163/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

163
ZÁKON
zo 16. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 88/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov
a)
nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b)
sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Policajný orgán je oprávnený vyzvať na vyšetrenie podľa odseku 1 aj osoby uvedené v § 2 ods. 2, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákazu v § 2 ods. 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.