168/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

168
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Predmetným opatrením sa upravujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský vrátane ustanovenia nového limitu na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu. Tento limit sa ustanovuje na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 7 ods. 41 písm. f) zákona.

Cieľom navrhovaného opatrenia je predovšetkým zmierniť riziká spojené s rýchlym rastom zadlženosti domácností. Tieto riziká boli pravidelne analyzované v Správach o finančnej stabilite, detailná analýza je uvedená najmä v Správe o finančnej stabilite k novembru 2017. Zadlženosť slovenských domácností v pomere k HDP sa dostala na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy a naďalej rastie v rámci tohto regiónu aj v rámci eurozóny najrýchlejším tempom. Tempo rastu zadlženosti možno považovať za nadmerné, pričom riziko je ešte zvýšené očakávaným „prehrievaním ekonomiky“. Rýchly rast zadlženosti je ovplyvnený najmä poklesom úrokových sadzieb. V reakcii na tento vývoj je potrebné prijať dodatočné opatrenia. Hoci riziká spojené s ďalším uvoľňovaním úverových štandardov sa prijatím doterajších opatrení zmiernili, z hľadiska medzinárodného porovnania a kumulácie rizík na trhu nehnuteľností sa ukazuje potreba ich ďalšieho sprísnenia. Na vyššie uvedené riziká opakovane upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018, a okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 13/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.