179/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

179
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2018 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022.

Program nadobudol platnosť 22. marca 2018 v súlade s článkom 18.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.