157/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022 do 14.03.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

157
ZÁKON
z 15. mája 2018
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
b)
meraciu jednotku a jej používanie,
c)
skupiny meradiel,
d)
požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
e)
certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
f)
požiadavky na určené meradlo,
g)
použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
h)
práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
i)
práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
j)
práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
k)
požiadavky na spotrebiteľské balenie,
l)
povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
m)
spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
n)
podmienky úradného merania,
o)
požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
p)
požiadavky na dezignovanú organizáciu,
q)
autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
r)
registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
s)
dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
t)
ukladanie pokút,
u)
vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
meracou jednotkou reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, s ktorou je možné porovnávať akúkoľvek veličinu rovnakého druhu na vyjadrenie pomeru dvoch veličín v podobe čísla,
b)
sústavou meracích jednotiek Medzinárodná sústava jednotiek SI založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a symboloch vrátane násobkov, ich názvoch a symboloch spolu s pravidlami ich používania, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery,
c)
meradlom materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní, samostatné alebo v spojení s jedným prídavným zariadením alebo s viacerými prídavnými zariadeniami,
d)
druhom meradla skupina meradiel, ktoré sú určené na meranie tej istej veličiny, sú založené na rovnakom princípe merania a majú spoločné niektoré charakteristické vlastnosti,
e)
typom meradla konečné vyhotovenie meradla určitej konštrukcie podľa technickej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na tento typ meradla, ktorého všetky súčasti s vplyvom na technické charakteristiky a metrologické charakteristiky sú definované v technickej dokumentácii, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f)
etalónom meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou merania, používané ako referencia,
g)
kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónom,
h)
určeným meradlom meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo na posúdenie zhody,1)
i)
povinne kalibrovaným meradlom meradlo alebo určený výrobok2) určený na povinnú kalibráciu,
j)
používateľom určeného meradla orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba,3) ktorá používa určené meradlo alebo hodnotu indikovanú určeným meradlom pri meraní, ktoré súvisí s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, pri príprave spotrebiteľského balenia, v inej oblasti verejného života, kde môže vzniknúť konfliktný záujem na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujem fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy,4)
k)
používaním určeného meradla meranie určeným meradlom používateľom určeného meradla,
l)
opomenutím používania určeného meradla nepoužívanie určeného meradla používateľom určeného meradla, ak potreba jeho používania vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom určeného meradla,
m)
prídavným zariadením zariadenie určené na vykonávanie určitej funkcie, ktoré sa priamo podieľa na spracovaní, prenose, ukladaní alebo na zobrazovaní výsledku merania,
n)
nadväznosťou etalónu alebo nadväznosťou meradla vzťah hodnoty etalónu, hodnoty materializovanej miery alebo indikovanej hodnoty meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo k inému etalónu najvyššej metrologickej úrovne, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s vypočítanými neistotami,
o)
meracím rozsahom súbor hodnôt, pre ktoré sa predpokladá, že chyba meradla sa nachádza v určených medziach,
p)
referenčným materiálom látka, ktorej zloženie alebo vlastnosti sú určené s dostatočnou presnosťou a ktorá sa používa na overovanie alebo kalibráciu meradiel, vyhodnocovanie meracích metód a určovanie kvantitatívnych vlastností materiálov,
q)
dezignovanou organizáciou právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá realizuje a uchováva národný etalón,
r)
metrologickou kontrolou kontrola určených meradiel pred ich uvedením na trh a počas používania určených meradiel,
s)
určenou organizáciou Slovenská legálna metrológia, n. o. určená rozhodnutím úradu na výkon činnosti podľa tohto zákona; rozhodnutie úradu obsahuje najmenej rozsah činnosti v oblasti metrológie, ktorú na základe určenia vykonáva,
t)
uvedením meradla na trh okamih, keď meradlo prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo do etapy používania a je určené pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu,
u)
spotrebiteľským balením celok, ktorý pozostáva z výrobku a zo samostatného obalu, do ktorého je výrobok zabalený,
v)
uvedením spotrebiteľského balenia na trh okamih, keď spotrebiteľské balenie prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy balenia alebo z etapy dovozu do etapy distribúcie,
w)
menovitou hmotnosťou množstvo výrobku uvádzané v jednotkách hmotnosti vyznačené na spotrebiteľskom balení, ktoré má spotrebiteľské balenie obsahovať,
x)
menovitým objemom množstvo výrobku uvádzané v jednotkách objemu, vyznačené na spotrebiteľskom balení, ktoré má spotrebiteľské balenie obsahovať,
y)
menovitým množstvom menovitá hmotnosť alebo menovitý objem,
z)
skutočným obsahom množstvo výrobku uvádzané v jednotke hmotnosti alebo v jednotke objemu, ktoré v skutočnosti spotrebiteľské balenie obsahuje,
aa)
označeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a je označené značkou „e“,
ab)
neoznačeným spotrebiteľským balením spotrebiteľské balenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a nie je označené značkou „e“,
ac)
zápornou chybou spotrebiteľského balenia množstvo výrobku, o ktoré je skutočný obsah menší ako menovité množstvo,
ad)
dovolenou zápornou chybou spotrebiteľského balenia záporná chyba spotrebiteľského balenia prípustná pre jednotlivý rad menovitého množstva,
ae)
najväčšou dovolenou chybou meradla extrémna hodnota chyby dovolená vzhľadom na referenčnú hodnotu veličiny, uvedená v špecifikáciách alebo v osobitnom predpise5) pre meranie alebo pre meradlo,
af)
fľašou ako odmernou nádobou fľaša vyrobená zo skla alebo z iného materiálu rovnakej pevnosti a stability, ktorý poskytuje rovnaké metrologické vlastnosti ako sklo, ktorej jednotnosť výroby, metrologické charakteristiky a konštrukčné charakteristiky umožňujú používať fľašu ako odmernú nádobu na plnenie požiadaviek na množstvo výrobku pri spotrebiteľskom balení s menovitým množstvom vyjadreným v jednotkách objemu,
ag)
metrologickým dozorom dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
ah)
overovacou značkou značka určená na potvrdenie, že určené meradlo vyhovelo pri overení,
ai)
značkou čiastočného overenia značka určená na potvrdenie, že časť určeného meradla, na ktorej je táto značka umiestnená, vyhovela požiadavkám na čiastočné overenie,
aj)
zabezpečovacou značkou značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenému zásahu do určeného meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky,
ak)
zabezpečovacou značkou opravára značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávanému zásahu do určeného meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky po oprave určeného meradla,
al)
dočasnou zabezpečovacou značkou opravára zabezpečovacia značka určená na potvrdenie, že sa určené meradlo v čase od ukončenia opravy do jeho overenia môže používať,
am)
zabezpečovacou značkou montážnika značka určená na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenej demontáži určeného meradla alebo jeho časti po vykonanej montáži určeného meradla,
an)
spôsobilosťou v oblasti metrológie súhrn odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov z oblasti, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie,
ao)
členským štátom členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo štát, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu publikovanú v Úradnom vestníku Európskej únie,
ap)
opravou určeného meradla súbor činností na dosiahnutie zhody určeného meradla v používaní s technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčnými požiadavkami pre daný druh určeného meradla a umiestnenie zabezpečovacej značky opravára alebo dočasnej zabezpečovacej značky opravára, ak ju má pridelenú,
aq)
montážou určeného meradla súbor činností spojených s umiestnením a inštaláciou určeného meradla na miesto používania a umiestnenie zabezpečovacej značky montážnika.
§ 3
Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú
a)
úrad a
b)
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“).
§ 4
Úrad
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti metrológie na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania
a)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto členstva, a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
vyhlasuje národné etalóny, mení ich vyhlásenie a zrušuje ich vyhlásenie,
c)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
d)
rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb,
e)
rozhoduje o registrácii, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel alebo balenie označených spotrebiteľských balení, alebo dovoz označených spotrebiteľských balení, a vedie zoznam registrovaných osôb,
f)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
g)
uverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“)
1.
vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia národného etalónu,
2.
schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) podľa § 19 ods. 2 písm. a), pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu podľa § 24,
3.
oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o predĺžení autorizácie, rozhodnutia o pozastavení autorizácie, rozhodnutia o zrušení pozastavenia autorizácie, rozhodnutia o zmene autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie,
4.
oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel,
5.
uznanie prvotného overenia nového určeného meradla podľa § 56 ods. 3,
6.
povolenie o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ods. 2,
7.
požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu meradla, ak nie je ustanovená osobitnými predpismi,6)
h)
uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.
národných etalónov,
2.
schválených typov,
3.
autorizovaných osôb,
4.
rozhodnutí o pozastavení autorizácie,
5.
registrovaných osôb,
6.
rozhodnutí o pozastavení registrácie,
7.
laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 56 ods. 3 písm. c),
8.
povolení o dočasnom používaní inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky podľa § 15 ods. 2,
9.
oznámenie o predlžení času používania určeného meradla od ukončenia jeho opravy do jeho následného overenia podľa § 27 ods. 9,
i)
vydáva a uverejňuje na webovom sídle úradu metodické postupy o autorizácii, registrácii a o spôsobilosti v oblasti metrológie,
j)
poveruje právnickú osobu vykonávaním školenia spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 7 a odníma takéto poverenie,
k)
vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
l)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Slovenského metrologického ústavu (ďalej len „ústav“) a inšpektorátu,
m)
prideľuje overovaciu značku, značku čiastočného overenia, zabezpečovaciu značku, zabezpečovaciu značku opravára, dočasnú zabezpečovaciu značku opravára alebo zabezpečovaciu značku montážnika,
n)
kontroluje podľa § 34 splnenie autorizačných požiadaviek v spolupráci s ústavom alebo s určenou organizáciou a kontroluje podľa § 45 splnenie registračných požiadaviek v spolupráci s ústavom alebo s určenou organizáciou.
§ 5
Inšpektorát
(1)
Inšpektorát je rozpočtová organizácia.7)
(2)
Inšpektorát je orgán metrologického dozoru a pri výkone metrologického dozoru je oprávnený vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.7a)
(3)
Inšpektorát vykonáva dozor nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby (ďalej len „dozorovaná osoba“) podľa tohto zákona.
(4)
Inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu8) pre oblasť meradiel.
(5)
Inšpektorát riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
§ 6
Ústav
(1)
Ústav je príspevková organizácia.7)
(2)
Ústav ako národná metrologická inštitúcia
a)
rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie,
b)
uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
c)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, ktorých je členom, a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto členstva,
d)
zabezpečuje medzinárodné uznávanie národného etalónu a certifikovaného referenčného materiálu,
e)
navrhuje etalón na jeho vyhlásenie za národný etalón, zmenu vyhlásenia alebo na zrušenie vyhlásenia,
f)
vykonáva dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národného etalónu, ktorý uchováva dezignovaná organizácia,
g)
vykonáva dohľad nad plnením podmienok dezignovanou organizáciou,
h)
zabezpečuje realizáciu, uchovávanie, rozvoj a medzinárodné porovnávanie národného etalónu a prenos hodnôt jednotiek na meradlo,
i)
koordinuje postup schvaľovania národného etalónu,
j)
certifikuje referenčný materiál,
k)
schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo a ostatné meradlo a vykonáva úradné meranie,
l)
poveruje autorizovanú osobu na vykonanie činnosti podľa § 20 ods. 8,
m)
preveruje spôsobilosť fyzickej osoby v oblasti metrológie vykonaním skúšky,
n)
vydáva fyzickej osobe doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie, predlžuje platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie vykonaním skúšky alebo absolvovaním školenia a vedie zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ktorý obsahuje najmenej číslo vydaného dokladu, dátum vydania dokladu a platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie,
o)
zasiela úradu rozhodnutie o schválení typu podľa § 21 až 24 do 30 dní od jeho vydania,
p)
zasiela úradu zoznam vydaných dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie a kópie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie do piatich pracovných dní od ich vydania,
q)
kontroluje splnenie autorizačných požiadaviek osoby podľa § 33 ods. 1 a splnenie registračných požiadaviek osoby podľa § 44 ods. 1,
r)
poskytuje odborné služby v oblasti metrológie,
s)
vykonáva medzilaboratórne porovnávacie meranie v oblasti metrológie,
t)
môže vykonávať v určenom rozsahu skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,9)
u)
môže vykonávať činnosť autorizovanej osoby na základe rozhodnutia úradu podľa osobitného predpisu,10)
v)
môže v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.
§ 7
Zákonné meracie jednotky
Zákonnou meracou jednotkou podľa tohto zákona je
a)
základná jednotka sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“):
1.
meter ako meracia jednotka dĺžky, ktorej symbolom je m,
2.
kilogram ako meracia jednotka hmotnosti, ktorej symbolom je kg,
3.
sekunda ako meracia jednotka času, ktorej symbolom je s,
4.
ampér ako meracia jednotka elektrického prúdu, ktorej symbolom je A,
5.
kelvin ako meracia jednotka termodynamickej teploty, ktorej symbolom je K,
6.
mól ako meracia jednotka látkového množstva, ktorej symbolom je mol,
7.
kandela ako meracia jednotka svietivosti, ktorej symbolom je cd,
b)
odvodená jednotka od základnej jednotky,
c)
násobok základnej jednotky a násobok odvodenej jednotky od základnej jednotky,
d)
iná povolená jednotka, ako je uvedená v písmenách a) až c) a
e)
zložená jednotka.
§ 8
Skupiny meradiel
(1)
Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín:
a)
národné etalóny a ostatné etalóny,
b)
certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,
c)
určené meradlá a povinne kalibrované meradlá,
d)
ostatné meradlá.
(2)
Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom, certifikovaným referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom.
§ 9
Národný etalón a ostatný etalón
(1)
Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty meracích jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych veličín a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike a poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón vyhlásený Medzinárodným úradom pre váhy a miery alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť merania vykonaného v Slovenskej republike s meraním v inom štáte.
(2)
Za systém tvorby, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.
(3)
Za národný etalón je možné vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný ústavom alebo dezignovanou organizáciou a ktorý spĺňa požiadavky na národný etalón podľa odseku 6. Uchovávaním etalónu sú všetky úkony potrebné na zachovanie technických charakteristík a metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.
(4)
Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na meradlá podľa § 8 ods. 1 je ústav alebo dezignovaná organizácia.
(5)
Na ochranu národného etalónu môže úrad rozhodnutím na žiadosť ústavu alebo dezignovanej organizácie zriadiť v okolí uchovávania národného etalónu ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.11) Účastníci konania o vyhlásení ochranného pásma sú upovedomení o začatí konania formou verejnej vyhlášky. Doručenie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma sa vykoná verejnou vyhláškou. Úrad v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vyhlasuje územie za ochranné pásmo, zašle potrebné údaje okresnému úradu.
(6)
Etalón je možné vyhlásiť za národný etalón, ak
a)
jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním, boli odborne posúdené a potvrdené ústavom,
b)
je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho technická zostava alebo prístrojová zostava, sú určené podmienky používania a uchovávania a sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlá podľa § 8 ods. 1,
c)
sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón vyhlásený Medzinárodným úradom pre váhy a miery alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ktoré dostatočne preukazujú jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d)
je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlá podľa § 8 ods. 1,
e)
ústav alebo dezignovaná organizácia má vytvorený, dokumentovaný a preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie technických charakteristík a metrologických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(7)
Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá ústavu právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá chce realizovať a uchovávať národný etalón (ďalej len „žiadateľ o dezignáciu“) alebo návrh na zmenu národného etalónu alebo návrh na zrušenie národného etalónu, ktorý predkladá ústavu dezignovaná organizácia, obsahuje najmenej
a)
dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)
špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlo,
c)
špecifikáciu technickej zostavy alebo prístrojovej zostavy etalónu a etalónového zariadenia, ktoré patrí k etalónu,
d)
pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady, ktoré preukazujú technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu a výsledky medzinárodných porovnaní.
(8)
Ústav posúdi návrh na schválenie národného etalónu a návrh schváli, ak etalón spĺňa požiadavky podľa odseku 6. Ústav postupuje primerane pri návrhu na zmenu národného etalónu alebo pri návrhu na zrušenie národného etalónu.
(9)
Úrad na návrh ústavu vyhlási národný etalón rozhodnutím, zmení rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu alebo zruší rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu.
(10)
Rozhodnutie o vyhlásení národného etalónu úrad zruší rozhodnutím aj bez návrhu ústavu, ak úrad zistí, že národný etalón nespĺňa alebo prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 6.
(11)
Ústav alebo dezignovaná organizácia používa národný etalón podľa schválených pravidiel používania a uchovávania etalónu. Pri používaní národného etalónu nesmie dôjsť k zhoršeniu jeho technických charakteristík alebo metrologických charakteristík.
(12)
Ústav pri dohľade nad národným etalónom môže od dezignovanej organizácie požadovať všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na preukázanie metrologických charakteristík, technických charakteristík, spôsobu uchovávania a používania národného etalónu. Dezignovaná organizácia musí pri dohľade ústavu umožniť vstup poverenému zamestnancovi ústavu do priestorov, v ktorých je národný etalón realizovaný a uchovávaný.
(13)
Ostatný etalón najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón alebo ktorý je mimo rozsahu národného etalónu, sa používa na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradla.
§ 10
Certifikovaný referenčný materiál a ostatný referenčný materiál
(1)
Certifikovaný referenčný materiál ako meradlo je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou referenčného materiálu ústav potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sú získané postupom, ktorý zabezpečuje nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(2)
Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania a používa sa pri činnosti, ktorá vyžaduje nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(3)
Ústav pri certifikácii referenčného materiálu potvrdzuje hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ústav ku každému certifikovanému referenčnému materiálu pripojí certifikát referenčného materiálu a prevezme do úschovy vzorku certifikovaného referenčného materiálu, ktorú uchováva počas platnosti certifikátu referenčného materiálu.
(4)
Ak výrobcom referenčného materiálu nie je ústav, návrh na certifikáciu referenčného materiálu predkladá žiadateľ o certifikáciu referenčného materiálu (ďalej len „žiadateľ o certifikáciu“) ústavu a tento návrh obsahuje
a)
súhrnnú správu o referenčnom materiáli,
b)
návrh štítku a
c)
informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.
(5)
O výsledku posúdenia návrhu podľa odseku 4 ústav vypracuje protokol o certifikácii referenčného materiálu, ktorý obsahuje
a)
hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál,
b)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a
c)
identifikačné údaje ústavu.
(6)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu ústav vydá certifikát referenčného materiálu, alebo nevydá certifikát referenčného materiálu. Ak ústav vydá certifikát referenčného materiálu, odovzdá žiadateľovi o certifikáciu originál certifikátu referenčného materiálu a ústav uchováva kópiu vydaných dokladov počas platnosti certifikátu referenčného materiálu a desať rokov po uplynutí platnosti certifikátu referenčného materiálu.
(7)
Za certifikovaný referenčný materiál ústav uzná referenčný materiál certifikovaný v inom štáte, ak bol certifikovaný
a)
stranou medzinárodného dohovoru o uznávaní certifikátov a referenčný materiál je uvedený v prílohe C databázy Medzinárodného úradu pre váhy a miery alebo
b)
osobou z iného štátu, ak žiadateľ o certifikáciu predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty, ktoré preukazujú nadväznosť certifikovaných hodnôt referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu meracích jednotiek, v ktorých sú vyjadrené hodnoty vlastností referenčného materiálu.
(8)
Na základe výsledkov posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte vydá ústav rozhodnutie o uznaní certifikátu referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte alebo rozhodnutie o neuznaní certifikátu referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje certifikátu vydaného v inom štáte,
b)
identifikačné údaje žiadateľa o certifikáciu,
c)
identifikačné údaje ústavu a
d)
výsledky posúdenia certifikácie referenčného materiálu certifikovaného v inom štáte.
(9)
Certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo na kalibráciu povinne kalibrovaného meradla. Ak nie je certifikovaný referenčný materiál, možno so súhlasom úradu na návrh ústavu použiť ostatný referenčný materiál.
(10)
Ostatný referenčný materiál je základom správnosti a jednotnosti merania v odboroch merania a meracích rozsahoch, v ktorých nie je certifikovaný referenčný materiál. Výrobca alebo dovozca, ktorý ostatný referenčný materiál uvádza na trh, je povinný v sprievodnej dokumentácii a technickej dokumentácii uviesť metrologické charakteristiky ostatného referenčného materiálu a zdokumentovať zabezpečenie nadväznosti hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je ostatný referenčný materiál nositeľom.
§ 11
Určené meradlo
(1)
O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a)
pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
b)
pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
c)
pri príprave spotrebiteľského balenia,
d)
v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
e)
pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.4)
(2)
Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie
a)
v obchodných vzťahoch,
b)
na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
c)
na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.
(3)
Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať.
(4)
Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.
§ 12
Značka schváleného typu a osobitná značka
(1)
Značka schváleného typu je
a)
národná značka schváleného typu,
b)
značka schváleného typu ES,
c)
národná značka schváleného typu s obmedzením,
d)
značka schváleného typu ES s obmedzením,
e)
národná značka schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému prvotnému overeniu, a
f)
značka schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu ES.
(2)
Osobitná značka je
a)
národná značka pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému schváleniu typu, a
b)
značka ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu ES.
(3)
Výrobca alebo dovozca je povinný pred uvedením určeného meradla na trh umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu, ak to ustanoví osobitný predpis5) alebo ak sa pre druh určeného meradla nevyžaduje prvotné overenie; inak je výrobca alebo dovozca oprávnený umiestniť na určené meradlo značku schváleného typu.
(4)
Značku schváleného typu môže výrobca alebo dovozca umiestniť na určené meradlo len vtedy, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a na typ určeného meradla je vydané rozhodnutie o schválení typu.
(5)
Značka schváleného typu sa umiestňuje na každé určené meradlo a na každé prídavné zariadenie určeného meradla, ktoré zodpovedá schválenému typu podľa rozhodnutia o schválení typu.
(6)
Ak druh určeného meradla nepodlieha schváleniu typu, výrobca alebo dovozca môže na vlastnú zodpovednosť na určené meradlo, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona, umiestniť osobitnú značku, ktorá označuje určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu.
(7)
Značka schváleného typu alebo osobitná značka musí byť umiestnená na viditeľnom mieste na určenom meradle a na každom prídavnom zariadení určeného meradla, ktoré podlieha overeniu. Značka schváleného typu a osobitná značka musia byť čitateľné, neodstrániteľné a nepoškodené.
(8)
Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá by mohla viesť k zámene so značkou schváleného typu alebo s osobitnou značkou a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
§ 13
Overovacia značka
(1)
Overovacia značka je
a)
národná overovacia značka,
b)
značka prvotného overenia ES,
c)
národná značka čiastočného overenia a
d)
značka čiastočného overenia ES.
(2)
Overovaciu značku môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené meradlo len vtedy, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(3)
Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá môže viesť k zámene s overovacou značkou a k uvedeniu do omylu, je zakázané.
(4)
Pri overení určeného meradla môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na určené meradlo namiesto zabezpečovacej značky overovaciu značku.
§ 14
Spotrebiteľské balenie
(1)
Výrobok v spotrebiteľskom balení sa považuje za spotrebiteľsky balený, ak je vložený do obalu bez prítomnosti spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnutého v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá zodpovedá vopred zvolenej menovitej hodnote, a nemôže byť zmenené bez otvorenia obalu alebo bez jeho viditeľného porušenia.
(2)
Pri označenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo
a)
rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)
najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.
(3)
Pri neoznačenom spotrebiteľskom balení je menovité množstvo
a)
rovné hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
vyjadrené v jednotke hmotnosti alebo jednotke objemu,
c)
najviac 50 kg alebo 50 l.
(4)
Ak ide o potraviny,12) menovitá hmotnosť alebo menovitý objem neoznačeného spotrebiteľského balenia je najmenej 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.
(5)
Spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby
a)
skutočný obsah nebol v priemere nižší ako menovité množstvo,
b)
počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou spotrebiteľského balenia väčšou, ako je dovolená záporná chyba spotrebiteľského balenia, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky referenčnej metódy a
c)
žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu spotrebiteľského balenia väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby spotrebiteľského balenia.
(6)
Spotrebiteľské balenie musí byť označené, ak ide o kvapalný výrobok, údajom o menovitom objeme alebo ak ide o iný ako kvapalný výrobok, údajom o menovitej hmotnosti, ak medzinárodné zvyklosti nevyžadujú označenie spotrebiteľského balenia menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom inak.
(7)
Menovitá hmotnosť alebo menovitý objem musí zodpovedať hodnotám menovitého množstva pre určité výrobky v spotrebiteľskom balení ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)
Spotrebiteľské balenie môže byť pred uvedením na trh označené značkou „e“, ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(9)
Spotrebiteľské balenie musí mať za bežných podmienok vystavovania spotrebiteľského balenia viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na obale vyznačené
a)
menovité množstvo vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a symbol jednotky alebo názov jednotky; ak ide o označené spotrebiteľské balenie vyznačené číslicami s výškou písma najmenej
1. 2 mm v rozsahu do 50 g vrátane alebo do 5 cl vrátane,
2. 3 mm v rozsahu nad 50 g do 200 g vrátane alebo nad 5 cl do 20 cl vrátane,
3. 4 mm v rozsahu nad 200 g do 1 000 g vrátane alebo nad 20 cl do 100 cl vrátane,
4. 6 mm v rozsahu nad 1 000 g alebo nad 100 cl,
b)
značku alebo nápis, ktorý umožňuje zistiť prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia, osobu, ktorá nariadila balenie, alebo dovozcu spotrebiteľského balenia; prevádzkovateľom baliarne môže byť prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa osobitného predpisu13) a
c)
ak ide o označené spotrebiteľské balenie značku „e“ s výškou písma najmenej 3 mm umiestnenú na tom istom mieste ako označenie menovitého množstva.
(10)
Označenie hodnoty menovitého množstva na dvoch miestach alebo na viacerých miestach spotrebiteľského balenia musí byť zhodné; ak ide o označené spotrebiteľské balenie, značka „e“ musí byť umiestená na každom mieste, na ktorom je umiestnené označenie menovitého množstva podľa odseku 9 písm. a).
(11)
Každé spotrebiteľské balenie po uvedení na trh musí spĺňať požiadavku podľa odseku 5 písm. c).
(12)
Spotrebiteľské balenie a fľaša ako odmerná nádoba podlieha metrologickému dozoru podľa § 52 a 53.
§ 15
Používanie zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky
(1)
Orgán verejnej moci, podnikateľ14) alebo iná osoba je povinná používať zákonnú meraciu jednotku a jej symbol podľa tohto zákona.
(2)
V odôvodnených prípadoch môže úrad na základe písomnej žiadosti rozhodnutím povoliť v určenej oblasti dočasné používanie aj inej meracej jednotky ako zákonnej meracej jednotky.
(3)
Používanie zákonnej meracej jednotky ako aj inej meracej jednotky podľa odseku 2 sa vzťahuje na
a)
používané meradlo,
b)
vykonávané meranie, hodnoty materializovanej miery, indikovanie hodnoty meradlom a zaznamenanie výsledku merania alebo
c)
označenie hodnoty veličiny vyjadrenej v meracej jednotke.
(4)
V medzinárodnom styku je možné použiť aj inú meraciu jednotku ako zákonnú meraciu jednotku, ak táto zodpovedá medzinárodným obchodným zvyklostiam.
(5)
Na označenie výrobku je možné použiť aj doplnkový údaj v inej meracej jednotke ako v zákonnej meracej jednotke. Doplnkový údaj nemôže byť väčší ako údaj uvedený v zákonnej meracej jednotke.
(6)
V oblasti leteckej dopravy, námornej dopravy a železničnej dopravy je možné použiť aj inú meraciu jednotku ako zákonnú meraciu jednotku, ak táto iná meracia jednotka je určená na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 16
Používanie určeného meradla
(1)
Určené meradlo je možné používať na účel podľa § 11 ods. 1, len ak má platné overenie, ak sa toto vyžaduje.
(2)
Používateľ určeného meradla je povinný
a)
používať určené meradlo, ak je jeho používanie ustanovené podľa § 11 a na účel merania podľa § 11 ods. 1 je druh určeného meradla ustanovený osobitným predpisom,5) ak osobitné predpisy15) neustanovujú inak; alebo ak úrad rozhodnutím na základe odôvodnenej písomnej žiadosti používateľa meradla nepovolí používanie povinne kalibrovaného meradla alebo ostatného meradla na účel merania podľa § 11 ods. 1,
b)
udržiavať používané určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,
c)
predkladať každé používané určené meradlo na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,
d)
používať určené meradlo toho druhu a meracieho rozsahu, ktoré sú na daný účel použitia určené,
e)
viesť evidenciu každého používaného určeného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého používaného určeného meradla s uvedením miesta jeho používania a každý dátum jeho overenia, a uchovávať doklad o každej oprave určeného meradla podľa § 51 ods. 1 písm. d),
f)
určovať výšku platby podľa hodnoty materializovanej miery ako platne overeného určeného meradla alebo hodnoty indikovanej platne overeným určeným meradlom, ak sa takéto určené meradlo na meranie vyžaduje,
g)
mať taký druh určeného meradla, ktorý vyplýva z charakteru činnosti vykonávanej používateľom určeného meradla počas vykonávania tejto činnosti bez ohľadu na skutočnosť, či ho aj použije pri svojej činnosti.
(3)
Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie značky schváleného typu, platnej overovacej značky, značky čiastočného overenia, zabezpečovacej značky, zabezpečovacej značky opravára, dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo zabezpečovacej značky montážnika je zakázané.
(4)
Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel podľa osobitného predpisu,5) podlieha metrologickej kontrole. Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná písomne objednať jeho overenie najneskôr v lehote 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel.
(5)
Ak je podmienkou pri metrologickej kontrole pri uvádzaní meradla na trh podľa odseku 4 schválenie typu a typ meradla podľa odseku 4 nevyhovuje určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám, ústav typ neschváli a meradlo tohto typu sa nesmie používať ako určené meradlo.
(6)
Ak má fyzická osoba alebo právnická osoba podozrenie, že určené meradlo nespĺňa metrologické požiadavky, je oprávnená požiadať formou písomnej žiadosti používateľa určeného meradla o zistenie chyby určeného meradla. Používateľ určeného meradla bezodkladne požiada ústav alebo určenú organizáciu formou písomnej žiadosti o zistenie chyby určeného meradla a vydanie dokladu o chybe určeného meradla, a to na náklady používateľa určeného meradla ako žiadateľa o vydanie dokladu o chybe určeného meradla. Používateľ určeného meradla musí doručiť písomnú žiadosť o zistenie chyby určeného meradla najneskôr posledný deň platnosti overenia určeného meradla súčasne s určeným meradlom.
(7)
Určené meradlo sa podľa odseku 6 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní ustanovenú v osobitnom predpise.5)
§ 17
Používanie povinne kalibrovaného meradla
(1)
Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná
a)
používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov16) a nevykonáva sa určeným meradlom,
b)
udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek,
c)
predkladať alebo sprístupniť povinne kalibrované meradlo na kalibráciu v intervale určenom používateľom povinne kalibrovaného meradla na príslušný účel merania, ak nie je ustanovený iný interval kalibrácie podľa osobitného predpisu,16)
d)
viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania, intervalu kalibrácie a každý dátum jeho kalibrácie a
e)
uchovávať doklad o kalibrácii.
(2)
Používané povinne kalibrované meradlo musí
a)
vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami a
b)
byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania.
(3)
Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, určená organizácia alebo akreditované kalibračné laboratórium okrem kalibrácie podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(4)
Kalibrácia povinne kalibrovaného meradla používaného pri technickej kontrole alebo emisnej kontrole sa vykonáva spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.17)
(5)
Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla používaného pri kontrole ovzdušia18) vykonáva oprávnená osoba podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Výnimočne so schválením úradu môže kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonať kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery, ak vykonanie kalibrácie je neodkladné pre zabezpečenie merania podľa odseku 1 písm. a) a pre oblasť kalibrácie nie je akreditované kalibračné laboratórium alebo ústav alebo určená organizácia takúto kalibráciu nevykonáva.
(7)
Osoba, ktorá vykonala kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vydá doklad o kalibrácii.
§ 18
Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia
(1)
Prevádzkovateľ baliarne spotrebiteľského balenia alebo dovozca spotrebiteľského balenia je zodpovedný za to, že spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky podľa § 14.
(2)
Za skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia zodpovedá prevádzkovateľ baliarne označeného spotrebiteľského balenia alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia, ktorý musí zabezpečiť jeho meranie v každom označenom spotrebiteľskom balení alebo štatistickú kontrolu skutočného obsahu v prevádzke (ďalej len „kontrola v prevádzke“). Meranie alebo kontrola v prevádzke sa musia vykonávať určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom vhodným na tento účel. Ak sa nemeria skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia, kontrola v prevádzke sa vykoná takým spôsobom, aby skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia zodpovedal vyznačenému menovitému množstvu.
(3)
Požiadavky podľa odseku 2 sa považujú za splnené, ak prevádzkovateľ baliarne označeného spotrebiteľského balenia alebo dovozca označeného spotrebiteľského balenia vykonáva kontrolu v prevádzke spôsobom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek podľa § 14 ods. 5 a ak uchováva dokumenty, ktoré obsahujú výsledky kontrol v prevádzke na potvrdenie toho, že kontrola v prevádzke spolu s nevyhnutnými korekciami a nastavením dávkovacieho alebo plniaceho zariadenia je vykonaná správne.
(4)
Dovozca označeného spotrebiteľského balenia namiesto merania a kontroly v prevádzke podľa odseku 2 môže predložiť doklady, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na označené spotrebiteľské balenia prevádzkovateľom baliarne z iného štátu ako členského štátu alebo dodávateľom z iného štátu ako členského štátu.
(5)
Pri spotrebiteľskom balení, ktorého menovité množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu, je jednou z metód splnenia požiadaviek na množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení použitie fľaše ako odmernej nádoby a dodržanie požiadaviek podľa § 14.
(6)
Výrobca fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozca fľaše ako odmernej nádoby je zodpovedný za to, že fľaša ako odmerná nádoba spĺňa požiadavky na fľašu ako odmernú nádobu.
(7)
Fľaša ako odmerná nádoba môže byť na zodpovednosť výrobcu pred uvedením na trh označená značkou ES, ktorá označuje meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu podľa osobitného predpisu5) s výškou najmenej 3 mm, len ak spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.
(8)
Výrobca fliaš ako odmerných nádob predkladá úradu na schválenie značku, ktorá umožňuje jeho identifikáciu.
§ 19
Metrologická kontrola
(1)
Metrologická kontrola sa uskutočňuje
a)
pred uvedením určeného meradla na trh,
b)
počas používania určeného meradla.
(2)
Metrologická kontrola pred uvedením určeného meradla na trh je
a)
schválenie typu, ktorým je národné schválenie typu alebo schválenie typu ES,
b)
prvotné overenie určeného meradla, ktorým je národné prvotné overenie alebo prvotné overenie ES (ďalej len „prvotné overenie“).
(3)
Ak sa schválenie typu nevyžaduje, určené meradlo podlieha len prvotnému overeniu. Ak sa prvotné overenie určeného meradla schváleného typu nevyžaduje, je možné ho uviesť na trh.
(4)
Nesmie sa brániť uvedeniu určeného meradla na trh, ak určené meradlo spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5) a je označené
a)
značkou podľa § 12 ods. 1 písm. b), d), f) alebo ods. 2 písm. b) a
b)
značkou podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak sa vyžaduje prvotné overenie určeného meradla.
(5)
Metrologická kontrola počas používania určeného meradla je následné overenie určeného meradla (ďalej len „následné overenie“).
§ 20
Podmienky schválenia typu
(1)
Schválením typu sa potvrdzuje, že typ určeného meradla vyhovuje svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na druh určeného meradla.
(2)
Schvaľovanie typu vykonáva ústav. Pri určenom meradle špecifickej aplikácie, keď hospodárnosť schválenia typu alebo jeho technická vykonateľnosť nie je úmerná významu schválenia typu, môže ústav rozhodnúť, že tento typ schváleniu typu nepodlieha.
(3)
Písomnú žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu alebo ním určený dovozca alebo dovozca určeného meradla poverený výrobcom z iného štátu ako členského štátu (ďalej len „žiadateľ o schválenie typu“).
(4)
Písomná žiadosť o schválenie typu ES pre typ určeného meradla sa podáva len v jednom členskom štáte. Kópiu písomnej žiadosti žiadateľ o schválenie typu ES súčasne zašle príslušným orgánom ostatných členských štátov.
(5)
Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla, ako aj etalóny, pomôcky, materiál a súčinnosť zamestnancov žiadateľa o schválenie typu a doklady alebo prehlásenia, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa odseku 8 písm. e). Žiadateľ o schválenie typu je povinný uhradiť ústavu náklady spojené so schválením typu.
(6)
Ústav je oprávnený požadovať uloženie vzorky určeného meradla, na ktoré je vydané rozhodnutie o schválení typu. Táto skutočnosť sa uvedie v rozhodnutí o schválení typu. Namiesto vzorky určeného meradla, na ktoré je vydané rozhodnutie o schválení typu, je možné uložiť súčasť určeného meradla, výkres určeného meradla alebo model stupnice určeného meradla.
(7)
Nápis na určenom meradle ustanovený v osobitnom predpise5) musí byť v štátnom jazyku.
(8)
Ústav, autorizovaná osoba alebo určená organizácia na základe poverenia podľa § 6 ods. 2 písm. l)
a)
posúdi výkresovú dokumentáciu a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka určeného meradla bola vyrobená podľa nej,
b)
vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek určeného meradla, aby sa zistilo, či určené meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a zodpovedá výrobcom deklarovaným metrologickým charakteristikám, pričom skúšky vykoná vo svojich laboratóriách, vo vybraných laboratóriách alebo u výrobcu, dovozcu alebo na mieste inštalácie určeného meradla; pri skúške vzoriek určeného meradla sa kontroluje celková činnosť určeného meradla v predpísaných pracovných podmienkach, pri ktorých určené meradlo musí zachovať požadované metrologické charakteristiky,
c)
môže vynechať skúšky podľa písmena b), ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla dostatočne známe,
d)
posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacej značky a zabezpečovacej značky,
e)
preverí, či na určené meradlo bol vydaný doklad o posúdení zhody podľa osobitných predpisov,20) aby určené meradlo nemohlo ohroziť život alebo zdravie jeho používateľa alebo ohroziť životné prostredie,
f)
určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné, a
g)
vyhotoví protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení.
(9)
Ústav, autorizovaná osoba alebo určená organizácia môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu technickú dokumentáciu o meradle v štátnom jazyku.
§ 21
Rozhodnutie o schválení typu
(1)
Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej úplnej výkresovej dokumentácie a technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitných predpisov20) rozhodnutie o schválení typu alebo rozhodnutie o neschválení typu. Ústav schválenému typu pridelí značku schváleného typu.
(2)
Ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 1 v lehote do 120 dní od doručenia vzorky meradla a úplnej technickej dokumentácie žiadateľom o schválenie typu. Ak ústav v určenej lehote nerozhodne, je povinný o tom písomne upovedomiť žiadateľa o schválenie typu najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty na vydanie rozhodnutia podľa prvej vety a uviesť dôvod a lehotu, nie dlhšiu ako 90 dní, o ktorú predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia podľa prvej vety.
(3)
V rozhodnutí o schválení typu ústav uvedie
a)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla,
b)
technický popis určeného meradla,
c)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
d)
záver technickej skúšky určeného meradla,
e)
spôsob overenia určeného meradla,
f)
čas platnosti overenia určeného meradla,
g)
údaj o platnosti rozhodnutia o schválení typu,
h)
ďalšie požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať,
i)
umiestnenie overovacej značky, značky čiastočného overenia a zabezpečovacej značky alebo zabezpečovacej značky montážnika, ak je to potrebné.
(4)
Prílohou k rozhodnutiu o schválení typu je opis, nákres a schéma nevyhnutná na identifikáciu typu určeného meradla a na objasnenie jeho činnosti.
(5)
V rozhodnutí o schválení typu prídavného zariadenia určeného meradla ústav uvedie
a)
typ určeného meradla, ku ktorému môže byť prídavné zariadenie určeného meradla pripojené alebo ktorého môže byť súčasťou, a
b)
podmienky činnosti určeného meradla ako celku, pre ktoré je prídavné zariadenie určeného meradla schválené.
(6)
Rozhodnutie o schválení typu je platné desať rokov. Ústav platnosť rozhodnutia o schválení typu na základe písomnej žiadosti výrobcu alebo dovozcu určeného meradla podanej v lehote nie kratšej ako 180 dní pred uplynutím platnosti rozhodnutia o schválení typu opakovane predĺži o ďalších desať rokov, ak sa nezmenili technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla. Počet určených meradiel, ktoré je možné uviesť na trh v súlade so schváleným typom, nie je obmedzený.
(7)
Určené meradlo uvedené na trh je možné používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu naďalej, ak po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu sú nezmenené jeho metrologické charakteristiky, ak je určené meradlo v náležitom technickom stave a ak pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na druh určeného meradla platnej ku dňu overenia určeného meradla. Ak požiadavka najväčšej dovolenej chyby nie je ustanovená, musí určené meradlo vyhovieť metrologickým charakteristikám určeným úradom, ktoré preukazujú jeho správnu funkciu.
(8)
Za určené meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený podľa osobitného predpisu21) alebo na ktoré bol vydaný certifikát typu alebo certifikát návrhu podľa osobitných predpisov.22)
§ 22
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením
(1)
Platnosť rozhodnutia o schválení typu môže byť obmedzená, ak sa pri konštrukcii určeného meradla použijú nové princípy merania a nové technické riešenia. V rozhodnutí o schválení typu s obmedzením ústav
a)
určí počet určených meradiel, ktoré je možné použiť,
b)
uloží povinnosť žiadateľovi o schválenie typu alebo používateľovi určeného meradla informovať ústav o mieste používania určeného meradla,
c)
určí oblasť použitia určeného meradla alebo
d)
určí osobitné podmienky na používanie určeného meradla.
(2)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením je platné najviac dva roky a jeho platnosť môže byť predĺžená najviac o tri roky.
(3)
Rozhodnutie o schválení typu s obmedzením je možné vydať len vtedy, ak sú určené technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla a ak určené meradlo spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby pri overení.
(4)
Rozhodnutie o schválení typu ES s obmedzením je možné vydať po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.
§ 23
Zmena rozhodnutia o schválení typu
(1)
Výrobca alebo dovozca určeného meradla schváleného typu je povinný vopred oznámiť ústavu všetky úpravy alebo doplnenia určeného meradla a bezodkladne písomne požiadať o zmenu rozhodnutia o schválení typu.
(2)
Ústav na základe podanej žiadosti zmení rozhodnutie o schválení typu alebo vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak úprava alebo doplnenie určeného meradla má alebo môže mať vplyv na metrologické charakteristiky určeného meradla alebo ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť ustanovené podmienky používania určeného meradla.
(3)
Ústav vydá nové rozhodnutie o schválení typu, ak sa zmenili technické požiadavky alebo metrologické požiadavky na druh určeného meradla. Výrobca alebo dovozca určeného meradla je povinný uhradiť ústavu náklady spojené so zmenou rozhodnutia o schválení typu.
(4)
Na zmenu rozhodnutia o schválení typu sa primerane vzťahujú ustanovenia o schválení typu.
§ 24
Pozastavenie platnosti rozhodnutia o schválení typu a zrušenie rozhodnutia o schválení typu
(1)
Ústav rozhodnutím platnosť rozhodnutia o schválení typu pozastaví alebo rozhodnutie o schválení typu zruší, ak
a)
určené meradlo nezodpovedá schválenému typu a svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením nezodpovedá požiadavkám na druh určeného meradla,
b)
určené meradlo nespĺňa metrologické požiadavky uvedené v rozhodnutí o schválení typu alebo v rozhodnutí o schválení typu s obmedzením alebo
c)
zistí, že neboli dodržané podmienky vydania rozhodnutia o schválení typu.
(2)
Úrad rozhodnutím zruší rozhodnutie o schválení typu, ak sa pri používaní určeného meradla vyrobeného podľa schváleného typu prejaví chyba všeobecného charakteru, ktorá spôsobuje, že určené meradlo nevyhovuje účelu použitia.
(3)
Úrad v rozhodnutí podľa odseku 2 môže zakázať uvádzať na trh určené meradlo, a to až do odstránenia chyby všeobecného charakteru, ktorá spôsobuje, že určené meradlo nevyhovuje účelu použitia.
(4)
Úrad môže rozhodnutím zakázať uvádzať na trh určené meradlo, pri ktorom sa nevyžaduje prvotné overenie a ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c), ak výrobca alebo dovozca po písomnom upozornení úradu nezabezpečí, aby určené meradlo zodpovedalo schválenému typu alebo podmienkam schválenia typu podľa § 20.
§ 25
Overenie určeného meradla
(1)
Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky určeného meradla, potvrdenia zhody určeného meradla so schváleným typom a zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla. Ak druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha, overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky určeného meradla a potvrdenia zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla.
(2)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla v dohodnutom termíne na základe písomnej objednávky. Písomná objednávka na overenie určeného meradla obsahuje jednoznačnú špecifikáciu určeného meradla a umiestnenie určeného meradla, ak ide o overenie na mieste používania.
(3)
Ústav môže so súhlasom úradu využiť na overenie určeného meradla výsledok skúšky vykonanej v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, ak na overenie určeného meradla nie je autorizovaná osoba alebo ústav takéto overenie nevykonáva a ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ktoré sa vyžadujú na daný druh určeného meradla.
(4)
Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo svojho pracoviska, môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia určeného meradla.
(5)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla
a)
technickú dokumentáciu o určenom meradle v štátnom jazyku,
b)
rozhodnutie o schválení typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu.
(6)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba po predložení určeného meradla na overenie preverí, či
a)
druh určeného meradla podlieha schváleniu typu; ak schváleniu typu nepodlieha, zistí, či určené meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla platné ku dňu overenia určeného meradla,
b)
na určené meradlo je vydané rozhodnutie o schválení typu; ak rozhodnutie o schválení typu je vydané a platné, zistí, či sa určené meradlo zhoduje so schváleným typom a či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla platné ku dňu schválenia typu, alebo ak platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, zistí, či sa určené meradlo zhoduje so schváleným typom a či pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na druh určeného meradla platnej ku dňu overenia určeného meradla alebo
c)
na určené meradlo je vydané rozhodnutie, že schváleniu typu nepodlieha; ak určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, zistí, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla platné ku dňu overenia určeného meradla.
(7)
Skúškou určeného meradla pri overení určeného meradla sa preveruje najmä
a)
technická charakteristika a metrologická charakteristika,
b)
najväčšia dovolená chyba,
c)
ak ide o prvotné overenie podľa § 26, konštrukcia, ktorá zaručí, že za predpísaných pracovných podmienok určeného meradla nedôjde k výraznému zhoršeniu metrologickej charakteristiky,
d)
ak ide o následné overenie podľa § 27, technický stav určeného meradla a
e)
úplnosť a správnosť predpísaných nápisov podľa osobitných predpisov6) a spôsob umiestnenia overovacej značky.
(8)
O overení určeného meradla vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba doklad o overení určeného meradla alebo určené meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení určeného meradla a súčasne určené meradlo označí overovacou značkou. Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba je povinná vydať doklad o overení určeného meradla, aj keď určené meradlo označí overovacou značkou, ak o to požiada objednávateľ overenia súčasne s objednávkou na overenie určeného meradla.
(9)
Ak overované určené meradlo pri skúške nevyhovie technickej požiadavke alebo metrologickej požiadavke na daný druh určeného meradla, vydá ústav alebo autorizovaná osoba zamietací list, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla a dôvod zamietnutia. Ak určené meradlo nevyhovie pri následnom overení a je označené platnou overovacou značkou alebo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, ústav alebo autorizovaná osoba, ktorá overuje určené meradlo, je povinná túto značku z určeného meradla bezodkladne odstrániť.
(10)
Doklad o overení určeného meradla obsahuje najmenej
a)
identifikačné údaje o ústave, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe,
b)
číslo dokladu,
c)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla,
d)
údaj o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v osobitných predpisoch,6)
f)
potvrdenie zhody s požiadavkami na druh určeného meradla,
g)
údaj o rozšírenej neistote merania,
h)
informáciu o použitom etalóne,
i)
miesto, na ktorom je overenie určeného meradla vykonané,
j)
čas platnosti overenia určeného meradla,
k)
odtlačok pečiatky ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby s obchodným menom autorizovanej osoby a dodatkom „Autorizované metrologické pracovisko“, ak overenie určeného meradla vykonáva autorizovaná osoba, a
l)
meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby.
(11)
Ak je dátum overenia určeného meradla, ktorým sa dopĺňa národná overovacia značka podľa § 13 ods. 1 písm. a), vyjadrený len posledným dvojčíslom roka, v ktorom bolo určené meradlo overené, vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba doklad o overení určeného meradla alebo doklad, v ktorom je uvedený dátum overenia určeného meradla. Čas platnosti overenia určeného meradla sa počíta odo dňa overenia určeného meradla.
(12)
Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak
a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
je vykonaná oprava, zmena alebo úprava určeného meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,
c)
určené meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre jeho overenie,
d)
je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka alebo
e)
je zjavné, že určené meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nebola porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka.
§ 26
Prvotné overenie
(1)
Prvotné overenie je overenie nového určeného meradla.
(2)
Za prvotne overené určené meradlo sa považuje aj určené meradlo uvedené na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa osobitných predpisov,23) alebo určené meradlo sprístupnené na trhu alebo uvedené do používania po posúdení zhody podľa osobitných predpisov.24)
(3)
Prvotné overenie sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.
(4)
Prvotné overenie je povinný zabezpečiť formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe výrobca určeného meradla alebo dovozca určeného meradla, ak ide o dovoz určeného meradla.
(5)
Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí určené meradlo, ktoré vyhovuje určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám, značkou schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu ES alebo národnou značkou schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha národnému prvotnému overeniu.
(6)
Prvotné overenie vo viacerých etapách alebo prvotné overenie určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môže vykonať len ústav, autorizovaná osoba alebo určená organizácia.
(7)
Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri určenom meradle, ktoré je skompletizované už pri výstupe z výroby a ktoré je možné prepraviť na miesto používania bez jeho rozobratia.
(8)
Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná na mieste, ktoré určí ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba.
(9)
Prvotné overenie v dvoch etapách alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri určenom meradle, ktorého správna činnosť závisí od podmienok, za ktorých sa bude inštalovať alebo používať.
(10)
Pri prvej etape prvotného overenia sa potvrdí, že určené meradlo zodpovedá schválenému typu. Ak sa schválenie typu nevyžaduje, potvrdí sa, že určené meradlo zodpovedá technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám na druh určeného meradla.
(11)
Posledná etapa prvotného overenia sa musí vykonať na mieste používania určeného meradla. Ostatné etapy prvotného overenia sa vykonajú na miestach, ktoré určí ústav, autorizovaná osoba alebo určená organizácia.
(12)
Pri prvotnom overení vo viacerých etapách sa určené meradlo, ktoré spĺňa požiadavky čiastočného overenia, po vykonaní čiastkových etáp overenia označí značkou čiastočného overenia ES alebo národnou značkou čiastočného overenia. Značka čiastočného overenia ES alebo národná značka čiastočného overenia sa umiestni na určenom mieste na určenom meradle alebo na jeho častiach, ktoré vyhovujú požiadavkám na čiastočné overenie. Značka prvotného overenia ES alebo národná overovacia značka sa umiestni na určené miesto na určenom meradle po vykonaní poslednej etapy overenia.
(13)
Prvotné overenie je možné vykonať aj iným spôsobom podľa osobitného predpisu5) ako skúškou každého jednotlivého určeného meradla.
(14)
Po prvotnom overení je možné určené meradlo uvádzať na trh do konca roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo prvotné overenie vykonané. Túto lehotu je možné predĺžiť.
§ 27
Následné overenie
(1)
Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo každé overenie určeného meradla uvedeného na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa osobitných predpisov23) alebo sprístupneného na trhu alebo uvedeného do používania po posúdení zhody podľa osobitných predpisov.24)
(2)
Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ určeného meradla, osobne alebo inou osobou, formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 25 ods. 12 písm. b) až e).
(3)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba potvrdí alebo odmietne písomnú objednávku podanú podľa odseku 2 v lehote 15 dní od jej podania. Odmietnutie objednávky musí byť odôvodnené. Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba písomnú objednávku odmietne, je používateľ určeného meradla povinný zabezpečiť následné overenie primerane, ako je ustanovené v odseku 2 a lehota podľa odseku 2 sa neuplatňuje.
(4)
Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba nevykoná následné overenie určeného meradla pred uplynutím platnosti overenia určeného meradla a používateľ určeného meradla je schopný dokázať podanie objednávky ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe na následné overenie v lehote podľa odseku 2, postup podľa § 55 ods. 1 písm. q) sa nepoužije.
(5)
Pre následné overenie platia primerane ustanovenia § 25 a 26.
(6)
Pri určenom meradle uvedenom na trh alebo do prevádzky po posúdení zhody podľa osobitných predpisov23) alebo sprístupnenom na trhu alebo uvedenom do používania po posúdení zhody podľa osobitných predpisov24) sa pri následnom overení použije skúška ustanovená osobitnými predpismi25) platnými v čase posúdenia zhody určeného meradla.
(7)
Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich následného overenia, ak ide o určené meradlo, ktoré je možné opraviť len na mieste jeho používania, pričom povolenie je platné najviac 30 dní.
(8)
Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 7, ak registrovaná osoba, ktorá určené meradlo opraví a označí dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, a používateľ určeného meradla do troch pracovných dní od vykonanej opravy doručí ústavu, autorizovanej osobe alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie. Určené meradlo označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára musí spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky na druh určeného meradla.
(9)
Používateľ určeného meradla je oprávnený písomne požiadať úrad o predĺženie lehoty podľa odseku 7 najneskôr tri dni pred uplynutím tejto lehoty, ak ústav, autorizovaná osoba alebo určená organizácia neoznámi čas vykonania overenia používateľovi určeného meradla v lehote najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty podľa odseku 7. Úrad je oprávnený predĺžiť lehotu podľa odseku 7 o ďalších 30 dní, ktoré začínajú plynúť deň nasledujúci po dni, kedy došlo k uplynutiu lehoty podľa odseku 7. Úrad predĺži lehotu podľa odseku 7 bezodkladne odo dňa doručenia žiadosti o predĺženie lehoty.
(10)
Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny určených meradiel, následnému overeniu nepodlieha.
§ 28
Úradné meranie
(1)
Úradné meranie je meranie vykonávané ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou v rozsahu uvedenom v rozhodnutí o autorizácii na výkon úradného merania podľa § 35.
(2)
Úradné meranie je meranie vykonávané,
a)
ak to vyplýva z osobitných predpisov,26)
b)
na žiadosť orgánu verejnej moci, fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(3)
O výsledku úradného merania vydá ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba doklad o úradnom meraní, ktorý je verejnou listinou.
(4)
Doklad o úradnom meraní obsahuje
a)
identifikačné údaje ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby a číslo rozhodnutia o autorizácii, ak úradné meranie vykonala autorizovaná osoba,
b)
identifikačné údaje žiadateľa o úradné meranie a číslo žiadosti o úradné meranie,
c)
účel úradného merania a druh úradného merania,
d)
predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e)
údaje o použitom meradle:
1.
typ,
2.
merací rozsah,
3.
výrobné číslo,
4.
trieda presnosti alebo údaj o najväčšej dovolenej chybe meradla a
5.
nadväznosť,
f)
použitú meraciu metódu; ak úradné meranie vykonáva autorizovaná osoba, použitá meracia metóda musí byť schválená úradom v rozhodnutí o autorizácii,
g)
údaje o podmienkach úradného merania,
h)
výsledok úradného merania s uvedením neistoty merania,
i)
dátum vykonania úradného merania,
j)
dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l)
odtlačok pečiatky ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby s obchodným menom autorizovanej osoby a dodatkom „Úradné meranie“, ak úradné meranie vykonáva autorizovaná osoba a
m)
meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu, určenej organizácie alebo autorizovanej osoby.
(5)
Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov.27)
§ 29
Spôsobilosť v oblasti metrológie
(1)
Spôsobilosť v oblasti metrológie preveruje ústav na náklady žiadateľa a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykoná skúškou preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na predmet činnosti a na daný druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požadoval preveriť a osvedčiť.
(2)
Ústav vykoná skúšku preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie.
(3)
Ústav vydá doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní od úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
(4)
Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie.
(5)
Dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie je
a)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby,
b)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla,
c)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie alebo
d)
doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby.
(6)
Ústav na základe písomnej žiadosti držiteľa dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, podanej najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie, predĺži platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie o 5 rokov po úspešnom vykonaní skúšky preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na ústave držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. a) až c), alebo absolvovaní školenia spôsobilosti v oblasti metrológie držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa odseku 5 písm. d) na ústave alebo u právnickej osoby poverenej úradom.
(7)
Úrad môže poveriť výkonom školenia spôsobilosti v oblasti metrológie právnickú osobu, ktorá o to písomne požiada a preukáže
a)
vzdelávací program, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výučby teórie a praktických cvičení v súlade so školením spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedajúcim predmetu činnosti registrovanej osoby a zoznam učebných materiálov,
b)
vzdelávacie programy na účely školenia spôsobilosti v oblasti metrológie akreditované podľa osobitného predpisu,27a)
c)
zoznam lektorov s odbornými predpokladmi, ktorí majú preukázanú lektorskú spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu27a) alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia,
d)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestoru na praktické cvičenie, ktorý zo stavebno-technického hľadiska a z hľadiska vybavenia vyhovuje výučbe a praktickému cvičeniu,
e)
kontrolný systém sledovania výučby a praktického cvičenia.
(8)
Úrad odníme poverenie právnickej osobe poverenej úradom podľa odseku 7, ak
a)
zistí, že nespĺňa požiadavky uvedené v poverení, na základe ktorých bolo vydané,
b)
získala poverenie na základe nepravdivých údajov úmyselne uvedených v žiadosti,
c)
písomne požiada o odňatie poverenia,
d)
napriek písomnému upozorneniu vykonáva školenie v rozpore s týmto zákonom, alebo
e)
nevykoná školenie počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(9)
Podrobnosti o skúške preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie a školení spôsobilosti v oblasti metrológie, náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, požiadavky na vydanie a odňatie poverenia na výkon školenia v oblasti metrológie upraví úrad v metodickom postupe o spôsobilosti v oblasti metrológie.
§ 30
Dezignácia
(1)
Ak chce žiadateľ o dezignáciu realizovať a uchovávať národný etalón veličiny, pre ktorú nie je vyhlásený národný etalón, je povinný písomne požiadať ústav o dezignáciu. Ústav preverí splnenie požiadaviek na národný etalón podľa § 9 ods. 6 písm. a), b), d) a e) a splnenie požiadaviek dezignácie žiadateľa o dezignáciu podľa odseku 2 na náklady žiadateľa o dezignáciu. Ak etalón spĺňa požiadavky na národný etalón podľa § 9 ods. 6, ústav informuje Medzinárodný úrad pre váhy a miery o nominácii žiadateľa o dezignáciu na dezignovanú organizáciu formulárom uverejneným na webovom sídle Medzinárodného úradu pre váhy a miery.
(2)
Požiadavky dezignácie sú najmenej:
a)
technické vybavenie a personálne podmienky pre uchovávanie a rozvoj národných etalónov,
b)
vhodné priestory s podmienkami pre uchovávanie a rozvoj národných etalónov,
c)
spôsobilosť žiadateľa o dezignáciu realizovať a uchovávať národný etalón na svoje náklady,
d)
spôsobilosť zabezpečovať metrologickú nadväznosť národného etalónu, ktorý realizuje a uchováva poskytovaním kalibračných služieb a referenčných materiálov v presne definovanej oblasti metrológie na rovnakej úrovni pre každého,
e)
zavedený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom dezignácie,
f)
prevádzka systému riadenia kvality podľa technickej normy28) alebo iného porovnateľného systému kvality,
g)
dodržiavanie povinností a plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z dohovoru o vzájomnom uznávaní uzatvoreným medzi Medzinárodným úradom pre váhy a miery a národnými metrologickými inštitúciami.
(3)
Žiadosť o dezignáciu obsahuje
a)
označenie a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa o dezignáciu,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
dátum a podpis žiadateľa o dezignáciu,
d)
dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2,
e)
iné informácie a dokumentáciu, ak o ne požiada ústav.
(4)
Ak ústav zistí, že žiadosť o dezignáciu nemá predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa o dezignáciu do 30 dní od doručenia žiadosti, aby odstránil nedostatky v primeranej lehote a konanie o dezignácii preruší. Ak sú na to závažné dôvody, môže ústav na návrh žiadateľa o dezignáciu lehotu predĺžiť.
(5)
Ak ústav zistí, že žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 3 a žiadateľ o dezignáciu spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2, vydá osvedčenie o dezignácii, v ktorom uvedie
a)
obchodné meno, sídlo dezignovanej organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo názov a miesto podnikania dezignovanej osoby, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a identifikačné číslo organizácie,
b)
identifikačné číslo dezignovanej organizácie,
c)
národný etalón, ktorý realizuje a uchováva, a
d)
platnosť osvedčenia o dezignácii.
(6)
Dezignovaná organizácia je povinná
a)
vykonávať činnosť, na ktorú je dezignovaná, s odbornou starostlivosťou podľa osvedčenia o dezignácii,
b)
zabezpečovať a poskytovať metrologickú nadväznosť prostredníctvom poskytovania kalibračných služieb alebo referenčných materiálov,
c)
požiadať ústav o schválenie zmeny požiadaviek, na ktorých základe bola dezignovaná; zmena požiadaviek sa môže uplatňovať až po ich schválení ústavom,
d)
oznámiť ústavu všetky úpravy, doplnenia alebo zmeny národného etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,
e)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa odseku 2 písm. e); aktualizácia musí byť schválená ústavom,
f)
zúčastniť sa medzinárodných porovnávacích meraní, ak tak určí Medzinárodný úrad pre váhy a miery,
g)
plniť požiadavky dezignácie počas platnosti dezignácie.
(7)
Dezignovaná organizácia je oprávnená požiadať ústav o zrušenie jej dezignácie alebo zrušenie vyhlásenia národného etalónu, ktorý realizuje a uchováva, najmenej dva roky pred predpokladaným dňom skončenia činnosti, ktorá je predmetom dezignácie, alebo jeho zrušením a je povinná plniť všetky povinnosti dezignovanej organizácie, ktoré súvisia s realizáciou a uchovávaním národného etalónu, až do zrušenia osvedčenia o dezignácii alebo zrušenia vyhlásenia národného etalónu.
(8)
Dezignovaná organizácia je oprávnená požiadať ústav o zmenu dezignácie alebo o pozastavenie dezignácie.
(9)
Ústav pri výkone dohľadu nad národným etalónom je oprávnený uložiť dezignovanej organizácii, aby nedostatky zistené pri výkone dohľadu nad národným etalónom odstránila a určiť jej lehotu na odstránenie nedostatkov. Ústav pri výkone dohľadu nad národným etalónom osvedčenie o dezignácii zmení alebo osvedčenie o dezignácii pozastaví, ak
a)
dezignovaná organizácia dočasne neplní požiadavky dezignácie podľa tohto zákona,
b)
dezignovaná organizácia dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola dezignovaná, alebo
c)
zistí nedostatky pri výkone činnosti dezignovanej organizácie, ktorá je predmetom dezignácie.
(10)
Ústav osvedčením zruší pozastavenie dezignácie, ak pominuli dôvody pozastavenia dezignácie.
(11)
Ústav pri výkone dohľadu nad národným etalónom dezignáciu zruší, ak
a)
dezignovaná organizácia trvalo prestala plniť požiadavky dezignácie podľa tohto zákona,
b)
dezignovaná organizácia trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú bola dezignovaná,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom dezignácie,
d)
neodstráni nedostatky zistené pri dohľade v ústavom určenej lehote bez náležitého odôvodnenia.
§ 31
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe (ďalej len „žiadateľ o autorizáciu“) na výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného merania.
(2)
Autorizáciu udeľuje úrad na základe písomnej žiadosti žiadateľa o autorizáciu.
(3)
Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania cestných rýchlomerov a analyzátorov dychu.
(4)
Žiadateľ o autorizáciu môže začať vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o autorizácii.
(5)
Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť výkon overenia určeného meradla alebo výkon úradného merania a používať označenie a pečiatku podľa § 25 ods. 10 písm. k) alebo podľa § 28 ods. 4 písm. l).
§ 32
Žiadosť o autorizáciu
(1)
Žiadateľ o autorizáciu predkladá úradu písomnú žiadosť o autorizáciu v štátnom jazyku.
(2)
Žiadosť o autorizáciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o žiadateľa o autorizáciu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o žiadateľa o autorizáciu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o autorizáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o autorizáciu, s uvedením spôsobu konania v mene žiadateľa o autorizáciu, jej podpis a odtlačok pečiatky,
d)
miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu,
e)
osobné údaje osoby, ktorá ako zodpovedný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“), a jej podpis,
f)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, s uvedením technických špecifikácií,
g)
špecifikáciu druhu určeného meradla a zoznam predpisov, podľa ktorých sa určené meradlo overuje, ak je predmetom žiadosti o autorizáciu overovanie určeného meradla,
h)
špecifikáciu druhu merania, ako aj zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje, ak je predmetom žiadosti o autorizáciu úradné meranie,
i)
dátum podania žiadosti o autorizáciu.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu je
a)
kópia pracovnej zmluvy žiadateľa o autorizáciu so zodpovedným zástupcom podľa § 33 ods. 1 písm. d), ak žiadateľ o autorizáciu nie je sám zodpovedným zástupcom,
b)
zoznam fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a ich osobné údaje,
c)
kópia dokladu o zamestnávaní fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
dokumentácia podľa § 33 ods. 1 písm. n),
e)
kópiu poistnej zmluvy podľa § 33 ods. 1 písm. k),
f)
čestné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o ich bezúhonnosti; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom autorizácie žiadateľa o autorizáciu, o ktorú žiada, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený,29) pričom požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba,
g)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30) alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa osobitného predpisu.31)
(4)
Zmenu dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa § 33, je žiadateľ o autorizáciu oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu; na dokumentáciu predloženú žiadateľom o autorizáciu neskôr sa neprihliada.
§ 33
Autorizačné požiadavky
(1)
Úrad autorizuje žiadateľa o autorizáciu, ktorý
a)
má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ktoré počas platnosti rozhodnutia o autorizácii používa len jeden žiadateľ o autorizáciu,
b)
má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
c)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
d)
zamestnáva33) zodpovedného zástupcu alebo je sám zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29; táto osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu,
e)
zamestnáva34) na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29,
f)
má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a ktorý musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa technickej normy35) alebo iného porovnateľného systému kvality,
g)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nestrannosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov vedúcimi zamestnancami a ostatnými zamestnancami,
h)
má na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna; zamestnanci autorizovanej osoby zainteresovaní na úlohách, ktoré súvisia s overovaním určeného meradla, nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaného určeného meradla ani ich oprávnenými zástupcami, okrem toho nesmú byť priamo alebo nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, marketingu, oprave, kontrole, predaji alebo na údržbe tohto určeného meradla a nesmú zastupovať strany, ktoré sa angažujú v týchto aktivitách,
i)
je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
j)
je schopný prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných osôb, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech,
k)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
l)
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii,
m)
používa pri overovaní určeného meradla metódu merania, pri ktorej sa dosahuje rozšírená neistota merania nie väčšia, ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby určeného meradla pri overení, ak osobitné predpisy6) neustanovujú inak,
n)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek podľa písmen a) až o), ktorá musí zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa technickej normy35) alebo iného porovnateľného systému kvality,
o)
uhradil náklady kontroly podľa § 34 ods. 3,
p)
je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom autorizácie žiadateľa o autorizáciu, o ktorú žiada, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený,29) pričom požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.
(2)
Splnenie autorizačných požiadaviek podľa odseku 1 písm. a) až o) môže žiadateľ o autorizáciu preukázať akreditáciou podľa osobitného predpisu32) v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla, pričom akreditácia musí byť platná počas platnosti rozhodnutia o autorizácii.
(3)
Dokumentovaný systém práce podľa odseku 1 písm. g) obsahuje najmenej
a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
analýzu neistoty merania,
c)
opis pravidelných interných kontrol etalónov v čase medzi kalibráciami,
d)
spôsob riadenia dokumentácie,
e)
spôsob manipulácie s meradlami a overovacími značkami,
f)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.
§ 34
Kontrola splnenia autorizačných požiadaviek
(1)
Úrad vykonáva kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 4 písm. l), pričom primerane postupuje podľa osobitného predpisu.36)
(2)
Úrad vykoná kontrolu splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu má v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu32) v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly splnenia autorizačných požiadaviek sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu.
(3)
Úrad môže poveriť ústav výkonom kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu, ak žiadateľ o autorizáciu nemá v čase podania žiadosti o autorizáciu akreditáciu podľa osobitného predpisu32) a predloží vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie všetkých autorizačných požiadaviek v oblasti a rozsahu podanej žiadosti o autorizáciu. Výkonu kontroly podľa prvej vety sa zúčastňuje zamestnanec úradu.
(4)
Žiadateľ o autorizáciu je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení o výkone kontroly. Ak žiadateľ o autorizáciu neumožní výkon kontroly na mieste v termíne podľa prvej vety, úrad konanie o autorizácii zastaví.
(5)
Kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa odseku 2 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu a kontrola na mieste u žiadateľa o autorizáciu úradom; pri výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek podľa § 33 sa použijú výsledky posudzovania v rámci udelenej akreditácie podľa osobitného predpisu.32) Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.
(6)
Kontrolou splnenia autorizačných požiadaviek podľa odseku 3 je posúdenie žiadosti žiadateľa o autorizáciu úradom a kontrola všetkých autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu na jeho náklady. Súčasťou kontroly na mieste u žiadateľa o autorizáciu je overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom o autorizáciu.
(7)
Výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje so žiadateľom o autorizáciu a rovnopis sa odovzdá žiadateľovi o autorizáciu.
(8)
Kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa každú autorizačnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.
(9)
Úrad sa pri rozhodovaní o autorizácii môže v odôvodnených prípadoch odkloniť od výsledku kontroly.
(10)
Pri kontrole na mieste sa posudzuje najmenej
a)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
neistota merania,
c)
opis pravidelných interných kontrol etalónov v čase medzi kalibráciami,
d)
spôsob riadenia dokumentácie,
e)
spôsob manipulácie s určenými meradlami a overovacími značkami,
f)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
splnenie požiadaviek na riadenie kvality podľa technickej normy35) alebo iného porovnateľného systému kvality.
(11)
Podrobnosti o autorizácii a výkone kontroly splnenia autorizačných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe o autorizácii.
§ 35
Rozhodnutie o autorizácii
(1)
Úrad rozhodne o autorizácii v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti o autorizáciu.
(2)
Ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33, úrad vydá rozhodnutie o autorizácii.
(3)
Ak žiadateľ o autorizáciu nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33, úrad konanie o autorizácii zastaví, pričom žiadateľ o autorizáciu je povinný uhradiť náklady kontroly podľa § 34 ods. 3, ak bola vykonaná. Žiadateľ o autorizáciu môže podať písomnú žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.
(4)
Ak žiadateľ o autorizáciu požiada o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla a zároveň o autorizáciu na výkon úradného merania, úrad vydá samostatné rozhodnutie o autorizácii na výkon overovania určeného meradla a samostatné rozhodnutie o autorizácii na výkon úradného merania.
(5)
Rozhodnutie o autorizácii obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
miesto vykonávania činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu,
d)
osobné údaje zodpovedného zástupcu,
e)
identifikačný údaj dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie autorizačných požiadaviek,
f)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je rozhodnutím úradu autorizovaná,
h)
čas platnosti autorizácie.
(6)
Rozhodnutie o autorizácii je platné päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v rozhodnutí o autorizácii nie je uvedený kratší čas platnosti.
(7)
Úrad v rozhodnutí o autorizácii pridelí autorizovanej osobe na výkon overovania určeného meradla overovaciu značku.
§ 36
Rozhodnutie o zmene autorizácie
(1)
Úrad rozhodne o zmene autorizácie, ak
a)
autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g),
b)
autorizovaná osoba požiada úrad o zúženie predmetu a rozsahu autorizácie,
c)
autorizovaná osoba požiada úrad o rozšírenie predmetu a rozsahu autorizácie alebo
d)
nastanú dôvody podľa § 38 ods. 5.
(2)
Úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii.
(3)
Úrad pri rozhodovaní o zmene autorizácie môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby. Ak je to potrebné, kontrolu na základe poverenia úradu vykoná ústav alebo určená organizácia na náklady autorizovanej osoby.
(4)
Ak autorizovaná osoba nespĺňa autorizačné požiadavky podľa § 33 v rozsahu podanej žiadosti, úrad konanie vo veci zmeny autorizácie zastaví a autorizovaná osoba je povinná uhradiť náklady kontroly podľa § 34 ods. 6, ak bola vykonaná.
§ 37
Rozhodnutie o predĺžení autorizácie
(1)
Úrad môže na základe písomnej žiadosti autorizovanej osoby podanej najskôr v lehote 120 dní a najneskôr v lehote 60 dní pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii rozhodnutím platnosť rozhodnutia o autorizácii predĺžiť, ak autorizovaná osoba si po celý čas platnosti rozhodnutia o autorizácii plnila povinnosti podľa § 41 a dodržiavala ustanovenia tohto zákona, najviac však o päť rokov.
(2)
Za žiadosť o predĺženie autorizácie sa nepovažuje žiadosť o predĺženie autorizácie, ktorou sa mení platné rozhodnutie o autorizácii.
(3)
Úrad pri rozhodovaní o predĺžení autorizácie postupuje tak, že vykoná kontrolu na mieste u autorizovanej osoby, pri ktorej posúdi plnenie autorizačných požiadaviek a povinností autorizovanej osoby primerane podľa § 34.
(4)
Ak úrad pri kontrole podľa odseku 3 zistí, že autorizovaná osoba počas platnosti rozhodnutia o autorizácii neplnila povinnosť podľa § 41 alebo nedodržiavala ustanovenia tohto zákona, úrad konanie o predĺžení autorizácie zastaví.
§ 38
Rozhodnutie o pozastavení autorizácie
(1)
Úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel o skutočnostiach podľa písmen a) až e), a to najviac na 120 dní, ak
a)
autorizovaná osoba dočasne neplní povinnosti podľa § 41,
b)
autorizovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie,
c)
zistí nedostatky autorizovanej osoby pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovejú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania alebo
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(3)
V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania.
(4)
Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení autorizácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení autorizácie.
(5)
Ak trvajú dôvody podľa odseku 1 písm. a) až d) aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o pozastavení autorizácie, úrad zruší rozhodnutie o autorizácii podľa § 39 alebo zmení rozhodnutie o autorizácii podľa § 36.
(6)
Úrad pri postupe podľa odsekov 4 a 5 môže vykonať kontrolu u autorizovanej osoby, pričom postupuje primerane podľa § 34.
§ 39
Rozhodnutie o zrušení autorizácie
Úrad rozhodne o zrušení autorizácie, ak
a)
autorizovaná osoba neplní povinnosti podľa § 41,
b)
autorizovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
d)
zanikne dôvod autorizácie na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
e)
o to požiada autorizovaná osoba.
§ 40
Zánik autorizácie
Autorizácia zaniká
a)
zánikom autorizovanej osoby bez právneho nástupcu alebo zrušením autorizovanej osoby,
b)
rozhodnutím o zrušení autorizácie podľa § 39,
c)
uplynutím platnosti rozhodnutia o autorizácii.
§ 41
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
plniť autorizačné požiadavky počas platnosti rozhodnutia o autorizácii,
b)
vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, s odbornou starostlivosťou podľa rozhodnutia o autorizácii,
c)
požiadať úrad o zmenu rozhodnutia, ak nastanú dôvody na zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o autorizácii podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g),
d)
požiadať úrad o schválenie zmeny dokumentácie podľa § 33 ods. 1 písm. n), ak nejde o rozhodnutie o zmene autorizácie podľa § 36; zmena sa môže uplatňovať až po jej schválení úradom,
e)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 33 ods. 1 písm. n),
f)
vydávať doklady podľa § 25 ods. 8 a 10 alebo doklady podľa § 28 ods. 3 a 4,
g)
uchovávať kópie vydaných dokladov počas platnosti rozhodnutia o autorizácii a desať rokov po zániku autorizácie a viesť ich evidenciu,
h)
zúčastniť sa medzilaboratórneho porovnávacieho merania, ak tak určí úrad,
i)
vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do určeného meradla a poskytnúť úradu údaje o jej výsledku, ak tak určí úrad,
j)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok alebo ohrozujú alebo môžu ohroziť životné prostredie,
k)
zasielať úradu správu o činnosti v termíne do 15. februára s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uverejneného na webovom sídle úradu,
l)
informovať úrad o
1.
zrušení alebo o pozastavení platnosti osvedčenia o akreditácii bez vyzvania vždy do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení alebo o pozastavení osvedčenia o akreditácii,
2.
účasti na porovnávacích meraniach bez vyzvania vždy do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania porovnávacieho merania; informácia musí obsahovať najmenej dátum porovnávacieho merania, organizátora porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania,
3.
výsledku vykonaných porovnávacích meraní bez vyzvania vždy do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia vyhodnotenia porovnávacieho merania; informácia musí obsahovať najmenej dátum porovnávacieho merania, organizátora porovnávacieho merania, predmet porovnávacieho merania, výsledok porovnávacieho merania,
4.
zmene údajov podľa § 32 ods. 3 písm. b) a preukázať ich platnými dokladmi.
(2)
Autorizovaná osoba bezodkladne zruší doklad, ktorý vydala, ak zistí, že neboli splnené požiadavky na jeho vydanie.
(3)
Autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, pre objednávateľa overenia určeného meradla alebo pre žiadateľa o úradné meranie, voči ktorému má postavenie ovládanej osoby.37)
(4)
Ak autorizovaná osoba neplní autorizačné požiadavky, nemôže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.
§ 42
Registrácia
(1)
Podnikateľ alebo iná právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určeného meradla alebo balenie označeného spotrebiteľského balenia, alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „prihlasovateľ“), je povinná sa pred začatím tejto činnosti písomne prihlásiť na registráciu na úrade.
(2)
Registráciu udeľuje úrad na základe písomnej prihlášky prihlasovateľa.
(3)
Prihlasovateľ môže začať vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii.
§ 43
Prihláška na registráciu
(1)
Prihlasovateľ predkladá úradu písomnú prihlášku na registráciu v štátnom jazyku.
(2)
Prihláška na registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o prihlasovateľa, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prihlasovateľa, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje osoby, ktorá je štatutárnym orgánom prihlasovateľa alebo členom štatutárneho orgánu prihlasovateľa, s uvedením spôsobu konania v mene prihlasovateľa a jej podpis a odtlačok pečiatky,
d)
osobné údaje osoby, ktorá ako zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“), a jej podpis,
e)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie; špecifikácia druhu, triedy presnosti a meracieho rozsahu opravovaného alebo montovaného určeného meradla alebo špecifikácia druhu spotrebiteľského balenia označeného značkou „e“ a jeho menovitého množstva,
f)
dátum podania prihlášky na registráciu.
(3)
Prílohou k prihláške na registráciu je
a)
kópia pracovnej zmluvy prihlasovateľa so zástupcom, ak zástupca nie je sám prihlasovateľom,
b)
dokumentácia podľa § 44 ods. 1 písm. f),
c)
návrh rubovej strany zabezpečovacej značky opravára alebo návrh rubovej strany zabezpečovacej značky montážnika, ak je to potrebné,
d)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu30) alebo žiadosť o vydanie výzvy na zaplatenie správneho poplatku podľa osobitného predpisu.31)
(4)
Zmenu dokumentácie, ktorá preukazuje splnenie registračných požiadaviek podľa § 44 je prihlasovateľ oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly na mieste u prihlasovateľa; na dokumentáciu predloženú prihlasovateľom neskôr sa neprihliada.
§ 44
Registračné požiadavky
(1)
Úrad registruje prihlasovateľa, ktorý
a)
má ako predmet činnosti opravu alebo montáž určeného meradla alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia,
b)
má technické vybavenie na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
c)
má vhodné priestory s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu alebo meradla, ak ho používa pri svojej činnosti,
e)
zamestnáva33) zástupcu alebo je sám zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29, pričom zástupca môže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie; táto osoba môže byť zástupcom najviac pre jednu registrovanú osobu,
f)
má vytvorený, fungujúci a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
g)
má na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie nestranná, nezaujatá a objektívna,
h)
uhradil náklady kontroly podľa § 45 ods. 3.
(2)
Dokumentovaný systém práce registrovanej osoby podľa odseku 1 písm. f) obsahuje najmenej
a)
zoznam technického vybavenia potrebného na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
b)
opis priestorov s podmienkami zabezpečujúcimi výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
c)
pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
doklady, ktoré preukazujú nadväznosť etalónov, alebo doklady o overení alebo o kalibrácii meradiel, ak takéto etalóny alebo meradlá pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, používa,
e)
interval kalibrácie etalónu alebo meradla, ktoré pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, používa,
f)
opis pravidelných interných kontrol etalónu alebo meradla v čase medzi kalibráciami alebo overeniami, ak takýto etalón alebo meradlo pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, používa,
g)
spôsob riadenia dokumentácie,
h)
postup manipulácie s etalónom alebo meradlom, ak ich pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, používa,
i)
postup manipulácie so zabezpečovacou značkou opravára a dočasnou zabezpečovacou značkou opravára alebo zabezpečovacou značkou montážnika, ak ich pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, využíva,
j)
spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie.
§ 45
Kontrola splnenia registračných požiadaviek
(1)
Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek podľa § 4 písm. n), pričom primerane postupuje podľa osobitného predpisu.36) Úrad vykoná kontrolu splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa o registráciu a výkonu kontroly sa zúčastňujú najmenej dvaja zamestnanci úradu alebo môže výkonom kontroly splnenia registračných požiadaviek poveriť ústav. Výkonu kontroly, ktorú vykoná ústav podľa druhej vety, sa môže zúčastniť zamestnanec úradu.
(2)
Prihlasovateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste v termíne určenom v oznámení o výkone kontroly. Ak prihlasovateľ neumožní výkon kontroly na mieste v termíne podľa prvej vety, úrad konanie o registrácii zastaví.
(3)
Kontrolou registračných požiadaviek je posúdenie prihlášky prihlasovateľa na registráciu úradom a kontrola na mieste u prihlasovateľa na jeho náklady.
(4)
Výsledkom kontroly na mieste je správa o výsledku kontroly, v ktorej sa určí, či sa vyhotoví záznam o výsledku kontroly, ak prihlasovateľ spĺňa každú registračnú požiadavku, alebo protokol o výsledku kontroly, ak prihlasovateľ nespĺňa registračné požiadavky alebo ak boli počas kontroly zistené formálne nedostatky. Správa o výsledku kontroly sa na mieste prerokuje s prihlasovateľom a rovnopis sa odovzdá prihlasovateľovi.
(5)
Kontrola je ukončená záznamom o výsledku kontroly, ak prihlasovateľ spĺňa každú registračnú požiadavku, protokolom o výsledku kontroly, ak prihlasovateľ nespĺňa registračné požiadavky, alebo zápisom o preskúmaní odstránenia formálnych nedostatkov.
(6)
Úrad sa pri rozhodovaní o registrácii môže v odôvodnených prípadoch odkloniť od výsledku kontroly.
(7)
Podrobnosti o registrácii a výkone kontroly splnenia registračných požiadaviek upraví úrad v metodickom postupe o registrácii.
§ 46
Rozhodnutie o registrácii
(1)
Úrad rozhodne o registrácii v lehote do 60 dní od doručenia prihlášky na registráciu.
(2)
Ak prihlasovateľ spĺňa registračné požiadavky podľa § 44, úrad vydá rozhodnutie o registrácii.
(3)
Ak prihlasovateľ nespĺňa registračné požiadavky podľa § 44, úrad konanie o registrácii zastaví, pričom prihlasovateľ je povinný uhradiť náklady kontroly podľa § 45 ods. 3, ak bola vykonaná.
(4)
Rozhodnutie o registrácii obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah registrácie s uvedením technických špecifikácií činnosti a
e)
obsah a tvar zabezpečovacej značky opravára a dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo obsah a tvar zabezpečovacej značky montážnika, ak ich pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie, využíva.
(5)
Rozhodnutie o registrácii je platné na neurčitý čas.
§ 47
Rozhodnutie o zmene registrácie
(1)
Úrad rozhodne o zmene registrácie, ak
a)
registrovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 46 ods. 4 písm. a), c) až e) alebo
b)
nastanú dôvody podľa § 48 ods. 5.
(2)
Úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že posúdi plnenie registračných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu registrácie a zmení platné rozhodnutie o registrácii.
(3)
Ak registrovaná osoba nespĺňa registračné požiadavky podľa § 44 v rozsahu podanej žiadosti, úrad konanie o zmene registrácie zastaví a registrovaná osoba je povinná uhradiť náklady kontroly podľa § 45 ods. 3, ak bola vykonaná.
(4)
Úrad pri rozhodovaní o zmene registrácie môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby alebo kontrolu na základe poverenia úradu vykoná ústav alebo určená organizácia na náklady registrovanej osoby, ak je to potrebné.
§ 48
Rozhodnutie o pozastavení registrácie
(1)
Úrad rozhodne o pozastavení registrácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, odkedy sa dozvedel o skutočnostiach podľa písmen a) až d), a to najviac na 90 dní, ak
a)
registrovaná osoba dočasne neplní povinnosti podľa § 51,
b)
registrovaná osoba dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie,
c)
zistí nedostatky registrovanej osoby pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
o to požiada registrovaná osoba.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení registrácie podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(3)
V čase platnosti rozhodnutia o pozastavení registrácie registrovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení registrácie a prijímať nové objednávky na predmet registrácie.
(4)
Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení registrácie podľa odseku 1 bezodkladne po tom, ako odpadol dôvod na vydanie rozhodnutia o pozastavení registrácie.
(5)
Ak trvajú dôvody podľa odseku 1 písm. a) až c) aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o pozastavení registrácie, úrad zruší rozhodnutie o registrácii alebo zmení rozhodnutie o registrácii.
(6)
Úrad pri postupe podľa odsekov 4 a 5 môže vykonať kontrolu u registrovanej osoby, pričom postupuje primerane podľa § 45.
§ 49
Rozhodnutie o zrušení registrácie
Úrad rozhodne o zrušení registrácie, ak
a)
registrovaná osoba neplní povinnosti podľa § 51,
b)
registrovaná osoba trvalo nemôže riadne vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie,
c)
zistí závažné nedostatky pri výkone činnosti, ktorá je predmetom registrácie,
d)
zanikne dôvod registrácie na výkon činnosti, ktorá je predmetom registrácie alebo
e)
o to požiada registrovaná osoba.
§ 50
Zánik registrácie
Registrácia zaniká
a)
zánikom registrovanej osoby bez právneho nástupcu alebo zrušením registrovanej osoby,
b)
rozhodnutím o zrušení registrácie podľa § 49.
§ 51
Povinnosti registrovanej osoby
(1)
Registrovaná osoba je povinná
a)
plniť registračné požiadavky počas platnosti rozhodnutia o registrácii,
b)
vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie, s odbornou starostlivosťou podľa rozhodnutia o registrácii,
c)
zabezpečiť, že určené meradlo po oprave zodpovedá schválenému typu a spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a je označené, ak je to relevantné, zabezpečovacou značkou opravára alebo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, ak ju má rozhodnutím o registrácii pridelenú,
d)
viesť evidenciu o oprave určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a rozsahu vykonanej opravy, ak je predmetom jej činnosti oprava určeného meradla, alebo viesť evidenciu o montáži určeného meradla s uvedením identifikácie meradla a dátumu vykonanej montáže, ak je predmetom jej činnosti montáž určeného meradla, vydať doklad o oprave určeného meradla alebo o montáži určeného meradla a rovnopis dokladu odovzdať používateľovi určeného meradla, ak o to požiada,
e)
zabezpečiť, aby určené meradlo po montáži zodpovedalo požiadavkám na montáž určeného meradla ustanoveným v osobitných predpisoch6) a požiadavkám uvedeným v rozhodnutí o schválení typu, ak bolo na meradlo vydané a bolo zabezpečené zabezpečovacou značkou montážnika,
f)
vykonať montáž alebo opravu určeného meradla len s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla,
g)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky podľa § 14,
h)
zabezpečiť pri balení alebo pri dovoze označeného spotrebiteľského balenia splnenie povinností podľa § 18,
i)
požiadať úrad o zmenu rozhodnutia, ak nastanú dôvody na zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o registrácii podľa § 46 ods. 4 písm. a), c) až e),
j)
písomne požiadať úrad o schválenie zmeny registračných požiadaviek podľa § 44 ods. 1 písm. b) a f), na ktorých základe bola registrovaná, ak nejde o rozhodnutie o zmene registrácie podľa § 47; zmena registračných požiadaviek sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom.
(2)
Pri oprave určeného meradla registrovaná osoba postupuje podľa dokumentácie, ktorá obsahuje spôsob manipulácie s určeným meradlom, ak takúto dokumentáciu výrobca určeného meradla k meradlu priloží.
(3)
Ak registrovaná osoba neplní registračné požiadavky, nemôže vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie.
Metrologický dozor
§ 52
(1)
Inšpektorát kontroluje u dozorovanej osoby dodržiavanie
a)
používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov,
b)
povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla,
c)
povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh,
d)
požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou,
e)
požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie,
f)
technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov,25)
g)
povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia,
h)
povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby,
i)
požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu.
(2)
Inšpektorát skúša alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru. Ak ide o spotrebiteľské balenie, skúška sa vykoná kontrolou množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a ak ide o fľašu ako odmernú nádobu, skúška sa vykoná kontrolou skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby.
(3)
Pri výkone metrologického dozoru alebo pri výkone dohľadu podľa tohto zákona je inšpektorát oprávnený prizvať si prizvanú osobu, ktorej inšpektorát vydá poverenie na výkon metrologického dozoru alebo na výkon dohľadu na účel podľa odseku 4.
(4)
Pri výkone metrologického dozoru alebo pri výkone dohľadu sa preukazuje
a)
zamestnanec inšpektorátu (ďalej len „inšpektor“) preukazom inšpektora vydaným inšpektorátom a
b)
prizvaná osoba poverením na výkon metrologického dozoru alebo na výkon dohľadu, ktoré jej na každý vykonávaný metrologický dozor vydá inšpektorát.
(5)
Dozorovaná osoba je povinná inšpektorovi a prizvanej osobe umožniť vstup do priestorov, poskytnúť technickú dokumentáciu, metrologickú dokumentáciu alebo sprievodnú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia.
(6)
Ak inšpektorát zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1, uloží dozorovanej osobe nápravné opatrenie, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila a informovala inšpektorát o odstránení zistených nedostatkov v lehote určenej inšpektorátom.
§ 53
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením a fľašou ako odmernou nádobou
(1)
Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením vykonáva inšpektor odoberaním vzoriek u prevádzkovateľa baliarne, dovozcu spotrebiteľského balenia alebo zástupcu dovozcu spotrebiteľského balenia alebo po uvedení spotrebiteľského balenia na trh.
(2)
Metrologický dozor nad fľašou ako odmernou nádobou vykonáva inšpektor u výrobcu fľaše ako odmernej nádoby, dovozcu fľaše ako odmernej nádoby alebo zástupcu dovozcu fľaše ako odmernej nádoby alebo po uvedení fľaše ako odmernej nádoby na trh.
(3)
Inšpektorát pozastaví balenie výrobkov do spotrebiteľského balenia až do odstránenia nedostatkov a nesprávne zabalené výrobky zakáže uvádzať na trh, ak zistí, že prevádzkovateľ baliarne alebo osoba, ktorá nariadila balenie spotrebiteľského balenia uvádza na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(4)
Inšpektorát zakáže uvádzať na trh spotrebiteľské balenie, ak zistí, že dovozca spotrebiteľského balenia uvádza na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(5)
Inšpektorát zakáže uvádzať na trh fľašu ako odmernú nádobu, ak zistí, že výrobca alebo dovozca fľaše ako odmernej nádoby uvádza na trh fľašu ako odmernú nádobu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.
(6)
Ak inšpektor zistí nedostatok na označenom spotrebiteľskom balení, ktoré pochádza z členského štátu iného ako Slovenská republika alebo bolo dovezené do členského štátu iného ako Slovenská republika z iného štátu ako členský štát, inšpektorát o tom informuje príslušný orgán členského štátu.
(7)
Dozorovanej osobe neprislúcha náhrada za odobratú vzorku spotrebiteľského balenia použitú pri deštruktívnej metóde kontroly skutočného obsahu spotrebiteľského balenia.
(8)
Ak sa pri metrologickom dozore zistí, že skutočný obsah spotrebiteľského balenia alebo skutočný objem fľaše ako odmernej nádoby nezodpovedá požiadavkám podľa tohto zákona, dozorovaná osoba je povinná nahradiť náklady spojené s výkonom metrologického dozoru.
§ 54
Oprávnenia a povinnosti inšpektorov
(1)
Inšpektor je oprávnený
a)
vstupovať do výrobných priestorov, obchodných priestorov a skladovacích priestorov a ďalších objektov dozorovanej osoby,
b)
požadovať príslušné informácie, doklady a údaje,
c)
požadovať vytvorenie primeraných podmienok na výkon metrologického dozoru,
d)
odobrať určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu,
e)
overovať totožnosť dozorovanej osoby, jej zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene dozorovaných osôb konajú,
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní a
g)
vykonať kontrolný nákup.
(2)
Inšpektor je povinný
a)
predložiť dozorovanej osobe preukaz inšpektora a najneskôr pri začatí metrologického dozoru jej oznámiť predmet a účel metrologického dozoru,
b)
splniť požiadavky na vstup do priestorov dozorovanej osoby a pri výkone metrologického dozoru postupovať tak, aby neohrozil prevádzku dozorovanej osoby,
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone metrologického dozoru,
d)
vyhotoviť protokol o výsledku metrologického dozoru, ktorý je verejnou listinou a rovnopis protokolu o výsledku metrologického dozoru odovzdať dozorovanej osobe.
(3)
Inšpektor v protokole o výsledku metrologického dozoru uvedie
a)
identifikačné údaje dozorovanej osoby,
b)
meno, priezvisko a číslo preukazu inšpektora, ktorý metrologický dozor vykonal,
c)
predmet metrologického dozoru,
d)
výsledok metrologického dozoru,
e)
nedostatky alebo porušenia s označením porušeného ustanovenia tohto zákona s uvedením času trvania protiprávneho konania a s označením kontrolovaných meradiel, ak boli zistené,
f)
uložené nápravné opatrenia, ak boli zistené nedostatky alebo porušenia tohto zákona, a
g)
čas zistenia porušenia zákona.
(4)
Súčasťou protokolu o výsledku metrologického dozoru je
a)
vyjadrenie štatutárneho orgánu dozorovanej osoby alebo zamestnanca dozorovanej osoby k výsledku metrologického dozoru,
b)
podpis inšpektora a štatutárneho orgánu dozorovanej osoby alebo zamestnanca dozorovanej osoby, ktorý sa metrologického dozoru zúčastnil,
c)
informácia, či bola dozorovanej osobe navrhnutá bloková pokuta.
(5)
Protokol o výsledku metrologického dozoru sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak štatutárny orgán dozorovanej osoby alebo zamestnanec dozorovanej osoby odmietne oboznámiť sa s týmto protokolom o výsledku metrologického dozoru, dať k nemu písomné vyjadrenie alebo podpísať protokol o výsledku metrologického dozoru; túto skutočnosť inšpektor uvedie v protokole o výsledku metrologického dozoru.
(6)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. c) a f) zistí porušenie povinnosti výrobcom určeného meradla alebo dovozcom určeného meradla alebo nedodržanie technických požiadaviek alebo metrologických požiadaviek na určené meradlo, inšpektorát bezodkladne informuje o výsledku metrologického dozoru ústav a úrad.
(7)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 52 ods. 1 písm. d), e), g) a h) zistí porušenie povinnosti ustanovenej zákonom, inšpektorát bezodkladne informuje o výsledku metrologického dozoru úrad.
§ 55
Sankcie
(1)
Inšpektorát uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie jednotky, iné meracie jednotky a ich symboly podľa § 15,
b)
neplní povinnosti dezignovanej osoby podľa § 30 ods. 6,
c)
nepoužíva určené meradlo alebo opomenie používať určené meradlo pri meraniach na účel podľa § 11 ods. 1,
d)
nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),
e)
používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa § 17 ods. 1 písm. e),
f)
používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 17 ods. 2,
g)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody1) alebo opomenie používať meradlo s metrologickou kontrolou na účel, na ktorý je tento druh meradla zaradený do skupiny určených meradiel,
h)
neumiestni na určené meradlo značku schváleného typu podľa § 12 alebo neoprávnene alebo v rozpore s týmto zákonom použije značku schváleného typu,
i)
poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni značku schváleného typu, overovaciu značku, značku čiastočného overenia, zabezpečovaciu značku, zabezpečovaciu značku opravára, dočasnú zabezpečovaciu značku opravára alebo zabezpečovaciu značku montážnika,
j)
vykoná opravu určeného meradla alebo vykoná montáž určeného meradla bez registrácie,
k)
neplní povinnosti registrovanej osoby podľa § 51,
l)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavku podľa § 14 ods. 11,
m)
sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru,
n)
neodstráni v určenej lehote nedostatok zistený pri metrologickom dozore,
o)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 16 ods. 2 písm. e) alebo nevedie evidenciu používaných povinne kalibrovaných meradiel podľa § 17 ods. 1 písm. d),
p)
nepoužíva určené meradlo toho druhu a meracieho rozsahu, ktorý je na daný účel použitia určený,
q)
nezabezpečí overenie určeného meradla alebo nezabezpečí overenie určeného meradla po vykonanej oprave,
r)
neudržiava používané určené meradlo alebo používané povinne kalibrované meradlo v náležitom technickom stave,
s)
umiestni na určené meradlo značku, ktorá by mohla viesť k zámene so značkou schváleného typu alebo s osobitnou značkou a k uvedeniu do omylu,
t)
neurčuje výšku platby podľa § 16 ods. 2 písm. f).
(2)
Inšpektorát uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
uvedie na trh meradlo bez metrologickej kontroly, ktorého typ nebol schválený, hoci schváleniu podliehal, alebo ktoré nezodpovedá schválenému typu alebo uvedie na trh meradlo, ktoré nebolo overené, hoci overeniu podliehalo,
b)
vykoná metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,
c)
uvedie na trh označené spotrebiteľské balenie bez registrácie,
d)
zabalí spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 5 alebo uvedie spotrebiteľské balenie na trh, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 5,
e)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 7,
f)
uvedie na trh spotrebiteľské balenie bez označenia podľa § 14 ods. 9 alebo ods. 10,
g)
uvedie na trh fľašu ako odmernú nádobu, ktorá nespĺňa požiadavky na fľašu ako odmernú nádobu,
h)
uvedie na trh meradlo označené osobitnou značkou podľa § 12 ods. 2, ktorá označuje meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, ktoré nespĺňa požiadavky na druh meradla,
i)
neplní povinnosti autorizovanej osoby podľa § 41 počas platnosti autorizácie,
j)
vykoná montáž alebo opravu určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného meradla,
k)
opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatok zistený pri metrologickom dozore alebo
l)
opakovane sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru do troch rokov od zistenia porušenia podľa odseku 1 písm. m).
(3)
Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur tomu, kto
a)
pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie jednotky, meracie jednotky a ich symboly podľa § 15,
b)
nepoužíva určené meradlo podľa § 16 ods. 2 písm. a),
c)
nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),
d)
používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa § 17 ods. 2,
e)
používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa § 17 ods. 1 písm. e),
f)
používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody1) alebo opomenie používať meradlo s metrologickou kontrolou na účel, na ktorý je tento druh meradla zaradený do skupiny určených meradiel,
g)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 16 ods. 2 písm. e) alebo nevedie evidenciu používaných povinne kalibrovaných meradiel podľa § 17 ods. 1 písm. d).
(4)
Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu podľa odseku 3, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a dozorovaná osoba zaplatí pokutu v blokovom konaní.
(5)
Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy, komu a za aké porušenie ustanovenia zákona bola uložená pokuta v blokovom konaní.
(6)
Proti uloženiu blokovej pokuty nie je možné podať odvolanie.
(7)
Na blokové konanie sa primerane použijú ustanovenia o blokovom konaní.38)
(8)
Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Konanie o uložení pokuty je možné začať do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.
(10)
Pokuta uložená podľa odseku 1 sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty sú na príjmový účet inšpektorátu uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty a dozorovaná osoba v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty nepodala odvolanie.
(11)
Postup podľa odseku 10 sa nepoužije, ak dozorovanej osobe bola uložená pokuta podľa
a)
odseku 1 písm. m),
b)
odseku 1 písm. n),
c)
odseku 2 písm. k) alebo
d)
odseku 2 písm. l).
(12)
Na postup podľa odseku 10 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.38a)
(13)
Uložením pokuty podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody39) ani nezanikajú povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(14)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 56
Vzťah k zahraničiu
(1)
Meradlo vyrobené a uvedené na trh v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa môže uviesť na trh Slovenskej republiky podľa odseku 2 bez potreby vykonania ďalších skúšok vzorky meradla.
(2)
Na základe písomnej žiadosti žiadateľa o národné schválenie typu pre meradlo podľa odseku 1 ústav vydá rozhodnutie o národnom schválení typu tohto meradla, ak
a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bolo vyrobené alebo uvedené na trh,
b)
sú predložené výsledky skúšok meradla vykonaných v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike na účely vnútroštátneho schválenia typu,
c)
technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike.
(3)
Prvotné overenie nového určeného meradla vykonané v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike sa uznáva ako národné prvotné overenie na základe písomnej žiadosti podanej ústavu alebo určenej organizácii za týchto podmienok:
a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto členského štátu,
b)
meradlo má platné národné schválenie typu podľa odseku 2, podľa § 21 alebo § 22, ak sa schválenie typu vyžaduje a
c)
v písomnej žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia, názov a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie, a informácia o tom, kto udelil tomuto laboratóriu oprávnenie vykonávať prvotné overenie.
(4)
Vykonanie skúšok meradla na účely uznania prvotného overenia vykonaného v členskom štáte inom ako v Slovenskej republike ako národného prvotného overenia a jeho označenie národnou overovacou značkou sa nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu iného ako Slovenská republika uplatňuje iný spôsob uvádzania meradiel na trh.
(6)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.
§ 57
Informačné povinnosti
(1)
Úrad oznamuje orgánu Európskej únie a členskému štátu v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou
a)
ústav, určenú organizáciu a autorizovanú osobu oprávnenú vykonávať prvotné overenie ES,
b)
vydanie rozhodnutia o schválení typu ES a zmenu rozhodnutia o schválení typu ES a zasiela im druhopis tohto rozhodnutia a jeho zmien, na žiadosť aj kópiu protokolu o skúške typu,
c)
pozastavenie platnosti alebo zrušenie rozhodnutia o schválení typu ES alebo pozastavenie platnosti alebo zrušenie zmeny rozhodnutia o schválení typu ES,
d)
odmietnutie vydania rozhodnutia o schválení typu ES a zmeny rozhodnutia o schválení typu ES,
e)
schválenie značky výrobcu fliaš ako odmerných nádob, ktorá umožňuje identifikáciu výrobcu fliaš ako odmerných nádob.
(2)
Úrad oznamuje členskému štátu, ktorý vydal rozhodnutie o schválení typu ES, o skutočnosti podľa § 24 ods. 1 alebo ods. 2.
(3)
Úrad predkladá orgánu Európskej únie a členskému štátu v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou
a)
návrh na novelizáciu smernice Európskej únie na účely jej prispôsobenia technickému pokroku,
b)
originál výkresu značky prvotného overenia ES používanej ústavom, určenou organizáciou a autorizovanou osobou.
§ 58
Správne konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,40) ak § 9 ods. 3, 7 až 10 a ods. 12, § 10 ods. 1, 3 až 6, 8 a 9, § 15 ods. 2, § 16 ods. 4 až 6,§ 17 ods. 3 až 7, § 20 ods. 2 až 9, § 25 až 30, § 34, § 45, § 53 ods. 3 až 5, § 56 ods. 3 až 6 a § 57 neustanovujú inak.
(2)
Zahraničná osoba41) si na konanie podľa tohto zákona ustanoví zástupcu na zastupovanie so sídlom alebo s pobytom na území Slovenskej republiky.
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
definíciu základnej jednotky, spôsob tvorby odvodenej jednotky od základnej jednotky, násobku základnej jednotky, násobku odvodenej jednotky od základnej jednotky, inej povolenej jednotky, ako je uvedená v § 7 písm. a) až c), ako aj zloženej jednotky a symbol jednotky,
b)
podrobnosti o rozvoji, uchovávaní a používaní národného etalónu a vykonávaní dohľadu nad národným etalónom,
c)
podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu a uznávaní referenčného materiálu certifikovanom v inom štáte,
d)
druhy určených meradiel a oblasť ich použitia,
e)
podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených meradiel vrátane metód ich technických skúšok a podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu a postupe pri overovaní určených meradiel,
g)
značku schváleného typu a osobitnú značku podľa § 12 a spôsob ich umiestnenia,
h)
čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia,
i)
spôsob vykonania prvotného overenia podľa § 26 ods. 13,
j)
podrobnosti o lehote podľa § 26 ods. 14,
k)
overovaciu značku a spôsob jej umiestnenia,
l)
najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel,
m)
podrobnosti o spotrebiteľskom balení, požiadavky na určité výrobky v spotrebiteľskom balení a pre ne ustanovené hodnoty menovitého množstva, požiadavky na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a referenčnú metódu štatistickej kontroly skutočného obsahu, tvar značky „e“, podrobnosti o fľaši ako odmernej nádobe, požiadavky na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby a referenčné metódy kontroly skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby a
n)
vzor preukazu inšpektora.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2018.
(2)
Rozhodnutia úradu a ústavu a doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie vydané pred 1. júlom 2018 sa považujú za rozhodnutia úradu a ústavu a doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa tohto zákona.
(3)
Autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel, ktorá k 1. júlu 2018 nie je akreditovaná, môže vykonávať overovanie určených meradiel, na ktoré sa vyžaduje od 1. júla 2018 akreditácia, najneskôr do 30. júna 2021 bez akreditácie; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmenu autorizácie podľa § 36 ods. 1 písm. c) a predĺženie autorizácie podľa § 37.
(4)
Overenie určeného meradla vykonané pred 1. júlom 2018 sa považuje za overenie určeného meradla podľa tohto zákona.
(5)
Kalibračné laboratórium môže vykonávať kalibráciu povinne kalibrovaného meradla, na ktorú sa vyžaduje od 1. júla 2018 akreditácia, do 30. júna 2021 bez akreditácie, ak má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iných štátov ako Slovenská republika, ktoré sú členmi Medzinárodného úradu pre váhy a miery.
(6)
Iné ako zákonné meracie jednotky možno používať na výrobkoch a zariadeniach uvedených na trh do 20. decembra 1979 a na náhradných dieloch alebo na doplnkových častiach týchto výrobkov a zariadení okrem meradiel.
(7)
Živnostenské oprávnenie vydané na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania vydané na základe doterajších predpisov zaniká nadobudnutím účinnosti tohto zákona dňa 1. júla 2018.
(8)
Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných podľa § 59 písm. b) až l) a n) zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2019.
(9)
Slovenský metrologický inšpektorát podľa doterajšieho predpisu je Slovenským metrologickým inšpektorátom podľa tohto zákona.
(10)
Slovenský metrologický ústav podľa doterajšieho predpisu je Slovenským metrologickým ústavom podľa tohto zákona.
§ 60a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení pokuty za sprostredkovanie metrologickej kontroly alebo úradného merania bez autorizácie podľa § 55 ods. 2 písm. b) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa zastaví.
§ 60b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022.
(2)
Na ukladanie pokuty za porušenie tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022 sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2022, ak sú pre dozorovanú osobu priaznivejšie.
(3)
Doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie vydané do 31. marca 2022 sú dokladmi o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2022.
(4)
Rozhodnutie o autorizácii vydané na základe splnenia požiadavky na akreditáciu podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022 zostáva v platnosti len počas platnosti akreditácie.
§ 60c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023
Slovenská legálna metrológia, n. o. sa od 1. apríla 2023 považuje za autorizovanú osobu podľa § 31 v rozsahu a počas platnosti jej akreditácie, ak do 31. januára 2023 predloží dokumentáciu, ktorou preukáže úradu splnenie požiadaviek podľa § 33 ods. 1 písm. d) až n) a p). Úrad vydá Slovenskej legálnej metrológii, n. o. autorizovanej podľa prvej vety rozhodnutie o autorizácii primerane podľa § 35.
§ 61
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.42)
§ 62
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 63
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 42/2017 Z. z.,
2.
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 537/2009 Z. z.,
3.
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z., vyhlášky č. 355/2004 Z. z., vyhlášky č. 381/2008 Z. z. a vyhlášky č. 538/2009 Z. z.,
4.
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 188/2017 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.“.
2.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín poradovom čísle 6 v stĺpci „Preukaz spôsobilosti“ sa slová „osvedčenie o skúške“ nahrádzajú slovami „doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie“ a v stĺpci „Poznámka“ sa slová „§ 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín sa vypúšťa poradové číslo 7.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody sa za položku 237 vkladá nová položka 238, ktorá znie:
„Položka 238
a)
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................330 eur
b)
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................33 eur
c)
Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................165 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
47aa) Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „hmotnosti“.
2.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
či bolo spotrebiteľovi umožnené prekontrolovať si tovar v správnom množstve alebo miere na overenom určenom meradle,4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
Čl. V
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona 326/2014 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa slová „systematicky a plánovite vykonávané činnosti“ nahrádzajú slovami „systematické a plánovité činnosti vykonávané vo verejnom záujme“.
2.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,“.
3.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky, pričom
1.
za priamu identifikáciu sa považuje jednoznačná identifikácia spravodajskej jednotky, najmä podľa názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikačného čísla organizácie1c) (ďalej len „identifikačné číslo“), podľa osobných údajov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,1d) podľa iného verejne dostupného identifikátora alebo podľa kombinácie týchto údajov,
2.
za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím iných štatistických údajov, ako sú uvedené v prvom bode,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
1d) § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.“.
5.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
(1)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom štatistického zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje osobitný predpis.4)
(2)
Na účely prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov podľa § 13.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 30 sa vypúšťa odsek 7.
7.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém (ďalej len „povinná osoba“) postupuje pri jeho spracúvaní podľa osobitného predpisu,10) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu,10a) povinná osoba poskytne dotknutej osobe len informáciu o účele spracúvania osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou len na štatistický účel podľa tohto zákona a ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(3)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu,10b) ktoré poskytla povinnej osobe v rámci štatistického zisťovania, povinná osoba vykoná opravu, len ak v čase doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva nebol zber údajov v rámci príslušného štatistického zisťovania ukončený a ak je možné túto opravu vykonať bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(4)
V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov, dotknutá osoba môže uplatniť právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu10b) len u osoby, ktorá osobný údaj poskytla úradu podľa § 13, o čom úrad dotknutú osobu informuje, ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby. Úrad nevykonáva opravu takto poskytnutých osobných údajov v prípade uplatnenia práva podľa predchádzajúcej vety.
(5)
Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu,10c) povinná osoba obmedzí spracúvanie týchto údajov dotknutej osoby len v rozsahu, v akom sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona. Obmedzenie spracúvania osobných údajov na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona u osoby, ktorá má povinnosť poskytnúť údaje z administratívnych zdrojov podľa § 13, nebráni tejto osobe plniť povinnosti podľa § 13.
(6)
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu10d) nemožno uplatniť, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou na štatistický účel podľa tohto zákona; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10d znejú:
10) § 6 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.
10a) § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
10b) § 22 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 16 nariadenia (EÚ) 2016/679.
10c) § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 18 nariadenia (EÚ) 2016/679.
10d) § 27 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 16 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.
4)
Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
5)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
6)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z., vyhláška č. 161/2019 Z. z.
7)
§ 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a)
Čl. 11, 14 až 20, 25, 26 a 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
9)
§ 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
12)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002).
15)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
17)
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
19)
§ 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
20)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
21)
§ 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
22)
Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., príloha č. 2 moduly B a H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení.
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
25)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky 145/2016 Z. z.
26)
Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.
27)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20, 21 a § 23 písm. m) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27a)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025)(01 5253) a STN EN ISO/IEC 17043 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043) (01 5257).
29)
§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
31)
§ 8 ods. 1 posledná veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
33)
§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
34)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
35)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253).
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
37)
§ 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
38)
§ 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
39)
Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
40)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
41)
§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
42)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
Príloha
k zákonu č. 157/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2; Ú. v. ES L 42, 15. 2. 1975).
2.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2.1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3. 1. 1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2009).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) v znení delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2015).