176/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

176
OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
v znení neskorších predpisov
V Čl. I bod č. 17 správne znie „V prílohe I. časti riadku 16 sa číslo „150´“ nahrádza číslom „90´“.“