172/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

172
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 28. mája 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a spôsobe stanovenia obvyklej výšky nájomného.
§ 2
Evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu
(1)
Elektronická evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu (ďalej len „evidencia pozemkov“) sa vyhotovuje podľa katastrálnych území s rozdelením na pozemky
a)
prenajaté na základe nájomnej zmluvy alebo podnájomnej zmluvy,
b)
užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)
c)
užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 12 ods. 4 zákona,
d)
užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 2 zákona,
e)
ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje,
f)
ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,
g)
ku ktorým má nájomca iný užívací titul.
(2)
Evidencia pozemkov obsahuje
a)
písomnú časť,
b)
mapovú časť.
(3)
Písomná časť evidencie pozemkov sa vedie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(4)
Mapová časť evidencie pozemkov sa vedie na podklade vektorovej katastrálnej mapy1a) a vektorovej mapy určeného operátu1b) prostriedkami informačno-komunikačných technológií.
(5)
Podkladom pre evidenciu pozemkov sú najmä
a)
údaje katastra nehnuteľností, vrátane osobných údajov fyzickej osoby evidovaných v katastri nehnuteľností, v rozsahu nevyhnutnom na vedenie evidencie pozemkov podľa tejto vyhlášky,
b)
nájomné zmluvy a podnájomné zmluvy,
c)
zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu,2)
d)
kópie rozhodnutí podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,3)
e)
listiny preukazujúce iný užívací titul k pozemkom.
(6)
Evidencia pozemkov sa aktualizuje najmenej raz ročne; spravidla k 31. októbru.
§ 3
Evidencia obhospodarovaných pozemkov
(1)
Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie na podkladovej mape zakreslením hraníc blokov pozemkov, obhospodarovaných nájomcom podľa skutočného stavu v teréne.
(2)
Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie v elektronickej podobe prostriedkami informačno-komunikačných technológií.
§ 4
Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
(1)
Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (ďalej len „evidencia nájomného“) sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie kalendárneho roka v tabuľkovej forme v elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.
(2)
Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávne porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastami.
(3)
Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov.
§ 5
Stanovenie obvyklej výšky nájomného
(1)
Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3.
(2)
Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2.
(3)
Obvyklá výška nájomného v eurách/ha poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé katastrálne územie a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2 z poskytnutých údajov podľa vzorca
kde: OVNDPP je obvyklá výška nájomného za katastrálne územie pre členenie poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2, dn je dohodnuté nájomné [v eurách], vym je prenajatá výmera [ha].
(4)
Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo nie sú poskytnuté žiadne údaje, obvyklá výška nájomného v eurách/ha sa určí ako 2 % z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.4) Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 6
(1)
Evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.
(2)
Ak ide o katastrálne územie, kde nie je do 31. októbra 2017 vykonaný zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností, evidencie zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do jedného roku odo dňa vykonania zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností.
§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)
Evidenciu pozemkov vedenú do 30. júna 2023 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do 31. júla 2023.
(2)
Vedenie evidencie pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 30. júna 2023 užívaných na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 3 zákona účinného do 30. apríla 2021, ktorý trvá, tým nie je dotknuté.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov v znení vyhlášky č. 333/2009 Z. z.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Gabriela Matečná v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.
1)
§ 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
1a)
§ 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.
2)
§ 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.
4)
Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.