177/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

177
ZÁKON
z 15. mája 2018
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.
(2)
Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a)
register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1)
b)
informačný systém katastra nehnuteľností,2)
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad4) a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme.5)
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.6)
(6)
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.7)
Čl. II
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 149/2017 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.“.
Čl. V
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 306/2013 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe čl. III ods.1 písm. a) sa čiarka za slovom „splnomocnenie“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
2.
V prílohe čl. III ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
3.
V prílohe čl. III ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Čl. VIII
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 10a ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie alebo rodného čísla,“.
Čl. X
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj zahraničná právnická osoba.“.
2.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“.
3.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely zabezpečenia vykonávania jej pôsobnosti, činností a úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov5g) ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov5ga) vrátane registrov,5gb) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému, okrem registra trestov, sa sprístupňujú aj spôsobom umožňujúcim bezodplatne úplný, priamy, nepretržitý a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb mohla získavať a vyhotovovať si odpis, výpis, výtlačok alebo inú obdobnú formu výstupu v elektronickej podobe a aj v listinnej podobe použiteľnej na právne účely.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ga a 5gb znejú:
5ga) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 1 a 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
5gb) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
4.
V § 34b ods. 1 písm. a) sa za slová „z dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a rodného listu“ a za slová „dátum narodenia,“ sa vkladajú slová „pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,“.
5.
V § 34b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje a doklady slúžiace na preverenie pravosti a platnosti podpisu osoby a preverenie totožnosti osoby pri elektronickej komunikácii,“.
6.
V § 34b ods. 2 sa za slovo „vyhotovovať“ vkladajú slová „a spracúvať“ a za slovo „totožnosti“ sa vkladajú slová „a kópie rodných listov,“.
7.
V § 41 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
8.
V § 43 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“ a v štvrtej vete sa vypúšťa slovo „opätovné“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „Zákonníka práce“.
Čl. XIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až ôsmy bod.
3.
V § 14 ods. 1 sa slová „oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „poskytnúť informácie a oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona, a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.
Čl. XVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podľa odseku 7 je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená. Súčasťou návrhu na zápis do registra je
a)
zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra,
b)
zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov“) alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania; to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,
c)
údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12aaaa) ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra alebo zmenu v osobe predsedu,
d)
údaje podľa osobitného predpisu12aaab) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra,
e)
výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12aaaa a 12aaab znejú:
12aaaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
12aaab) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Správny orgán je povinný na účely výkonu verejnej moci získavať alebo používať údaje poskytnuté podľa odseku 2 písm. c) a d).“.
3.
V § 7 ods. 4 sa slová „vlastníka domu alebo splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „zvoleného predsedu alebo povereného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome“.
4.
V § 7 odsek 8 znie:
„(8)
Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.
7.
V § 8a ods. 5 prvej vete sa slová „na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov“)“ nahrádzajú slovami „vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome“.
8.
Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 je súčasťou návrhu na zápis do registra podľa § 7 ods. 2 písm. c) doklad o bezúhonnosti zvoleného predsedu.“.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 28a ods. 2 tretia veta znie:
„Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
31aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXIV
Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
Čl. XXV
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 288/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1h.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
3.
V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa bude činnosť vykonávať, alebo doklad o nájme priestorov, ak ide o žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom týchto priestorov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:
1h) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8 ods. 4 sa slová „e), g), h) a j)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.
Čl. XXVII
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 a rozhodnutia alebo iné opatrenia skúšobne alebo certifikačného orgánu9) o vhodnosti zariadení uvedených v odseku 2. Žiadateľ, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2, k žiadosti pripojí zmluvu o nájme vhodného skladu a osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa podľa odseku 1 písm. c). Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží štatutárnym audítorom overenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie v registri účtovných závierok,9a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z., zákona č. 210/2007 Z. z. a zákona č. 391/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
identifikačné údaje žiadateľa,“.
2.
V § 19a ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
kópia dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb, ak žiadateľ nie je zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
b)
údaje podľa osobitného predpisu5aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k vodnej ploche a ak žiadateľ nie je vlastníkom vodnej plochy, aj kópia zmluvy o prenájme vodnej plochy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXX
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 254/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu,4e) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,4f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:
4d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4e) § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
4f) § 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 4f sa označuje ako odkaz 4g a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 4f sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 4g.
Čl. XXXI
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z. a zákona č. 277/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až k).
Čl. XXXII
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 610/2003 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 46 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ak ide o akciovú spoločnosť,
b)
doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba,“.
9.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
12.
V § 60 ods. 9 sa slová „§ 57 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2 písm. d)“.
13.
Za § 76dj sa vkladajú § 76dk a 76dl, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠76dk
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
V konaní začatom pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.“.
Čl. XXXIII
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte Európskej únie alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
2.
V § 7a ods. 2 a § 31 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
6.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
V § 21 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
9.
V § 24 ods. 5 písmená c) a d) znejú:
„c)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
d)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,“.
11.
V § 31 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, aj zmluva o nájme priestoru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
17aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXV
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 13 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
Čl. XXXVIII
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11c ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Čl. XL
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 9 ods. 6 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a sú povinné uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
6.
V § 38 ods. 3 prvej vete sa spojka „a“ za slovami „pobočke zahraničnej banky“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu35da)“.
7.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
8.
V § 38 ods. 5 sa slová „alebo Európskej centrálnej banke.35da)“ nahrádzajú slovami „alebo Európskej centrálnej banke a centrálnej banke iného členského štátu na účely podľa osobitného predpisu.35da)“.
Čl. XLI
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 59 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. XLII
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z registra, v ktorom je zapísaná.“.
Čl. XLV
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 8 písm. a) sa slová „preukáže väčšinový podiel vlastníctva“ nahrádzajú slovami „vlastní väčšinový podiel“.
2.
V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „číslo listu vlastníctva, pozemok, na ktorom sa nachádza vodná plocha označená parcelným číslom a príslušnosťou k registru „C“ alebo „E“, katastrálne územie, okres“.
3.
V § 34 ods. 3 písm. d) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, katastrálne územie, okres“.
Čl. XLVIII
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
Čl. XLIX
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 5 ods. 3 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. LI
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).
3.
V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „b) a g),“.
8.
V § 5 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
10.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. b) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a n)“.
Čl. LIV
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 7 posledná veta znie:
„Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. LX
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. l) druhom bode sa slová „ods. 6 alebo odseku 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 alebo ods. 16“.
2.
V § 12 písm. l) treťom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
3.
§ 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj)
rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22. 4. 2016).“.
4.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:
18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.
5.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je, že osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
b)
nemá nedoplatky na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad,
c)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
e)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
f)
disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu,
g)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
h)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
i)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
j)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
k)
má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
l)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.“.
6.
V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia podmienok podľa odseku 3 písm. b) až d) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.32) Údaje podľa odseku 8 písm. h) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ústredie zisťuje splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. f) vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
7.
V § 29 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35db znie:
35db) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená d) až f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená d) až h).
9.
V § 29 ods. 8 písmeno h) znie:
„h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
10.
V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).“.
11.
V § 29 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
12.
V § 50b odsek 3 znie:
„(3)
Podmienkou na priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je, že osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby,
b)
má oprávnenie na podnikanie alebo na vykonávanie predmetu činnosti,
c)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
d)
má vypracovaný podnikateľský plán vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením,
e)
má materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti zamestnávateľa prechodného zamestnania.“.
13.
V § 50b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa odseku 8 písm. b) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
14.
V § 50b ods. 8 písmená b) a c) znejú:
„b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b), ak žiadateľom nie je osoba podľa odseku 5 druhej vety, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)
c)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva priestorov, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,“.
15.
V § 50b ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
16.
V § 50b ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
17.
V § 55 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je vlastníctvo priestorov alebo nájom priestorov, v ktorých bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, právnickou osobou alebo fyzickou osobou; splnenie podmienky vlastníctva priestorov zisťuje úrad.“.
18.
V § 55 ods. 5 druhej vete sa slová „vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov“ nahrádzajú slovami „nájme priestorov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nie je vlastníkom priestorov“.
19.
V § 58 odsek 5 znie:
„(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania je, že právnická osoba alebo fyzická osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,
b)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,
d)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
e)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
f)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania kvalifikovanými zamestnancami.“.
20.
V § 58 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa odseku 10 písm. f) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.
21.
V § 58 ods. 8 a 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
22.
V § 58 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
23.
V § 58 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
24.
V § 58 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,“.
25.
V § 58 ods. 10 písmeno f) znie:
„f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.
26.
V § 58 sa odsek 10 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).“.
27.
V § 58 ods. 17 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
28.
V § 70 ods. 1 sa slová „ae) a af)“ nahrádzajú slovami „ae), af) a aj)“.
29.
V § 70 ods. 8 prvej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e) a g)“ a druhá veta znie: „Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. f) preukazuje žiadateľ.“.
30.
V § 70 ods. 8 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta až piata veta, ktoré znejú:
„Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. g) žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;32a) to neplatí, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná. Údaje podľa štvrtej vety ústredie alebo úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
31.
Za § 72ag sa vkladá § 72ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72ah
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Konanie začaté pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
(2)
Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 splnenie podmienky bezúhonnosti podľa
§ 29 ods. 3 písm. a), § 50b ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 5 písm. a) a podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. g) preukazuje žiadateľ predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.
Čl. LXI
Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z. a zákona č. 396/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 11 ods. 3 sa slovo „dokladov“ nahrádza slovom „dokumentov“ a slovo „doklady“ sa nahrádza slovom „dokumenty“.
3.
V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
Čl. LXII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 50 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
5.
V § 52 sa vypúšťa odsek 10 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 58.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.
6.
V § 77 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
Čl. LXIII
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V prílohe č. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „živnostenský list, výpis z obchodného registra,“.
Čl. LXIV
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 4 písm. a) a § 11 ods. 2 sa slová „výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 17 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:
„1.
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku,“.
3.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom poľnohospodárskej pôdy“.
4.
V § 18a ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.
5.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „výpis z katastra,“ a slová „výpis z listu vlastníctva, ak je založený,“ sa nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.
Čl. LXIX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie dotácií sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Čl. LXX
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte,“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „doklad o vlastníckom práve“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu10c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
10c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. LXXI
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018
Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
4.
V § 13 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,“.
5.
V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
Čl. LXXII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005
Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20ca ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.
V § 37 odsek 6 znie:
„(6)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania činnosti.“.
8.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa vykonania zmeny povolenia.“.
9.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. LXXIII
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 24 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra“.
5.
V § 24 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.
6.
V § 26 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Čl. LXXIV
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
4.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,“.
Čl. LXXV
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolu s výpisom z obchodného registra“.
Čl. LXXVI
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra,“.
Čl. LXXVIII
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť len založenú,“.
4.
V § 20a ods. 5 sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1,“.
5.
V § 20b ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
6.
V § 24 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra“.
Čl. LXXIX
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 8a ods. 12 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).
Čl. LXXXII
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24a.
Čl. LXXXIII
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
5.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
6.
V § 22a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
7.
V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
8.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
9.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
10.
V § 23a ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
11.
V § 23a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
14.
V § 64 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
15.
V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až f)“.
16.
V § 71 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
§ 23 ods. 2 písm. c) až e).“.
Čl. LXXXV
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená a) až j).
2.
V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie alebo v nečlenskom štáte Európskej únie, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ zahraničná osoba,“.
3.
§ 6 ods. 6 písmeno j) znie:
„j)
údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá môže byť využívaním zdroja dotknutá, s uvedením identifikačných čísiel nehnuteľnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).
5.
V § 11 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie alebo v nečlenskom štáte Európskej únie, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ zahraničná osoba,“.
7.
V § 11 ods. 3 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „výpis z katastra nehnuteľností k tejto nehnuteľnosti,“.
9.
V § 26 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam alebo“.
10.
V § 30 ods. 3 písm. a) sa za slovami „§ 6 ods. 6 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „b) alebo c)“.
Čl. LXXXVI
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z. a zákona č. 144/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 9d odsek 4 znie:
„(4)
Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú títo oprávnení dediči údaje podľa osobitného predpisu5ca) potrebné na účel overenia podmienky podľa odseku 1 písm. c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ca znie:
5ca) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. LXXXVIII
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z. a zákona č. 142/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V prílohe č. 8a bod VI sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
Čl. LXXXIX
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007
Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 143/2010 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
4.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Čl. XCI
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 39 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).
4.
V § 41 ods. 4 druhej vete sa slová „musí pripojiť úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a výpis z listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy prevádzkarne“ nahrádzajú slovami „pripoja údaje podľa osobitného predpisu134b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k prevádzkarni a úradne osvedčená kópia nájomnej zmluvy prevádzkarne, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nie je vlastníkom prevádzkarne,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 134b znie:
134b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XCIII
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom zahraničná právnická osoba,
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie, ak ide o akciovú spoločnosť,“.
Čl. XCV
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave sa mení takto:
V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
výpis z registra podnikateľov podľa práva štátu, v ktorom má výrobca sídlo, ak nie je výrobca zapísaný do obchodného registra alebo živnostenského registra,“.
Čl. XCVI
Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie sa mení takto:
V § 3 ods. 3 a v § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. XCVII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z. a zákona č. 51/2018 Z. z. sa mení takto:
4.
V § 5 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.
5.
V § 6 ods. 6 a § 8a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 23 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu“.
7.
V § 28 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až šiesty bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.
9.
V § 35 ods. 5 písm. b) sa slová „doklad preukazujúci vlastníctvo“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu37b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
37b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
Čl. XCVIII
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 171/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 druhá veta znie:
„Registrový úrad na základe písomnej žiadosti vydá výpis z registra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu.5aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 35 ods. 2 sa za slová „v konaní o schválení zmeny dohovoru,“ vkladajú slová „v konaní podľa osobitného predpisu,5)“.
Čl. XCIX
Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
5.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. C
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).
4.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
Čl. CII
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
3.
V § 64 ods. 4 prvá veta znie:
„Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, je vlastníkom týchto priestorov; ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby.“.
4.
V § 64 ods. 11 sa slová „b), c), e) až j) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.
6.
V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
7.
V § 86 ods. 1 písm. f) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať“ nahrádzajú slovami „kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov“.
9.
V § 88 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).
10.
V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať“ nahrádzajú slovami „kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov“.
Čl. CIII
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri; k žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom, aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov“.
Čl. CIV
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona č. 138/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,“.
5.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).
6.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a d)“.
Čl. CV
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
Čl. CVI
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až j).
Čl. CVII
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 203/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 282/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 6 písm. d) sa slová „obchodného registra alebo obdobného registra“ nahrádzajú slovami „úradného registra“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:
27aa) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CVIII
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom a nájomná zmluva,3) ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CIX
Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 3 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
Čl. CX
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 349/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
2.
§ 3 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu9fa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9fa znie:
9fa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CXI
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 281/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 57 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 57 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
7.
V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
8.
V § 64 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
9.
V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
10.
V § 65 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 66 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.
12.
V § 79a ods. 2 a 6 sa slová „p) a q)“ nahrádzajú slovami „p),q) a r)“.
13.
V § 79a ods. 3 prvej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a y)“.
14.
V § 79b ods. 2 sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a h)“ a slová „a x)“ sa nahrádzajú slovami „až y)“.
15.
V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
16.
V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
17.
V § 82 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
18.
V § 82 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
19.
V § 83 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 85 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.
21.
V § 85 ods. 12 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11“.
22.
V § 85 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
23.
V § 87 odsek 2 znie:
„(2)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) až e) a j) až m) a r), ods. 3 písm. a) až e) a g) a ods. 4 písm. a) až e), h) a p).“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťajú slová „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
25.
V § 88 ods. 5 sa nad slovom „osôb“ vypúšťa odkaz „70)“.
26.
V § 96 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania plnenia ostatných podmienok, požiadaviek a obmedzení podľa § 64 ods. 3 a 4, § 79a ods. 2, 3 a 6 a § 79b ods. 2,“.
Čl. CXIV
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z. a zákona č. 176/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej únie nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie,“.
Čl. CXV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)“.
2.
V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)“.
3.
V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu a“.
4.
V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie“.
5.
V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a overeného výpisu z obchodného registra“.
Čl. CXVI
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20a ods. 3 písm. a) a § 24 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodného registra alebo z inej“ a slovo „iného“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra22b) alebo živnostenského registra,32c) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:
32c) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 20a ods. 3 písm. b) a § 24 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto listina alebo zmluva o žiadateľovi sa nepredkladá, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,22ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
22ba) § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CXVII
Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená a) až k).
Čl. CXVIII
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená c) až h).
Čl. CXIX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva o nájme nehnuteľnosti, zmluva o výpožičke nehnuteľnosti alebo iná listina, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti, zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti, o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,“.
Čl. CXX
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 290/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) až d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).
4.
V § 4 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
7b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CXXI
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a f).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d) a písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).
4.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka za slovom „žiadateľa“ a slová „pokiaľ to nevyplýva z dokladov predložených podľa písmena a)“.
5.
V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
12b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CXXIII
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. a zákona č. 96/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ je vlastníkom týchto priestorov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:
42c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CXXIV
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
2.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
3.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.
4.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
5.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
Čl. CXXVI
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
8.
V § 163 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Čl. CXXVIII
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 44 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace alebo“.
6.
V § 45 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.
V § 45 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 a,“.
8.
V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Čl. CXXIX
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 70 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 7“.
5.
V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
6.
V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Čl. CXXX
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
Čl. CXXXI
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
5.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Čl. CXXXII
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.
2.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Čl. CXXXIV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z. a zákona č. 176/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „výpisom z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „základným imaním podľa informácií z obchodného registra“.
Čl. CXXXVIII
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 332/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „číslo“ a slová „ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov“.
Čl. CXXXIX
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, ak nie je vlastníkom pozemku a stavieb,“.
Čl. CXL
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z. a zákona č. 290/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
3.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
5.
V § 10 ods. 4 písm. a) piaty bod znie:
„5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, bytu v bytovom dome, rozostavanej budove alebo rozostavanej stavbe,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
23b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
7.
V § 10 ods. 6 písm. o) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
Čl. CXLII
Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 a odseku 3 písm. d) až q)“.
2.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
Čl. CXLIII
Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Čl. CXLV
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
Čl. CXLVI
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 39 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
3.
V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 42 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až trinásty bod sa označujú ako druhý bod až dvanásty bod.
Čl. CXLIX
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 138/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená c) až m).
Čl. CLII
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
6.
V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. CLVI
Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
2.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená f) a g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená f) až i).
Čl. CLVIII
Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a výpis z pozemkovej knihy, alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. CLIX
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.70)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
4.
V § 156 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.“.
5.
V § 170 odsek 6 znie:
„(6)
Prílohami námietok doručených úradu, ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), sú písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil.“.
Čl. CLXIII
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 5 ods. 4 sa slová „ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „ide o spoločnosť len založenú“.
Čl. CLXV
Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
Čl. CLXVII
Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená c) až g).
Čl. CLXVIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. IV, čl. VI, čl. VII, čl. IX, čl. X štvrtého bodu, čl. XI, čl. XII, čl. XIII prvého, druhého a deviateho bodu, čl. XIV druhého bodu, čl. XV, čl. XVI šiesteho bodu, čl. XVII, čl. XIX druhého bodu, čl. XX až XXIII, čl. XXIV prvého a tretieho bodu, čl. XXV prvého bodu, čl. XXVI, čl. XXVII druhého bodu, čl. XXIX, čl. XXXII prvého až tretieho bodu, piateho až ôsmeho bodu, desiateho bodu, jedenásteho bodu a
§ 76dl v trinástom bode, čl. XXXIII tretieho až piateho bodu, ôsmeho bodu a desiateho bodu, čl. XXXIV, čl. XXXVI, čl. XXXVII, čl. XXXIX, čl. XL prvého až štvrtého bodu, čl. XLI prvého až štvrtého bodu, čl. XLII prvého a tretieho bodu, čl. XLIII, čl. XLIV, čl. XLVI, čl. XLVII, čl. XLIX prvého a druhého bodu, čl. L, čl. LI druhého, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LII, čl. LIII, čl. LV až LIX, čl. LXII prvého až tretieho bodu, čl. LXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXV, čl. LXVI až LXVIII, čl. LXIX druhého a tretieho bodu, čl. LXX prvého a štvrtého bodu, čl. LXXI prvého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LXXII druhého až šiesteho bodu a desiateho bodu, čl. LXXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXXIV prvého, tretieho, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXV prvého a tretieho bodu, čl. LXXVI prvého až tretieho bodu, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXVII, čl. LXXVIII druhého a tretieho bodu, čl. LXXIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. LXXX, čl. LXXXI, čl. LXXXII druhého bodu, čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu, čl. LXXXIV, čl. LXXXV šiesteho, ôsmeho, jedenásteho až trinásteho bodu, čl. LXXXVII, čl. LXXXVIII prvého bodu, čl. LXXXIX prvého a druhého bodu, čl. XC, čl. XCI prvého a druhého bodu, čl. XCII, čl. XCIII druhého a tretieho bodu, čl. XCIV, čl. XCVII prvého až tretieho bodu a ôsmeho bodu, čl. XCVIII tretieho bodu, čl. XCIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. C prvého, tretieho a piateho bodu, čl. CI, čl. CII prvého a piateho bodu, ôsmeho bodu, jedenásteho a dvanásteho bodu, čl. CIV prvého až tretieho bodu a siedmeho bodu, čl. CV druhého a tretieho bodu, čl. CVI druhého a tretieho bodu, čl. CVII druhého až piateho bodu, čl. CXI prvého až tretieho bodu, čl. CXII, čl. CXIII, čl. CXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXVI tretieho až šiesteho bodu, čl. CXVIII druhého až štvrtého bodu, čl. CXX tretieho a piateho bodu, čl. CXXI tretieho a šiesteho bodu, čl. CXXII, čl. CXXV, čl. CXXVI prvého až tretieho bodu, piateho až siedmeho bodu, čl. CXXVII, čl. CXXVIII prvého až štvrtého bodu, čl. CXXIX prvého a druhého bodu, čl. CXXX prvého až tretieho bodu, čl. CXXXI prvého, tretieho, štvrtého a šiesteho bodu, čl. CXXXIII, čl. CXXXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXXXV až CXXXVII, čl. CXL druhého, štvrtého a deviateho bodu, čl. CXLI, čl. CXLII tretieho a štvrtého bodu, čl. CXLIV, čl. CXLV prvého, tretieho až piateho bodu, čl. CXLVI prvého bodu, čl. CXLVII, čl. CXLVIII, čl. CXLIX prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu, čl. CL, čl. CLI, čl. CLII druhého až piateho bodu, čl. CLIII až CLV, čl. CLVII, čl. CLIX prvého a druhého bodu, čl. CLX až CLXII, čl. CLXIII prvého bodu, čl. CLXIV, čl. CLXVI, čl. CLXVII prvého až tretieho bodu a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
2)
§ 20 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
3)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.