153/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

153
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 16. mája 2018 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 zo 14. marca 2017 uzatvorený 4. apríla 2018 medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 21. apríla 2017 uzatvorený 1. mája 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 10. apríla 2018 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 1. apríla 2018 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.