164/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

164
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 1. júna 2018,
ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby
(kritériá základnej služby)
Národný bezpečnostný úrad podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška určuje identifikačné kritériá základnej služby podľa § 3 písm. k) prvého bodu zákona.
§ 2
Prevádzkovaná služba spĺňa identifikačné kritériá základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň jedno špecifické sektorové kritérium, ak je uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2018.
Jozef Magala v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 164/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 164/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19. 7. 2016).