159/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. mája 2018
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
§ 1
(1)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 16 zákona, ak ide o fyzickú osobu, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak nie je zhodná s miestom podnikania, a obchodné meno, ak obchodným menom nie je meno a priezvisko,
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,
d)
celkový príjem, z ktorého sa vypočítava vymeriavací základ,
e)
celková suma preddavkov na poistné,
f)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, pobočke zahraničnej banky1) alebo v Štátnej pokladnici2) (ďalej len „banka“), z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,
g)
kód zdravotnej poisťovne,
h)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo alebo e-mailová adresa.
(2)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
názov, právna forma, sídlo platiteľa poistného, a to názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu,
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),
d)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,
e)
kód zdravotnej poisťovne,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo alebo e-mailová adresa.
(3)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 uvádzajú aj tieto údaje:
a)
deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,
b)
celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
c)
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých zamestnancov v členení podľa sadzieb poistného,
d)
počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
e)
sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,
f)
celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom,
g)
zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení na
1.
poradové číslo,
2.
rodné číslo poistenca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
3.
počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné,
4.
celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5.
celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,
6.
celkový príjem okrem príjmu podľa piateho bodu,
7.
odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona,
8.
sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,3)
9.
sadzbu poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,
10.
sumu preddavkov na poistné v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom,
11.
vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce.
§ 2
(1)
Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva predložením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“).
(2)
Výkaz, ktorý vypĺňa zamestnávateľ, sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.
(3)
Oprava nesprávne vykázaných údajov vo výkaze sa vykonáva predložením opravného výkazu alebo aditívneho výkazu.
(4)
Opravný výkaz sa použije, ak boli nesprávne vykázané údaje podľa § 1. Opravný výkaz nahrádza pôvodný výkaz v plnom rozsahu. V opravnom výkaze sa uvádzajú všetky povinné údaje.
(5)
Aditívny výkaz sa použije, ak boli nesprávne vykázané údaje podľa § 1 ods. 3 písm. g). Aditívny výkaz dopĺňa pôvodný výkaz. V aditívnom výkaze sa uvádza identifikácia platiteľa poistného, poistenca a sumy kladného alebo záporného rozdielu pri nesprávne uvedených údajoch podľa § 1 ods. 3.
§ 3
(1)
Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „odhadnutý preddavok“) sa môže vyčísliť voči platiteľovi poistného, ktorým je
a)
zamestnávateľ, ak
1.
nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,
2.
má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne,
3.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a
4.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (ďalej len „samoplatiteľ“), ak
1.
príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že preddavky na poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona,
2.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a výška preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov, ktoré poskytujú subjekty verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 19 zákona, a
3.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.
(2)
Odhadnutý preddavok sa vyčísľuje pre
a)
zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 6 zákona (ďalej len „priemerná mesačná mzda“),
b)
samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona,
c)
zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona.
(3)
Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyčíslení odhadnutého preddavku sa použije znížená sadzba poistného podľa § 12 zákona, ak je príslušnej zdravotnej poisťovni táto skutočnosť známa.
§ 4
Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov na poistnom
(1)
Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov na poistnom (ďalej len „nedoplatok“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľa sa označuje
a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o preddavok na poistné po lehote splatnosti,
c)
špecifickým symbolom určeným zdravotnou poisťovňou, ak ide o nedoplatok.
(2)
Platba bezhotovostným prevodom z bankového účtu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje
a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje identifikačným číslom organizácie (IČO) doplneným dvoma nulami sprava,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.
(3)
Platba poukazom poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“)4) sa označuje ako platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa odseku 1. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu; ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov a sídlo platiteľa poistného. Ak ide o platiteľa dividend, označuje sa platba poštovým poukazom podľa odseku 2 a uvádza sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.
§ 5
Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného
(1)
V ročnom zúčtovaní poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 27 a 28 zákona sa vypočíta
a)
úhrn vymeriavacích základov,
b)
minimálny vymeriavací základ,
c)
koeficient,
d)
výsledný vymeriavací základ,
e)
poistné,
f)
rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,
g)
zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,5) ak ide o preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok“),
h)
započítanie pohľadávok a záväzkov,
i)
preddavok na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.
(2)
Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na vymeriavací základ
a)
zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8 až 10 zákona,
c)
samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,
d)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona (ďalej len „dividendy za obdobie do 31. decembra 2012“),
e)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2016, ktorý vyplatil a vykázal platiteľ dividend alebo oznámil poistenec (ďalej len „dividendy za obdobie od 1. januára 2013“), upravený podľa odseku 4,
(3)
Minimálny vymeriavací základ pri postupnom súbehu platiteľov sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú:
a)
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
b)
minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,
c)
minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona,
d)
vymeriavací základ dosiahnutý zo skutočnej výšky príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § 11 ods. 7 zákona v prípadoch podľa § 13 ods. 11 a 14 zákona alebo
e)
odhadnutý preddavok podľa § 3.
(4)
Čiastkový minimálny vymeriavací základ pri súčasnom súbehu platiteľov sa určuje ako najvyšší z čiastkových minimálnych vymeriavacích základov uvedených v odseku 3.
(5)
Vymeriavací základ pre dividendy za obdobie do 31. decembra 2012 a pre dividendy za obdobie od 1. januára 2013 sa vypočíta vynásobením vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 2 písm. d) a e) a koeficientu; koeficient sa vypočíta ako podiel maximálneho vymeriavacieho základu z dividend podľa § 13 ods. 6 zákona a príjmu podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona. Ak je koeficient vyšší ako 1, použije sa vo výpočte hodnota koeficientu 1.
(6)
Výsledný vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2
a)
je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3,
b)
nie je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2.
(7)
Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.
(8)
Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.
(9)
Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu.5)
(10)
Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.
(11)
Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.
(12)
V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, vymeriavací základ upravený podľa odseku 6, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky na poistné zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.
(13)
Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:
a)
preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,
b)
koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.
(14)
Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľovi aj elektronicky.
(15)
Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(16)
Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.
§ 6
Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného
(1)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje
a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
meno, priezvisko a rodné číslo poistenca alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
c)
rozpis výsledku ročného zúčtovania poistného v členení na
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
d)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo platiteľom dividend,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
e)
výšku preplatku, a to sumu rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň z príjmov podľa osobitného predpisu,5)
g)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 8 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
h)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
i)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(2)
Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje
a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c) okrem názvu štátu a daňového identifikačného čísla organizácie,
c)
rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na
1.
úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
vypočítané poistné,
d)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
e)
výšku preplatku, a to sumu rozdielu celkového úhrnu vykázaných preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 5 ods. 8 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
g)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(3)
Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
c)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo platiteľom dividend,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
d)
výšku nedoplatku, a to sumu rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 16 ods. 8 písm. a) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
h)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,
i)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(4)
Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na
1.
vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla zamestnanca alebo dátumu narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,
2.
vypočítané poistné za zamestnancov podľa prvého bodu,
c)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
d)
výšku nedoplatku, a to sumu rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,
h)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(5)
Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku zamestnanca, nedoplatku zamestnanca, preplatku zamestnávateľa a nedoplatku zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvádzajú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona.
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 14 zákona, oznámenie alebo výkaz nedoplatkov sa zasiela priamo osobe, za ktorú sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.
§ 7
Oznámenie o výške príjmov
Obsah oznámenia o výške dividend za obdobie do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona a o výške dividend za obdobie od 1. januára 2013, ktorý vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 15 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 8
Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom
(1)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 21 a 22 zákona je
a)
celková platba za poistencov štátu podľa § 13 ods. 13 zákona na príslušný kalendárny rok,
b)
počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného predpisu,6)
c)
počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona,
d)
skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 21 zákona,
e)
suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 9 zákona).
(2)
Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Zúčtovanie preddavkov na poistné podľa odseku 2 je podkladom pre určenie podielu zdravotnej poisťovne na celkovej platbe za poistencov štátu a pre oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov podľa § 19 ods. 22 zákona. Vzor oznámenia o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov je uvedený v prílohe č. 4.
Spoločné ustanovenia
§ 9
(1)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.
(2)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.
(3)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.
(4)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného.
§ 10
(1)
Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala od subjektov verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 19 zákona, údaje nahlásené poistencom sa pri ročnom zúčtovaní poistného použijú, iba ak sú preukázané dokladmi predloženými poistencom.
(2)
Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného a zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov o výške príjmu podľa § 19 ods. 6 zákona, ktoré sú k dispozícii, alebo na základe dokladov vyžiadaných zdravotnou poisťovňou od zamestnanca. Ak doklady nie sú k dispozícii, pri ročnom zúčtovaní poistného sa použije odhadnutý preddavok podľa § 3.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Pri vykazovaní preddavkov na poistné za máj 2018 sa ako údaj podľa § 1 ods. 3 písm. g) bodu 8 vykáže suma, o ktorú bol vymeriavací základ znížený podľa § 38em ods. 1 zákona.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z. a vyhlášky č. 190/2016 Z. z.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2018.
Andrea Kalavská v. r.
1)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 43 ods. 3 písm. j) a p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 159/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 159/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 159/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 159/2018 Z. z.