154/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

154
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 363/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 7/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Pozemok, ktorý tvorí podiel spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, fond prenajíma pozemkovému spoločenstvu, ktorého členovia vlastnia podiel na tejto spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, alebo osobe, ktorá má pozemok od členov pozemkového spoločenstva prenajatý na účely poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 110/2018 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa slovo „celkovou“ a za slovo „plochy“ sa vkladá čiarka a slová „najviac však so spoločnou výmerou 5 ha,“.
3.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Fond prenajme pozemok na účely založenia vinohradu, ovocného sadu, chmeľnice alebo porastu rýchlorastúcich drevín na základe odborného stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b sa vypúšťa.
4.
V § 2 ods. 10 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
jej spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu je osoba, ktorá je alebo bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
5.
Nad § 2a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Osobitný nájom pozemkov“. Súčasne sa vypúšťa nadpis § 2a.
6.
V § 2a ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „pozemok“ vkladajú slová „mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi, ktorý spĺňa podmienky malého podniku alebo mikropodniku“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 13 ods. 5 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 291/2017 Z. z.“.
8.
V § 2a ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „najmä zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina, mak, ľan, konopa alebo pseudocereália, ako je láskavec, pohánka, proso“ nahrádzajú slovami „zelenina, zemiak, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina a mak“.
9.
V § 2a odsek 3 znie:
„(3)
Ak doterajší nájomca spĺňa podmienky podľa § 14 ods. 12 zákona alebo podľa osobitného predpisu,10f) k žiadosti o nájom priloží čestné vyhlásenie o plnení podmienok podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:
„10f) § 13 ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 291/2017 Z. z.“.
10.
Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:
㤠2b
(1)
Fond prenajme pozemok poľnohospodárovi obhospodarujúcemu poľnohospodárske pozemky s výmerou najviac 50 ha podľa osobitného predpisu,10a) ktorý
a)
preukáže, že
1.
obhospodaruje vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnicu najmenej na 50 % výmery pozemkov, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov,
2.
pestuje špeciálne plodiny najmenej na 50 % výmery pozemkov, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov, alebo
3.
má na pozemkoch, ktoré vlastní alebo ktoré má prenajaté od iných vlastníkov, zaťaženie najmenej 0,4 dobytčej jednotky/ha, a
b)
v nájomnej zmluve sa zaviaže
1.
obhospodarovať vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnicu najmenej na 50 % výmery prenajatého pozemku,
2.
založiť na celej výmere prenajatého pozemku vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnicu najneskôr v treťom roku trvania nájmu,
3.
pestovať špeciálne plodiny najmenej na 50 % výmery prenajatého pozemku,
4.
chovať ošípané tak, aby zaťaženosť celej výmery prenajatého pozemku neklesla počas celej doby nájmu pod 0,4 dobytčej jednotky/ha, a najneskôr po uplynutí prvého roku nájmu dodávať10g) najmenej 15 odstavčiat/ha obhospodarovanej výmery pozemkov za rok iným chovateľom alebo z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarňam alebo ich priamo predávať alebo dodávať10h) konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, alebo
5.
vykonávať živočíšnu výrobu tak, aby zaťaženosť celej výmery prenajatého pozemku neklesla počas celej doby nájmu pod 0,4 dobytčej jednotky/ha a najneskôr po uplynutí prvého roku nájmu vyrábať finálny produkt a dodávať10g) potraviny živočíšneho pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarňam alebo priamo predávať alebo dodávať malé množstvo prvotných produktov10h) konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, v množstve, ak ide o
5a.
mäso alebo výrobky z mäsa, ktoré zodpovedá najmenej 0,3 dobytčej jednotky/ha celej výmery obhospodarovaných pozemkov za rok,
5b.
surové mlieko alebo mliečne výrobky, najmenej 1 260 l kravského surového mlieka/ha, 140 l ovčieho surového mlieka/ha alebo 560 l kozieho surového mlieka/ha celej výmery obhospodarovaných pozemkov za rok alebo množstvo mliečnych výrobkov, ktoré sú vyrobené z tohto množstva surového mlieka, alebo
5c.
vajcia, najmenej 2 940 vajec/ha celej výmery obhospodarovaných pozemkov za rok.
(2)
Záujemca o nájom pozemku podľa odseku 1 v žiadosti, ktorej vzor uverejní fond na svojom webovom sídle, uvedie obec, katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých sú v katastri nehnuteľností zapísané pozemky, ktoré záujemca o nájom pozemku podľa odseku 1 vlastní a obhospodaruje. Prílohou k žiadosti je kópia nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý už má záujemca o nájom pozemku podľa odseku 1 prenajatý, a
a)
výpis z vinohradníckeho registra10i) alebo výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc,10j) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu,
b)
rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí priamych podpôr podľa osobitných predpisov,10k) ak pestuje špeciálne plodiny na výmere väčšej ako 0,3 ha, alebo čestné vyhlásenie, že pestuje špeciálne plodiny na výmere najviac 0,3 ha, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, alebo
c)
rozhodnutie o registrácii prevádzkarne,10l) rozhodnutie o registrácii prvovýrobcu,10m) rozhodnutie o registrácii maloobchodnej prevádzkarne10n) alebo rozhodnutie o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu,10o) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu.
(3)
Ak doterajší nájomca spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,10f) k žiadosti o nájom priloží čestné vyhlásenie o plnení podmienok podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10g až 10o znejú:
„10g) § 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.
10h) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
10i) § 8 zákona č. 313/2009 Z. z.
10j) § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
10k) § 26 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
10l) § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
10m) § 40 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z.
10n) § 40 ods. 3 písm. e) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
10o) § 41 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
11.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slovo „podiel,“ vkladajú slová „a výmeru najmenej 2 000 m2, alebo ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka a výmeru menšiu ako 2 000 m2,“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2018 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Peter Pellegrini v. r.