórií.“.
95.
V § 29 odsek 7 znie:
„(7)
Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru podľa osobitného predpisu106) je povinný odstrániť telo zvieraťa usmrteného alebo uhynutého na komunikácii.“.
96.
V § 29 ods. 8 úvodnej vete sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené zariadenie podľa osobitného predpisu112)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 112 znie:
„112) Čl. 24 ods. 1 písm. a) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“.
97.
V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok množstvo spracovaných a prepravených živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórií.“.
98.
V § 29 ods. 9 sa slová „spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov“ nahrádzajú slovami „schválenému zariadeniu podľa osobitného predpisu112)“.
99.
V § 29 ods. 10 sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené zariadenie podľa osobitného predpisu112)“.
100.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
(1)
Ten, kto zistí na nehnuteľnosti umiestnenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré je v rozpore s § 29 (ďalej len „nezákonné umiestnenie“), môže túto skutočnosť oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo obci, na ktorej území sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2)
Vlastník nehnuteľnosti, nájomca nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení nezákonného umiestnenia oznámiť túto skutočnosť orgánom uvedeným v odseku 1.
(3)
O oznámení podľa odsekov 1 a 2 sa orgány uvedené v odseku 1 navzájom informujú najneskôr do 48 hodín odo dňa oznámenia.
(4)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, na pobrežnom pozemku, v inundačnom území alebo v poľovnom revíri, je orgán, ktorý oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať orgán štátnej vodnej správy alebo užívateľa poľovného revíru.
(5)
Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe oznámenia vlastníka nehnuteľnosti, nájomcu nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy bezodkladne vykoná obhliadku nezákonného umiestnenia, vykoná potrebné záznamy na dokumentáciu nezákonného umiestnenia a zabezpečí odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
(6)
Regionálna veterinárna a potravinová správa po odstránení živočíšnych vedľajších produktov začne konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie, v ktorom zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie.
(7)
Ak sa v konaní podľa odseku 6 určí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie, je povinná uhradiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe náklady vynaložené na odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.“.
101.
V § 30 ods. 1 sa za slovo „trh,“ vkladajú slová „skladovaní medikovaných krmív,“.
102.
V § 30 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu sprievodných certifikátov medikovaných krmív116) a kontrolu evidencie, skladovania a používania medikovaných krmív v chovoch zvierat.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
103.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Všeobecné požiadavky na používanie krmív
Osoba, ktorá zabezpečuje kŕmenie zvierat, je povinná používať na kŕmenie zvierat krmivá, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.117)“.
104.
V § 32 ods. 2 písm. b) a ods. 5 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
105.
V § 32 ods. 8 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladajú slová „a krmív“, slová „cez územie“ sa nahrádzajú slovami „na území“ a slovo „prevozu“ sa nahrádza slovom „prepravy“.
106.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Príjemca v mieste určenia zásielky produktu živočíšneho pôvodu z iného členského štátu je povinný najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 písm. bd) miesto určenia zásielky, krajinu pôvodu produktu živočíšneho pôvodu, druh a množstvo každého druhu produktu živočíšneho pôvodu, druh obalu alebo druh baliaceho materiálu produktu živočíšneho pôvodu, označenie identifikujúce produkt živočíšneho pôvodu a dodržiavať ustanovenia podľa osobitného predpisu.119)“.
107.
V § 33 ods. 7 sa slová „cez územie“ nahrádzajú slovami „na území“ a slovo „prevozu“ sa nahrádza slovom „prepravy“.
108.
Nadpis § 35 znie:
„Veterinárna kontrola pri dovoze a prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín“.
109.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, ktoré sú predmetom dovozu, podliehajú veterinárnej kontrole, ktorá sa vykonáva na hraničných inšpekčných staniciach. Kontrole podľa prvej vety podliehajú aj zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu pochádzajúce z tretej krajiny pri prevoze do inej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky.“.
110.
V § 35 ods. 2 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu“.
111.
V § 35 ods. 3 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybraných produktov rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
112.
V § 35 ods. 4 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybrané produkty rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
113.
V § 35 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu“.
114.
V § 35 ods. 5 písm. a) druhom bode sa slová „produkty a produkty živočísneho pôvodu“ nahrádzajú slovami „produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
115.
V § 35 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:
„2.
či zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu zodpovedajú údajom poskytnutým orgánu veterinárnej správy a či sú zvieratá a násadové vajcia zdravé a produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu zdravotne bezpečné.“.
116.
V § 35 ods. 6 písm. b) úvodná veta a prvý bod znejú:
„b)
ak ide o produkty živočíšneho pôvodu a živočíšne vedľajšie produkty,
1.
spätný dovoz zásielky pochádzajúcej z členského štátu, ktorá je zamietnutá treťou krajinou, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou.“.
117.
V § 35 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak ide o krmivá, opatrenia na zabránenie šíreniu infekčných chorôb alebo opatrenia na zabránenie šíreniu nákazlivých chorôb a opatrenia na ochranu zdravia zvierat.“.
118.
V § 35 ods. 7 sa za slová „živočíšneho pôvodu“ vkladá čiarka a slová „živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
119.
V § 35 ods. 8 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a písm. d) a e)“.
120.
V nadpise § 36 sa vypúšťajú slová „zvierat, násadových vajec a živočíšnych produktov“.
121.
V § 36 ods. 1 sa za slová „živočíšnych vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
122.
V nadpise § 37 sa slová „pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi“ nahrádzajú slovami „pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, krmivami alebo vybranými produktmi rastlinného pôvodu“.
123.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“ a slová „zabíjanie hovädzieho dobytka alebo ošípaných na súkromné domáce použitie“ sa nahrádzajú slovami „zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, zveri z farmového chovu a bežcov na súkromnú domácu spotrebu“.
124.
V § 37 ods. 1 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:
„3.
umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, a umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov,
4.
na vyzvanie preukázať svoju totožnosť,“.
125.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
ohlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podujatie na predvádzanie a vystavovanie zvierat verejnosti,
e)
nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet zvierat zabitých rituálnym spôsobom podľa druhov zvierat v termíne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
126.
V § 37 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „zvieraťa“ vkladajú slová „s podozrením na tieto choroby“.
127.
V § 37 ods. 2 písm. b) tretí a štvrtý bod znejú:
„3.
zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu,101) ktoré sú predmetom premiestňovania a psov podľa § 19 ods. 9,
4.
nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa,“.
128.
V § 37 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„5.
nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára,
6.
zabezpečiť vlastnú identifikáciu, a to identifikačným číslom organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, a rodným číslom, ak ide o fyzickú osobu,
7.
zaslať hlásenie zmien v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,
8.
zaslať doklad o premiestnení hospodárskeho zvieraťa potvrdený držiteľom hospodárskych zvierat v chove, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom hospodárskych zvierat v chove, do ktorého sa zviera premiestnilo, do centrálneho registra hospodárskych zvierat; za zaslanie dokladu o premiestnení zodpovedá držiteľ hospodárskych zvierat v chove, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľ hospodárskych zvierat v chove, do ktorého sa zviera premiestnilo,“.
129.
V § 37 ods. 2 písm. e) druhý bod znie:
„2.
strpieť obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvieraťa, uvádzanie zvieraťa na trh, zhabanie zvieraťa, dočasné umiestnenie zvieraťa do náhradnej starostlivosti alebo usmrtenie zvieraťa v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,“.
130.
V § 37 ods. 3 úvodná veta znie:
„Pri obchode so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, krmivami a vybranými produktmi rastlinného pôvodu s členskými štátmi sú osoby uvedené v odseku 1 ďalej povinné“.
131.
V § 37 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
132.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyváža zvieratá, násadové vajcia alebo produkty živočíšneho pôvodu, je povinná písomne alebo elektronicky oznámiť plánovaný vývoz zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni vopred.“.
133.
V § 37a ods. 1 a 5 sa slovo „as)“ nahrádza slovom „ar)“.
134.
§ 37a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Povinnosť absolvovať vzdelávací program a vykonať záverečnú skúšku sa nevzťahuje na osoby s dosiahnutou vedeckou hodnosťou doktor vied.“.
135.
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná pred začatím činnosti, začatím činnosti zariadenia alebo začatím činnosti prevádzkarne požiadať príslušný orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo o schválenie zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, povolenie zariadenia alebo povolenie činnosti
a)
hraničnej inšpekčnej stanice,
b)
karanténnej stanice a útulku pre zvieratá,
c)
kontrolného miesta pri preprave zvierat,
d)
trhu so zvieratami a zberného strediska zvierat,
e)
inseminačnej stanice a tímu na odber embryí a prenos embryí,
f)
miesta alebo zariadenia na čistenie a dezinfekciu dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu,
g)
sprostredkovania nákupu a predaja zvierat,
h)
prevádzkarne na získavanie násadových vajec, jednodňových kurčiat, chovnej hydiny a úžitkovej hydiny,
i)
prepravcu zvierat,
j)
dopravného prostriedku na prepravu zvierat nad osem hodín,
k)
zariadenia určeného na vykonávanie postupov na zvieratách, chovné zariadenie zvierat určených na postupy, dodávateľské zariadenie zvierat určených na postupy a zariadenia uvedené v § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode,
l)
postupov na zvieratách,
m)
strediska na zhromažďovanie zvierat,
n)
zberného strediska a garbiarne,
o)
chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat, ak nejde o zariadenie na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu,78aa)
p)
odchytu túlavých zvierat,
q)
krmivárskeho zariadenia na zapracovanie živočíšnych bielkovín,
r)
zariadenia na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov,
s)
skladu krmív živočíšneho pôvodu,
t)
prevádzkarne určenej na chov nosníc druhu kura domáca (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu,
u)
zabíjania zvieraťa rituálnym spôsobom a usmrtenie zvieraťa iným spôsobom, ako to ustanovuje osobitný predpis,52)
v)
cirkusu a zariadenia podľa § 6 ods. 2 písm. i) bodov 8 až 11 a
w)
zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu.78aa)“.
136.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej“.
137.
V § 39 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu“.
138.
V § 39 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 12.
139.
V § 39 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“, slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 8“ a slová „odsekov 1 a 6“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „odseku 1“.
140.
V § 39 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1“.
141.
V § 39 ods. 12 sa slová „nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje odsek 1“ a slová „písm. s)“ nahrádzajú slovami „písm. z)“.
142.
V § 39a ods. 3 sa za slovom „registráciu“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a po splnení požiadaviek podľa osobitných predpisov110a)“.
143.
§ 39a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na zrušenie registrácie sa primerane vzťahuje § 42 ods. 1, 2, 4 a 5.“.
144.
V § 39b ods. 3 sa slová „ods. 13 a 20“ nahrádzajú slovami „ods. 11, ods. 12 písm. a) prvý bod a ods. 13 a 19“.
145.
§ 39c vrátane nadpisu znie:
㤠39c
Pozastavenie a zrušenie schválenia a pozastavenie a zrušenie povolenia
(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení schválenia alebo pozastavení povolenia alebo zrušení schválenia alebo zrušení povolenia prevádzkarne alebo prevádzkovateľa, ktorý nakladá so živočíšnymi vedľajšími produktmi, nemá odkladný účinok.
(2)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení schválenia alebo zrušení povolenia prevádzkarne alebo o zrušení schválenia alebo zrušení povolenia prevádzkovateľa, ktorý nakladá so živočíšnymi vedľajšími produktmi, odníme štátna veterinárna a potravinová správa prevádzkarni alebo prevádzkovateľovi pridelené úradné číslo a vymaže ho zo zoznamu vedeného podľa § 39 ods. 11.
(3)
Na pozastavenie a zrušenie schválenia alebo zrušenie povolenia sa primerane vzťahujú § 42 ods. 1, 2 a 4 a § 43 ods. 4 a 5.“.
146.
Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39d
Uvádzanie medikovaných krmív na trh a schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív
(1)
Prevádzkovateľ môže pripravovať a uvádzať medikované krmivá na trh len v prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív, ktorú schválil ústav kontroly veterinárnych liečiv.
(2)
Žiadosť o schválenie prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 1 podáva prevádzkovateľ ústavu kontroly veterinárnych liečiv. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania prevádzkovateľa, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa, ak ide o právnickú osobu,
b)
adresu prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív, o ktorej schválenie prevádzkovateľ žiada,
c)
druh a rozsah činnosti vykonávanej v prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prípravu medikovaných krmív a uvádzanie medikovaných krmív na trh v prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív,
e)
doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,116).
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je úradne osvedčená kópia rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv na základe kontroly prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív rozhodne o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív najviac na tri mesiace, ak prevádzkareň na prípravu medikovaných krmív spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,126c) inak žiadosť podľa odseku 2 zamietne; ústav kontroly veterinárnych liečiv oznámi vydanie rozhodnutia štátnej veterinárnej a potravinovej správe o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív.
(5)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv do troch mesiacov odo dňa podmienečného schválenia prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 4 vykoná v prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív kontrolu plnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu.126d)
(6)
Ak ústav kontroly veterinárnych liečiv na základe kontroly podľa odseku 5 zistí, že prevádzkareň na prípravu medikovaných krmív spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,126d) rozhodne o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív bez časového obmedzenia; ústav kontroly veterinárnych liečiv oznámi vydanie rozhodnutia štátnej veterinárnej a potravinovej správe.
(7)
Proti rozhodnutiu o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 4 a proti rozhodnutiu o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 6 sa nemožno odvolať.
(8)
Štátna veterinárna a potravinová správa do troch dní odo dňa oznámenia ústavu kontroly veterinárnych liečiv podľa odseku 4 zapíše prevádzkareň na prípravu medikovaných krmív do zoznamu prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív, pridelí prevádzkarni na prípravu medikovaných krmív úradné číslo a písomne oznámi prevádzkovateľovi úradné číslo.
(9)
Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 4 alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 6, je povinný ústavu kontroly veterinárnych liečiv oznámiť zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) a c) až e) do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
(10)
Ústav kontroly veterinárnych liečiv rozhoduje o pozastavení a zrušení rozhodnutia o schválení prevádzkarne na prípravu medikovaných krmív podľa odseku 6; na pozastavenie a zrušenie rozhodnutia sa primerane vzťahuje § 42.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 126c a 126d znejú:
„126c) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.
126d) § 4 ods. 2 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z.“.
147.
V § 40 ods. 3 písm. e) druhom bode sa slová „písm. u)“ nahrádzajú slovami „písm. t)“.
148.
V § 40 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
rozrábanie mäsa, výrobu mletého mäsa, výrobu mäsových prípravkov, výrobu mäsových výrobkov, výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, ak ich dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi,“.
149.
V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
výrobcov mlieka alebo mliečnych výrobkov zo surového mlieka alebo tepelne ošetreného mlieka s technologickým zariadením na pasterizáciu pochádzajúceho zo zvierat z vlastného chovu v množstve podľa osobitného predpisu,131a) ktoré dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 131a znie:
„131a) § 9 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.“.
150.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Registrácia chovu hospodárskych zvierat
(1)
Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
c)
druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e)
doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
f)
vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.
(3)
Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat.
(4)
Ak regionálna veterinárna a potravinová správa kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a zistí, že chov spĺňa všetky priestorové, technické, materiálne, personálne požiadavky podľa osobitných predpisov131b) a veterinárne požiadavky podľa § 3, potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.
(5)
Regionálna veterinárna a potravinová správa vedie vo svojej územnej pôsobnosti aktuálny zoznam registrovaných chovov hospodárskych zvierat; formu zoznamu určuje štátna veterinárna a potravinová správa.
(6)
Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat.
(7)
Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.
(8)
Ak regionálna veterinárna a potravinová správa zistí, že držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami nedodržiava veterinárne požiadavky podľa § 3 a nevykonala uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, uloží opatrenie, ktorým pozastaví chov hospodárskych zvierat, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené a zároveň určí lehotu na odstránenie.
(9)
Ak držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami v určenej lehote nedostatky neodstráni, regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie o zrušení registrácie chovu hospodárskych zvierat.
(10)
Odvolanie proti rozhodnutiu regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zrušení registrácie chovu hospodárskych zvierat nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 131b znie:
„131b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z., nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov.“.
151.
Poznámky pod čiarou k odkazom 132 a 133 znejú:
„132) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 853/2004.
133) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 853/2004.“.
152.
V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri schvaľovaní bitúnkov podľa odseku 5 písm. a) regionálna veterinárna a potravinová správa posudzuje ich usporiadanie, stavbu a vybavenie z hľadiska požiadaviek na ochranu zvierat pri usmrcovaní.134a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 134a znie:
„134a) Čl. 14 ods. 1 a príloha II nariadenia (ES) č. 1099/2009.“.
153.
V § 41 ods. 4 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a ak ide o bitúnky, aj splnenie požiadaviek na ochranu zvierat podľa osobitného predpisu.134c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 128 a 134c znejú:
„128) Nariadenie (ES) č. 852/2004.
Nariadenie (ES) č. 853/2004.
134c) Nariadenie (ES) č. 1099/2009.“.
154.
V § 41 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a osobitných predpisov126)“.
155.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená t) a u).
156.
V § 41 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie, ktorým schváli prevádzkareň, ak
a)
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri osobitnej kontrole vykonanej na schválenie prevádzkarne preukáže, že prevádzkareň spĺňa všetky hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov128) a iné požiadavky potravinového práva,9)
b)
prevádzkovateľ bitúnku preukáže, že bitúnok spĺňa požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie podľa osobitného predpisu,134a)
(8)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže vydať rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne najviac na tri mesiace, ak
a)
prevádzkareň na základe výsledkov osobitnej kontroly vykonanej na schválenie prevádzkarne spĺňa všetky hygienické požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia, ale nespĺňa hygienické požiadavky podľa odseku 7 písm. a) alebo tie ešte nemôže nová prevádzkareň vykonávať a zaviesť,
b)
bitúnok podľa odseku 5 písm. a) spĺňa všetky požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie na ochranu zvierat pri usmrcovaní.134a)“.
157.
V § 41 ods. 12 písmeno a) znie:
„a)
schválenie prevádzkarne alebo jej časti na činnosť podľa odsekov 3 a 4, ak pri
1.
osobitnej kontrole vykonanej na schválenie prevádzkarne zistí, že nie sú splnené hygienické požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenie podľa odseku 8 písm. a),
2.
posudzovaní bitúnku zistí, že nie sú splnené požiadavky na usporiadanie, stavbu a vybavenie podľa osobitného predpisu,134a) ak ide o nové bitúnky alebo o akékoľvek nové usporiadanie, stavbu alebo vybavenie bitúnku, ktoré sa začalo používať po 1. januári 2013,“.
158.
V § 41 ods. 12 písm. b) sa za slová „požiadaviek podľa odseku 10“ vkladajú slová „alebo ak nezačne vykonávať činnosť, na výkon ktorej je schválený,“.
159.
V § 41 sa odsek 12 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
schválenie prevádzkarne, ak prevádzkovateľ nepožiada o predĺženie podmienečného schválenia podľa odseku 8 alebo ak nepožiada o schválenie prevádzkarne pred uplynutím podmienečného schválenia podľa odseku 10,
d)
opätovné schválenie prevádzkarne, ak ide o prevádzkareň, ktorá už je podmienečne schválená podľa odseku 8 a nezaviedla hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov128) alebo jej bola predĺžená platnosť podmienečného schválenia podľa odseku 10 a nepreukázala splnenie ostatných hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov.128)“.
160.
V § 41 ods. 13 sa vypúšťa slovo „posudzovaných“.
161.
V § 41 sa vypúšťa odsek 19.
Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 19.
162.
V § 41 ods. 19 sa slová „ods. 8“ v celom texte nahrádzajú slovami „ods. 7“.
163.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 20 až 23, ktoré znejú:
„(20)
Naliehavé zabitie zvierat podľa osobitného predpisu143a) môže uskutočniť len spôsobilá osoba podľa osobitného predpisu143b) metódami podľa osobitného predpisu143c) na základe odporúčaní veterinárneho lekára.
(21)
Zabíjať zver z farmového chovu a hovädzí dobytok chovaný pod šírym nebom možno len strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat na základe povolenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
(22)
Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá povolenie podľa odseku 21 na základe žiadosti na obdobie najviac jedného roka s uvedením počtu zvierat určených na zabitie, ak
a)
je preukázané, že vzhľadom na spôsob chovu a povahu zvierat by preprava živých zvierat na bitúnok ohrozovala zdravie alebo život ľudí manipulujúcich so zvieratami alebo by hrozilo narušenie pohody prepravovaných zvierat do takej miery, že by významne poškodilo zdravie prepravovaných zvierat,
b)
žiadateľ predložil pracovné postupy, ktoré zaručujú dodržiavanie hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov42) a požiadaviek na ochranu zvierat počas usmrcovania.143c)
(23)
Osoba, ktorej je vydané povolenie podľa odseku 21, je povinná nahlásiť zabíjanie zvierat regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najneskôr jeden pracovný deň vopred.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 143a až 143c znejú:
„143a) Príloha III oddiel 1 kapitola VI nariadenia (ES) č. 853/2004.
143b) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009.
143c) Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009.“.
164.
V § 42 ods. 1 sa za slová „zistí, že“ vkladajú slová „fyzická osoba,“.
165.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Ak fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v určenej lehote neodstráni nedostatky podľa odseku 1 alebo ak prestane vykonávať činnosť, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo rozhodnutie o povolení, orgán veterinárnej správy zruší rozhodnutím schválenie alebo povolenie.“.
166.
V § 43 ods. 5 sa číslica „24“ nahrádza číslicou „12“.
167.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb.“.
168.
V § 47 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vlastníci, držitelia alebo osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi a krmivami za veterinárnu kontrolu v mieste pôvodu pri obchode vykonávanú podľa § 32 ods. 2 až 6 a § 33 a pri ich premiestňovaní,“.
169.
V § 47 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
dovozcovia alebo osoby zodpovedné za zásielku zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov podľa § 21 a § 25 za veterinárnu kontrolu a inšpekcie pri dovoze podľa § 35 na hraničnej inšpekčnej stanici,“.
170.
V § 47 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vlastník zvierat a držiteľ zvierat alebo osoba oprávnená disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a živočíšnymi vedľajšími produktmi za veterinárnu kontrolu v mieste pôvodu pri vývoze a pri ich premiestňovaní do tretích krajín.“.
171.
V § 47 ods. 3 sa slová „písm. h“ nahrádzajú slovami „písm. i“.
172.
V § 47 odsek 5 znie:
„(5)
Výdavky na opatrenia pri nedodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 6 ods. 2 písm. g) a az) a odseku 5 písm. i), § 8 ods. 3 písm. d), e), ah) a ai), § 14 ods. 2 písm. c) a e), § 32 ods. 5, § 34, § 35 ods. 9 a § 36 ods. 7 uhrádza orgánu veterinárnej správy prevádzkovateľ zodpovedný za nedodržanie veterinárnych požiadaviek.“.
173.
V § 48 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.“.
Doterajšie odseky 1 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 10.
174.
V § 48 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,“.
175.
V § 48 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra hospodárskych zvierat,“.
176.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
neumožní úradnému veterinárnemu lekárovi pri výkone veterinárnej kontroly vstup podľa § 37 ods. 1 písm. b) tretí bod.“.
177.
V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak
a)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
b)
neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
c)
nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
d)
neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
e)
chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
178.
V § 48 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
nestrpí obmedzenie alebo poruší zákaz premiestňovania zvierat, alebo obmedzenie alebo zákaz uvádzania zvierat na trh alebo zhabanie zvierat, dočasné umiestnenie zvierat do náhradnej starostlivosti alebo usmrtenie zvierat v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,“.
179.
V § 48 ods. 4 písmeno j) znie:
„j)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom premiestňovania, alebo pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára,“.
180.
V § 48 ods. 4 písmeno m) znie:
„m)
nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 písm. bd) najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky produktov živočíšneho pôvodu miesto určenia zásielky, krajinu pôvodu produktov živočíšneho pôvodu, druh a množstvo každého druhu produktov živočíšneho pôvodu, druh obalu alebo druh baliaceho materiálu a označenie identifikujúce produkty živočíšneho pôvodu,“.
181.
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:
„t)
použije na kŕmenie zvierat krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,117)
u)
zabije zviera bez povolenia rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný predpis.52)“.
182.
V § 48 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému,“.
183.
V § 48 ods. 5 písmeno h) znie:
„h)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa alebo jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania,“.
184.
V § 48 ods. 5 písmeno m) znie:
„m)
neohlási zabíjanie zvierat určených na súkromnú domácu spotrebu chovateľa podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo neohlási zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat najmenej jeden pracovný deň vopred,“.
185.
V § 48 ods. 5 písmeno p) znie:
„p)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,“.
186.
V § 48 ods. 7 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „2 až 5“.
187.
V § 48 odsek 8 znie:
„(8)
Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu hospodárskych zvierat alebo zákaz chovu hospodárskych zvierat alebo zakázať činnosť schválenú podľa tohto zákona až na päť rokov tomu, kto opakovane neplní veterinárne požiadavky podľa § 3.“.
188.
V § 48 ods. 10 druhá veta znie:
„V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 2 pokutu do 250 eur a za priestupok podľa odsekov 3 až 5 pokutu do 650 eur.“.
189.
V § 48 odsek 11 znie:
„(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, okrem pokuty uloženej podľa odseku 1, ktorá je príjmom rozpočtu obce, v ktorej má vlastník psa, ktorý pokutu uhradil, trvalý pobyt.“.
190.
V § 49 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, alebo neumožní vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov,“.
191.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
potrebnú súčinnosť, najmä na výzvu nepreukáže svoju totožnosť.“.
192.
V § 50 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu“.
193.
V § 50 ods. 1 písm. b) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.
194.
V § 50 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
nepredloží na požiadanie orgánu veterinárnej správy certifikáty alebo doklady, ktoré sa týkajú zvierat, zárodočných produktov, násadových vajec, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, krmív alebo vybraných produktov rastlinného pôvodu,“.
195.
V § 50 ods. 1 písmeno y) znie:
„y)
nenahlási regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 písm. bd) najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky produktu živočíšneho pôvodu miesto určenia zásielky, krajinu pôvodu produktu živočíšneho pôvodu, druh a množstvo každého druhu produktu živočíšneho pôvodu, druh obalu alebo druh baliaceho materiálu a označenie identifikujúce produkt živočíšneho pôvodu,“.
196.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) až aw), ktoré znejú:
af) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu psa alebo identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom premiestňovania alebo psa podľa § 19 ods. 9,
ag)
nenahlási pri zmene vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára,
ah)
použije na kŕmenie zvieraťa krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky osobitného predpisu,117)
ai)
zabije bez povolenia zviera rituálnym spôsobom alebo usmrtí zviera iným spôsobom podľa osobitného predpisu,52)
aj)
neoznámi hraničnej inšpekčnej stanici, do ktorej sa majú zvieratá pri dovoze z tretích krajín predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas príchodu zvierat,
ak)
neplní ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca analýzu vzoriek povinnosť podľa § 15 ods. 6,
al)
neohlási orgánu veterinárnej správy podujatie na predvádzanie zvierat alebo vystavovanie verejnosti,
am)
nenahlási štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet rituálne zabitých zvierat podľa druhov,
an)
neoznámi elektronicky regionálnej veterinárnej a potravinovej správe najmenej tri pracovné dni vopred plánovaný vývoz zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu,
ao)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,
ap)
nepožiada regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovného zariadenia, ak ide o chov hospodárskych zvierat,
aq)
neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10 až 16,
ar)
neohlási zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat,
as)
neoznámi nezákonné umiestnenie podľa § 29a ods. 2,
at)
nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
au)
neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
av)
nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
aw)
nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra hospodárskych zvierat.“.
197.
V § 50 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
neposkytne orgánu veterinárnej správy potrebnú súčinnosť tým, že neumožní výkon veterinárnej kontroly, vyšetrenia alebo inšpekcie zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu a medikovaných krmív a liekov alebo neumožní úradnému veterinárnemu lekárovi pri výkone veterinárnej kontroly vstup podľa § 37 ods. 1 písm. b) tretieho bodu,“.
198.
V § 50 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
nestrpí obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat, alebo ich uvádzania na trh alebo zhabanie, dočasné umiestnenie do náhradnej starostlivosti alebo usmrtenie zvierat v súvislosti s opatreniami potrebnými na ochranu zvierat,“.
199.
V § 50 ods. 2 písm. j) slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
200.
V § 50 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo 4,“.
201.
V § 50 ods. 2 písm. o) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.
202.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až ah) sa označujú ako písmená i) až ag).
203.
V § 50 ods. 3 písmeno p) znie:
„p)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho alebo nezabezpečí opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, neplánovaného rozmnožovania zvieraťa alebo nežiaduceho rozmnožovania zvieraťa,“.
204.
V § 50 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému,“.
205.
V § 51 odsek 3 znie:
„(3)
Orgán veterinárnej správy môže opatrením nariadiť obmedzenie chovu hospodárskych zvierat alebo zakázať chov hospodárskych zvierat alebo zakázať činnosť schválenú podľa tohto zákona až na päť rokov tomu, kto opakovane neplní veterinárne požiadavky podľa § 3.“.
206.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t)
určenie veterinárnych požiadaviek pri dovoze,
u)
registráciu podľa § 40 a 40a,
v)
povolenie a zrušenie povolenia výnimky podľa § 8 ods. 3 písm. aj).“.
207.
V § 53 písmeno b) znie:
„b)
ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá,“.
208.
V § 53 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a požiadavky na kvalifikovanú osobu podľa § 19 ods. 8“.
209.
§ 53 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa,
i)
použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia.“.
210.
Doterajší text § 53 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci.“.
211.
V § 54 odsek 13 znie:
„(13)
Na vedenie centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 a 9 a na vedenie písomnej evidencie podľa § 13 ods. 1 písm. h), poskytuje dotknutá fyzická osoba158) orgánom veterinárnej správy a súkromnému veterinárnemu lekárovi tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
miesto trvalého pobytu,
c)
rodné číslo,
d)
adresa držby zvieraťa a
e)
telefónne číslo.“.
212.
Slová „mor hydiny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vtáčia chrípka“ v príslušnom tvare.
213.
Slová „slobodný sklad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú.
214.
Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
215.
Za § 54f sa vkladá § 54g, ktorý vrátane nadpisu znie
㤠54g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa podľa § 19 ods. 9 najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
(3)
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa chovaného vo farmovom chove pred 31. augustom 2018 je povinný zabezpečiť označenie a identifikáciu zvieraťa do 30. novembra 2018.
(4)
Chov hospodárskych zvierat registrovaný podľa doterajších predpisov sa považuje za chov registrovaný podľa tohto zákona.
(5)
Ustanovenia § 41 ods. 2 druhá veta, ods. 7 písm. b) a ods. 12 písm. a) druhý bod sa nevzťahujú na bitúnky, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2013 a v ktorých sa po 1. januári 2013 nevykonali žiadne zmeny podmienok usporiadania, stavby alebo vybavenia podľa osobitného predpisu.134a)
(6)
Pokutu podľa § 48 ods. 1 je možné uložiť vlastníkovi psa narodeného do 31. augusta 2018 až po uplynutí šiestich mesiacov od skončenia prechodného obdobia podľa odseku 2.“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 118 ods. 1 sa za slovo „veci,“ vkladajú slová „živé zvieratá,“.
2.
§ 119 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“.
Čl. III
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 596/2006 Z. z., zákona č. 492/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 353/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 8 znie:
„(8)
Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenie, ktorým nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu. Na ukladanie opatrení sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I. bodu 26 § 6 ods. 2 písm. aw), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 a čl. I. bodu 86 § 22 ods. 17, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.