171/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

171
ZÁKON
z 15. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a zákona č. 58/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 písm. a) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
2.
V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 písm. e) až g)“.
3.
Nadpis nad § 5 sa vypúšťa.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,
b)
vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,
c)
vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,
d)
usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,
e)
zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
f)
zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)
g)
zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.