151/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

151
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. mája 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z., vyhlášky č. 334/2010 Z. z., vyhlášky č. 445/2013 Z. z. a vyhlášky č. 28/2017
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenami i) až s), ktoré znejú:
„i)
asistenta výživy,
j)
farmaceutického laboranta,
k)
maséra,
l)
zubného asistenta,
m)
sanitára,
n)
očného optika,
o)
optometristu,
p)
ortopedického technika,
q)
zdravotníckeho laboranta,
r)
fyzioterapeuta,
s)
verejného zdravotníka.“.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Rozsah praxe zdravotníckeho záchranára v záchrannej zdravotnej službe
(1)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v rozsahu získaného vzdelania samostatne
a)
odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
b)
sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
c)
vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu,
d)
vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
e)
vykonáva čistenie dýchacích ciest a zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest dostupnými prostriedkami a technikami,
f)
vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu,
g)
používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
h)
zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho vstupu a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového vstupu,
i)
používa pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest pri umelej pľúcnej ventilácii,
j)
podáva kyslíkovú liečbu a inhalačnú liečbu,
k)
vyhotovuje záznam EKG krivky a vykonáva jej posudzovanie a hodnotenie,
l)
vykonáva základné neurologické vyšetrenie a stanovuje pracovnú diagnózu cievnej mozgovej príhody,
m)
odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku,
n)
ošetruje pneumotorax dostupnými prostriedkami a technikami,
o)
zavádza žalúdočné sondy,
p)
zavádza močový katéter u žien,
q)
odoberá v prípade potreby biologický materiál,
r)
odoberá kapilárnu krv a žilovú krv na diagnostické účely,
s)
polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje osobu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
t)
znehybňuje poranené časti tela osoby,
u)
ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
v)
ošetruje amputát vhodný na replantáciu,
w)
používa magnet pri neadekvátnej funkcii implantovateľného kardioverter-defibrilátora,
x)
zabezpečuje transport osoby a podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby dostupnými spôsobmi a prostriedkami, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
y)
sleduje nepretržite zdravotný stav, zabezpečuje základné životné funkcie a uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, s chorobou a umieraním,
aa)
ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
ab)
udržuje rádiovú, telefónnu a dátovú komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému, spolupracuje pri navigácii v teréne,
ac)
zaisťuje bezpečnosť zásahu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
ad)
spolupracuje pri navigácii ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
ae)
zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby,
af)
pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb sa riadi pokynmi veliteľa zdravotníckeho zásahu, vykonáva triedenie ranených a ako veliteľ zdravotníckeho zásahu koordinuje záchranný tím,
ag)
vyslobodzuje osoby v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.
(2)
Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 samostatne v rozsahu získaného vzdelania podávať
a)
kryštaloidné roztoky a koloidné roztoky iné, ako je roztok uvedený v odseku 1 písm. h),
b)
koncentrovaný roztok glukózy intravenózne pri diagnostikovanej hypoglykémii,
c)
adrenalín intravenózne a intraoseálne pri kardiopulmonálnej resuscitácii, ďalšiu farmakologickú liečbu pri rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii,
d)
adrenalín intramuskulárne pri anafylaktickom šoku,
e)
neopiátové analgetiká intramuskulárne, intravenózne, intraoseálne alebo inhalačne,
f)
antipyretiká per rectum, per os a intravenózne,
g)
antikonvulzíva per rectum a intramuskulárne pri kŕčových stavoch,
h)
anxiolytiká per os,
i)
kortikoidy per rectum a intramuskulárne,
j)
adsorbčné uhlie,
k)
antihypertenzíva per os pri arteriálnej hypertenzii,
l)
nitráty per os, sublinguálne,
m)
antiagreganciá per os pri akútnom koronárnom syndróme,
n)
beta-2-mimetiká inhalačne,
o)
antiemetiká intramuskulárne,
p)
antihistaminiká intramuskulárne pri anafylaxii,
q)
pri medzinemocničnom transporte osoby liečbu podľa písomnej ordinácie lekára, ktorý transport indikoval, okrem podávania krvnej transfúzie.
(3)
Zdravotnícky záchranár so špecializáciou v špecializačnom odbore špecializovaná urgentná starostlivosť3) získanou podľa predpisov účinných do 30. júna 2010 v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 a 2 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 samostatne v rozsahu získaného vzdelania podávať
a)
adrenalín intravenózne a intraoseálne pri anafylatickom šoku a farmakologickú liečbu pri anafylaktickom šoku,
b)
antikonvulzíva intravenózne alebo intraoseálne pri kŕčových stavoch,
c)
diuretiká intravenózne a intraoseálne pri edéme pľúc,
d)
kortikoidy intravenózne alebo intraoseálne,
e)
antiemetiká intramuskulárne a intravenózne,
f)
antihistaminiká intramuskulárne a intravenózne,
g)
bronchodilatanciá a antiastmatiká inhalačne,
h)
spazmolytiká intramuskulárne alebo intravenózne,
i)
magnesium sulfuricum intravenózne pri preeklampsii a eklampsii,
j)
heparíny intravenózne pri akútnom koronárnom syndróme.
(4)
Zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 1 až 3 môže na základe písomného poverenia podľa odseku 5 samostatne v rozsahu získaného vzdelania podávať
a)
diuretiká intravenózne,
b)
bronchodilatanciá intravenózne,
c)
antidotá intramuskulárne, intravenózne a intranazálne,
d)
parasympatikolytikum (atropin) intravenózne,
e)
magnesium sulfuricum intramuskulárne, intravenózne.
(5)
Na samostatné vykonávanie odborných pracovných činností uvedených v odsekoch 2 až 4 sa vyžaduje písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Poverenie sa vydáva najviac na tri roky podľa vzoru uvedeného v prílohe.
(6)
Okrem samostatne vykonávaných odborných pracovných činností uvedených v odseku 1 zdravotnícky záchranár ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolupracuje s lekárom pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(7)
Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci alebo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky
a)
spolupracuje s lekárom a so zdravotníckym záchranárom pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
b)
podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla dostupnými spôsobmi a prostriedkami.
(8)
Zdravotnícky záchranár na urgentnom príjme ústavného zdravotníckeho zariadenia vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odsekov 1 a 6.
(9)
Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve vykonáva samostatne činnosti podľa odsekov 1 a 7 a na základe písomného poverenia hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ním povereného lekára vo vojenskom zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(10)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského záchranného zboru vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Hasičského záchranného zboru alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odsekov 2 až 4.
(11)
Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a na základe písomného poverenia odborného zástupcu príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii Horskej záchrannej služby alebo ním povereného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína vykonáva samostatne odborné pracovné činnosti podľa odsekov 2 až 4.“.
3.
§ 4a vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Rozsah praxe rádiologického technika
(1)
Rádiologický technik s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením,
b)
spracúva röntgenový obraz v digitálnej podobe, je zodpovedný za správnosť všetkých údajov a kvalitu výslednej obrazovej dokumentácie,
c)
podieľa sa na vykonávaní dozimetrických a kalibračných meraní prístrojov a príslušenstva, zaznamenáva a kontroluje funkčnosť prístrojov a vykazuje výsledky merania na účely akreditácie, prípadne kontroly,
d)
meria a sleduje fyziologické, fyzické a psychické predpoklady vyšetrovanej osoby potrebné pre vyšetrenie, informuje lekára rádiológa o zisteniach a dbá o bezpečnosť osoby,
e)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
f)
zabezpečuje ochranné pomôcky a dodržiavanie predpisov o radiačnej hygiene a ochrane, hlási hrubé porušovanie radiačnej hygieny a ochrany odbornému zástupcovi a garantovi pre činnosti spojené s lekárskym ožiarením,
g)
spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej radiačnej nehody,
h)
zúčastňuje sa na vzdelávaní osoby v súvislosti s diagnostickými postupmi a liečebnými postupmi v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,
i)
spracúva obrazovú dokumentáciu,
j)
podieľa sa na vedení dokumentácie, na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
k)
podieľa sa na uskutočňovaní výskumu, monitoruje požiadavky na výskum v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne a využíva výsledky výskumu v praxi,
l)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent a praktickom vyučovaní študentov v študijnom odbore rádiologická technika,
m)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.
(2)
Rádiologický technik s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 na základe indikácie lekára samostatne
a)
vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostickej skiagrafii, skiaskopii,
b)
vykonáva vyšetrenia pomocou počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie, gamagrafie, scintigrafie a jednofotónovej emisnej tomografie, pozitrónovej emisnej tomografie, počítačovej tomografie a hybridnej pozitrónovej emisnej tomografie,
c)
podieľa sa na uskutočňovaní rádiologických vyšetrovacích postupov a vyšetrovacích postupov v nukleárnej medicíne v rámci zložitých výkonov a neštandardných výkonov,
d)
pripravuje kontrastnú látku do zariadenia určeného na jej podanie z originálneho obalu podľa pokynov na aplikáciu,
e)
pripravuje fotochemické roztoky na zabezpečenie prevádzky vyvolávacích zariadení,
f)
aplikuje základné ožarovacie techniky a gamagrafické techniky,
g)
aplikuje ožarovacie techniky na kobaltových ožarovacích zariadeniach, urýchľovačoch a röntgenových ožarovacích zariadeniach podľa liečebného plánu,
h)
aplikuje špeciálne radiačné techniky podľa ožarovacieho plánu,
i)
zakresľuje kritické štruktúry v súvislosti s procesom plánovania liečby ionizujúcim žiarením,
j)
zhotovuje izodózové plány v spolupráci s klinickým fyzikom,
k)
nastavuje a imobilizuje osobu do ožarovacej polohy na pracovisku ožarovacích zariadení, simulátore a ostatných zobrazovacích zariadení,
l)
vykonáva funkčné in vivo vyšetrenia pomocou jednosondových vyšetrovacích prístrojov, dvojsondových vyšetrovacích prístrojov a viacsondových vyšetrovacích prístrojov,
m)
vykonáva lokalizačné rádionuklidové vyšetrenia a dynamické rádionuklidové vyšetrenia,
n)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne.
(3)
Rádiologický technik vykonáva v spolupráci s lekárom výkony súvisiace s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych metódach a pri neinvazívnych metódach.
(4)
Rádiologický technik s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odsekov 1 až 3 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Rádiologický technik s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností vykonáva samostatne odborné pracovné činností podľa odsekov 1 až 3 a certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.1a)“.
4.
Za § 4cb sa vkladajú § 4cc až 4 cm, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4cc
Rozsah praxe asistenta výživy
(1)
Asistent výživy s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, sanatóriách, zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v denných stacionároch
a)
zostavuje stravovacie plány podľa zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo a aktuálnych poznatkov v dietetike,
b)
zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy zdravého človeka v priebehu ontogenézy, zisťovaním stavu výživy populácie a diferencovanou výživou skupín populácie,
c)
zostavuje jedálne lístky s ohľadom na požadovanú výživovú hodnotu a pestrosť a vytvára receptúry nových jedál, pričom pri úprave jedálnych lístkov zohľadňuje skladové zásoby a trvanlivosť potravín,
d)
zostavuje podklady pre objednávky, prípadne mimoriadny výdaj potravín podľa jedálneho lístka,
e)
určuje technologické postupy pri príprave jedla v súlade so systémom správnej výrobnej praxe,
f)
sleduje energetickú a biologickú hodnotu podávaného jedla a podľa zistení upravuje štruktúru jedálnych lístkov,
g)
kontroluje kvalitu potravín používaných na prípravu jedál a navrhuje prípadné nápravné opatrenia, navrhuje dodávateľov potravín pre špeciálne diétne režimy,
h)
vykonáva odborný dozor nad prípravou jedla a nad dodržiavaním podmienok podľa osobitného predpisu5) a špeciálneho hygienicko-epidemiologického režimu stravovacej prevádzky vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
i)
degustuje hotové jedlá pred výdajom a podľa potreby vydáva pokyny na ich konečnú úpravu,
j)
kontroluje a eviduje teplotu vydávaných jedál, nariaďuje nápravné opatrenia a vedie o tom záznam,
k)
kontroluje distribúciu jedál zo stravovacej prevádzky, servírovanie jedla pri tabletovom systéme výdaja jedál a servírovanie jedla na lôžkových oddeleniach,
l)
kontroluje úroveň stravovania, zisťuje názory stravníkov na kvalitu jedla a o zistených skutočnostiach informuje vedúceho asistenta výživy a stravovaciu komisiu,
m)
pracuje s informačno-komunikačnými technológiami a s informačnými programami pre stravovacie prevádzky,
n)
zúčastňuje sa lekárskych vizít na lôžkových oddeleniach,
o)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
p)
zabezpečuje vzdelávanie jednotlivcov a rodín v oblasti prevencie porúch výživy, fyziologickej výživy a liečebnej výživy,
q)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore asistent výživy a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
r)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore asistent výživy.
(2)
Asistent výživy s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Asistent výživy s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a samostatne
a)
spracúva nutričné anamnézy jednotlivcov a vykonáva vyšetrenia na zistenie stavu výživy jednotlivcov, je členom nutričného tímu zdravotníckeho zariadenia,
b)
navrhuje zmeny v starostlivosti o nutričný stav osoby, zaisťuje nutričné požiadavky osôb so závažnými poruchami výživy a metabolizmu,
c)
zabezpečuje vzdelávanie jednotlivcov, rodín a skupín vo všetkých oblastiach fyziologickej a liečebnej výživy,
d)
koordinuje komplexnú dietetickú starostlivosť o osobu,
e)
podieľa sa na koordinácii podávania orálnej, enterálnej a parenterálnej výživy, spolupracuje v multidisciplinárnom tíme oddelenia alebo kliniky,
f)
navrhuje zmeny v naordinovanej diéte alebo v spôsobe prijímania stravy,
g)
zapája sa do odbornej spolupráce na všetkých úrovniach prevencie a nutričnej terapie,
h)
sleduje vývoj poznatkov v dietetike a výsledky vedeckých výskumov aplikuje v praxi,
i)
podieľa sa na výskume v oblasti výživy,
j)
vykonáva odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť súvisiacu s výživou,
k)
vykonáva odborné hodnotenia nového sortimentu v oblasti stravovania.
(4)
Asistent výživy spolupracuje s ústavným dietológom, ošetrujúcim lekárom a nutričným tímom pri
a)
nariadení, príprave a podávaní individuálnych diét,
b)
nariadení a príprave tekutej výživy,
c)
nariadení, príprave a podávaní špeciálnych diét,
d)
nariadení, príprave a podávaní vysoko sterilnej stravy pre transplantačnú jednotku.
§ 4cd
Rozsah praxe farmaceutického laboranta
(1)
Farmaceutický laborant s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou, výdajom liekov a spotrebného zdravotníckeho materiálu a samostatne
a)
vykonáva základné lekárenské a laboratórne práce,
b)
pripravuje jednotlivé liekové formy na vonkajšie použitie,
c)
správne uchováva liečivá, lieky, pomocné látky, zdravotnícke pomôcky a ostatný doplnkový sortiment,
d)
individuálne pripravuje lieky, vykonáva defektúrne práce v lekárni,
e)
kontroluje liečivá a pomocné látky,
f)
vykonáva analýzu vybraných liekopisných liečiv,
g)
zodpovedá za správne označenie liečiv podľa požiadaviek Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu,
h)
obsluhuje bežné lekárenské zariadenia a prístroje,
i)
pripravuje hromadne pripravované lieky do zásoby,
j)
pripravuje individuálne pripravované lieky na základe žiadanky oddelení ústavného zdravotníckeho zariadenia a hromadne pripravované lieky podľa Európskeho liekopisu, Slovenského farmaceutického kódexu alebo opakujúcich sa lekárskych predpisov,
k)
dodržiava zásady správnej lekárenskej praxe, správnej výrobnej praxe a dodržiava hygienický program a sanitačný program,
l)
vypracúva podklady pre objednávanie liekov a liečiv, prijíma, oceňuje, uskladňuje a sleduje ich dobu použiteľnosti, informuje o vhodnosti výberu voľnopredajného sortimentu,
m)
vydáva doplnkový sortiment a zdravotnícke pomôcky a poskytuje odborné informácie o správnom používaní vydaného sortimentu,
n)
vedie evidenciu vykonaných prác podľa hygienicko-sanitačného programu, vykonáva monitoring teploty a vlhkosti počas uchovávania liekov a pri odchýlkach upozorní odborného zástupcu lekárne, pripravuje dezinfekčné roztoky podľa schválených postupov,
o)
spolupracuje pri výdaji špeciálnych zdravotníckych pomôcok meraním a nastavením správnej veľkosti,
p)
prijíma a eviduje žiadanky na lieky a žiadanky na špecializovaný zdravotnícky materiál zo zdravotníckych zariadení v nemocničnom informačnom systéme,
q)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a zdravie osoby,
r)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska,
s)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore farmaceutický laborant a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
t)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore farmaceutický laborant.
(2)
Farmaceutický laborant s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 asistuje farmaceutovi pri
a)
výdaji liekov viazaných na lekársky predpis,
b)
výdaji liekov objednaných pre oddelenia nemocnice a do ambulantných zdravotníckych zariadení na základe objednávky,
c)
výdaji liekov, kontrole liekov, liečiv a pomocných látok a zároveň o vykonanej kontrole liekov, liečiv a pomocných látok vyhotovuje záznam,
d)
príprave hromadne pripravovaných liekov do zásoby, o ich príprave vedie záznamy a evidenciu.
(3)
Farmaceutický laborant s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odsekov 1 a 2 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
§ 4ce
Rozsah praxe maséra
(1)
Masér s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
pracuje s výpočtovou technikou v zdravotníctve v rozsahu nevyhnutnom pre pracovnú pozíciu masér,
b)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
c)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore masér a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
d)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore masér,
e)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.
(2)
Masér s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 na základe indikácie lekára samostatne
a)
vykonáva všetky druhy masáže a akupresúru,
b)
aplikuje manuálnu lymfodrenáž a prístrojovú lymfodrenáž,
c)
aplikuje svetloliečbu s využitím infračerveného a polarizovaného svetla,
d)
pripravuje a vykonáva jednotlivé procedúry negatívnej a pozitívnej termoterapie a lokálnej a celkovej termoterapie,
e)
vykonáva vodoliečebné procedúry s masážnym účinkom, podvodovú masáž, Vichy masáž, škótske streky a všetky druhy prísadových kúpeľov,
f)
pripravuje a vykonáva vonkajšie balneoterapeuticé procedúry a inhalácie bez pridávania liekov,
g)
sleduje reakcie osoby počas aplikácie procedúry, v prípade nepriaznivej reakcie preruší aplikáciu a informuje vedúceho pracovníka.
(3)
Masér s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 v rozsahu klasickej masáže.
§ 4cf
Rozsah praxe zubného asistenta
Zubný asistent s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
asistuje zubnému lekárovi pri vyšetrovaní a ošetrovaní osoby vrátane štvorručnej práce,
b)
monitoruje dentálnohygienické problémy u osoby v ambulancii zubného lekárstva,
c)
udržiava špeciálne nástroje a prístroje používané v odbore,
d)
pripravuje materiál potrebný pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu a ostatných tkanív ústnej dutiny,
e)
zabezpečuje starostlivosť o dentálne pomôcky, vykonáva ich dezinfekciu a sterilizáciu,
f)
poskytuje osobe informácie súvisiace s hygienou ústnej dutiny, výživou a remineralizáciou tkanív zuba a inštruuje osobu v starostlivosti o ústne zdravie neinvazívnymi metódami v závislosti od veku osoby,
g)
vedie zdravotnú dokumentáciu ambulancie zubného lekárstva a vykonáva administratívne práce spojené so zubnolekárskym ošetrením osoby a prevádzkou pracoviska,
h)
používa informačný systém pracoviska a spracúva údaje pre potreby zdravotných poisťovní a Národného centra zdravotníckych informácií,
i)
zhotovuje anatomické odtlačky a modely,
j)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
k)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore zubný asistent a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
l)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore zubný asistent,
m)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
n)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.
§ 4cg
Rozsah praxe sanitára
(1)
Sanitár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností na úsekoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, na patologicko-anatomických oddeleniach, na oddeleniach centrálnej sterilizácie, na operačných oddeleniach, v detských zariadeniach, v sadrovni, v dopravnej zdravotnej službe a v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných zariadeniach samostatne
a)
vykonáva základnú dezinfekciu a starostlivosť o pomôcky a prostredie, hygienickú starostlivosť o rehabilitačné pomôcky a pripravuje zdravotnícke pomôcky na sterilizáciu,
b)
vykonáva starostlivosť o posteľ osoby a o posteľnú a osobnú bielizeň osoby,
c)
transportuje biologický materiál do príslušných laboratórií,
d)
transportuje osobu na vyšetrenia a operačné zákroky,
e)
vykonáva starostlivosť a údržbu prístrojov, pomôcok a zariadení používaných na pracovisku,
f)
transportuje stravu na oddelenie, pomáha osobám, ktoré vyžadujú asistenciu pri stravovaní, a pripravuje a podáva čaje,
g)
uplatňuje hospodárnosť pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
h)
dodržiava normy a parametre kvality poskytovaných služieb,
i)
vykonáva základný hygienický filter u dospelej osoby,
j)
podieľa sa na starostlivosti o vyprázdňovanie osoby,
k)
uskladňuje zdravotnícky materiál, vykonáva prípravu, umývanie, dezinfekciu a sterilizáciu laboratórnych nástrojov, prístrojov, fliaš a liekoviek,
l)
pripravuje čisté obaly pre individuálne pripravované lieky a hromadne pripravované lieky, zabezpečuje prípravu čistenej vody,
m)
pripravuje jednotlivé druhy obväzov a dláh,
n)
asistuje pri pitnej liečbe prírodnou liečivou vodou,
o)
vykonáva dezinfekciu na pracovisku teploliečby, vodoliečby, balneoterapie a inhalácií podľa schváleného hygienického plánu,
p)
vykonáva likvidáciu infekčného a kontaminovaného materiálu,
q)
poskytuje prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí a privoláva ďalšiu odbornú pomoc,
r)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
s)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska.
(2)
Sanitár s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 v spolupráci so sestrou alebo zdravotníckym asistentom asistuje pri
a)
podávaní jedla dospelým osobám,
b)
vykonávaní hygienickej starostlivosti o osobu,
c)
manipulácii a polohovaní osôb,
d)
starostlivosti o mŕtve telo.
§ 4ch
Rozsah praxe očného optika
(1)
Očný optik s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
zhotovuje, upravuje, opravuje, objednáva, vydáva, nakupuje a uchováva korekčné očné pomôcky potrebných parametrov podľa lekárskeho predpisu alebo po zmeraní potrebných parametrov,
b)
rieši chyby očnej korekcie,
c)
prepočítava podľa potreby očným lekárom uvedené hodnoty sférickej alebo astigmatickej refrakcie a vyjadruje výslednú lámavosť korekčnej šošovky vzhľadom na jej zmenenú finálnu polohu voči oku,
d)
podáva odborné informácie o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok, o ich údržbe a odporúča ďalšiu vhodnú ochranu zraku,
e)
poskytuje poradenskú činnosť pri výbere očných protéz,
f)
vyhodnocuje poukaz zdravotnej poisťovne na okuliare a iné optické pomôcky,
g)
stará sa o základnú údržbu strojov a prístrojov na pracovisku,
h)
rozlišuje optické materiály organickej a anorganickej povahy pri zhotovovaní očných pomôcok,
i)
volí spôsob a potrebné prostriedky na opracovanie okuliarových šošoviek podľa predpísaného pracovného postupu,
j)
poskytuje poradenstvo pri výbere okuliarových rámov, odporúča vhodné druhy a úpravy okuliarových šošoviek,
k)
manipuluje so špeciálnymi prístrojmi, meracími prístrojmi a pomôckami pri zhotovovaní, úprave a oprave korekčných a liečebných pomôcok a vykonáva ich preventívnu údržbu,
l)
zhotovuje ochranné, pracovné, slnečné a iné špeciálne okuliare,
m)
vykonáva administratívne práce a vedie dokumentáciu spojenú s prevádzkou očnej optiky,
n)
obstaráva doplnkový sortiment očnej optiky, slnečné okuliare, športové okuliare, puzdrá na okuliare, závesné šnúrky a lupy,
o)
pracuje s informačnou technológiou a programom pre očnú optiku,
p)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
q)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska,
r)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore očný optik a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
s)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore očný optik.
(2)
Očný optik s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 spolupracuje s lekárom oftalmológom alebo s optometristom.  
§ 4ci
Rozsah praxe optometristu
(1)
Optometrista s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vyšetruje zrakové funkcie a vykonáva metrické vyšetrenia oka, určuje refrakčnú chybu, stanovuje vízus, navrhuje a aplikuje spôsob korekcie,
b)
posudzuje vhodnosť použitia okuliarov,
c)
určuje vhodnosť individuálne zhotovenej optickej pomôcky a zhotovuje a upravuje špeciálne individuálne zhotovené optické pomôcky pri korekcii refrakčnej chyby,
d)
preveruje rovnováhu a binokulárne funkcie zraku, prepočítava a navrhuje prizmatickú korekciu,
e)
kontroluje a overuje používané očné korekčné pomôcky, prispôsobuje ich a upravuje,
f)
vymeriava a určuje parametrické údaje pre kontaktné šošovky, vykonáva poradenskú a informačnú činnosť, ako kontaktné šošovky používať, čistiť a uchovávať,
g)
vymeriava pupilový diameter, inklináciu a ostatné parametre potrebné pre návrh optickej korekčnej pomôcky,
h)
vykonáva poradenskú činnosť v oblasti refrakčných chýb, optických korekčných pomôcok vrátane kontaktných šošoviek a ich použitia,
i)
spolupracuje s očným optikom a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
j)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
k)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska,
l)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore optometrista a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
m)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore optometrista.
(2)
Optometrista s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 vykonáva pri stanovení refrakcie u detí do 15 rokov činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až h) v spolupráci s lekárom oftalmológom.
§ 4cj
Rozsah praxe ortopedického technika
Ortopedický technik s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
zhotovuje na základe lekárskych poukazov všetky typy individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok používaných v ortopedickej protetike,
b)
vykonáva opravy a úpravy ortopedických pomôcok,
c)
dodržiava správny postup pre technológiu zhotovovania ortopedicko-protetickej pomôcky,
d)
konzultuje podľa potreby účel a technické vlastnosti ortopedicko-protetickej pomôcky s predpisujúcim lekárom,
e)
poskytuje odborné informácie predpisujúcemu lekárovi a zdravotnej poisťovni o vhodnosti ortopedicko-protetickej pomôcky,
f)
vykonáva vyšetrenia potrebné na určenie konštrukčného typu a materiálového zloženia ortopedicko-protetickej pomôcky,
g)
odoberá meraním, sadrovaním, odtláčaním, obkresľovaním a skenovaním merné podklady podľa typu predpísanej ortopedicko-protetickej pomôcky,
h)
upravuje počítačovo modely pre výrobu ortopedicko-protetických pomôcok,
i)
vyberá a používa vhodný materiál potrebný na zhotovovanie konkrétnych častí ortopedicko-protetickej pomôcky,
j)
zhotovuje výrobné výkresy a výrobnú dokumentáciu v ortopedickej protetike,
k)
vedie potrebnú dokumentáciu o činnostiach súvisiacich s výrobno-technickým procesom,
l)
objednáva materiál, polotovary a komponenty potrebné na zhotovenie individuálnej ortopedicko-protetickej pomôcky a zostavuje predbežnú výšku úhrady za zhotovenie individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok,
m)
podľa technologických postupov zhotovuje, opravuje, upravuje a vydáva protézy horných a dolných končatín, bandážne a nebandážne ortézy horných a dolných končatín a trupu, ortopedické vložky a ortopedickú obuv,
n)
upravuje, nastavuje a aplikuje modulárne a sériové ortopedicko-protetické pomôcky,
o)
vykonáva statické a dynamické skúšky ortopedicko-protetických pomôcok a ich nastavenie,
p)
inštruuje osobu o správnej manipulácii s ortopedicko-protetickou pomôckou a o jej používaní a údržbe,
q)
vykonáva základný nácvik chôdze osôb s protézou a ortézou,
r)
vykonáva informačnú a zdravotnovýchovnú činnosť o technických údajoch ortopedicko-protetickej pomôcky, o spôsobe jej používania a o spôsobe jej údržby,
s)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
t)
pripravuje a používa správne náradie, nástroje, prístroje a stroje potrebné pri zhotovovaní konkrétnej ortopedicko-protetickej pomôcky,
u)
dodržiava správne technologické postupy podľa zdravotného stavu osoby,
v)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska,
w)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore ortopedický technik a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
x)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore ortopedický technik.
§ 4ck
Rozsah praxe zdravotníckeho laboranta
(1)
Zdravotnícky laborant s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vykonáva základné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku laboratórnych zložiek biochémie, rádioizotopových vyšetrení, toxikológie, hematológie, imunológie, histológie, cytológie, klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia a cytogenetické, genealogické a antropogenetické vyšetrenia,
b)
používa jednoduchú a automatizovanú laboratórnu techniku,
c)
vykonáva špeciálne odbery biologického materiálu a jeho predanalytické spracovanie,
d)
prijíma a eviduje materiál a realizuje jeho predanalytické spracovanie,
e)
vykonáva údržbu nízkokapacitných a strednekapacitných analyzátorov,
f)
podieľa sa na internej a externej kontrole kvality a laboratórnych postupov,
g)
spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a s oddeleniami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek pri statimových vyšetreniach a počas výkonu pohotovostných služieb,
h)
dodržiava hygienicko-epidemiologický režim pracoviska a zaznamenáva činnosti súvisiace s hygienickým režimom,
i)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
j)
dodržiava zásady správnej laboratórnej praxe,
k)
vykonáva údržbu a kalibráciu analyzátorov,
l)
uskladňuje a eviduje vyšetrovacie sety a chemikálie a kontroluje čas ich účinnosti a čas použiteľnosti.
(2)
Zdravotnícky laborant s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
(3)
Zdravotnícky laborant s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činností podľa odseku 1 a certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.1a)
(4)
Zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a najmenej päťročnou odbornou praxou v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu1a) okrem činností podľa odsekov 1 a 2 samostatne
a)
vykonáva odbornú laboratórnu činnosť spojenú s využitím náročných laboratórnych metód v odbore biochémia, toxikológia, rádioizotopové vyšetrenia, hematológia, transfuziológia, mikrobiológia, genetika, cytológia, histológia, imunológia, biológia životného prostredia a tkanivové bankovníctvo,
b)
vykonáva vysokošpecializované laboratórne metódy na diagnostiku ochorení v príslušnom odbore,
c)
uvádza strednekapacitné a vysokokapacitné analyzátory do prevádzky,
d)
kontroluje výsledky laboratórnych vyšetrení a overuje ich správnosť,
e)
uplatňuje inováciu postupov v laboratórnej diagnostike,
f)
sleduje internú kontrolu kvality a vyhodnocuje jej dlhodobé trendy, pri odchýlkach informuje vedúceho pracoviska a pod jeho vedením realizuje nápravno-preventívne opatrenia,
g)
realizuje analýzu vzoriek externej kontroly kvality a interpretuje jej výsledky, v spolupráci s vedúcim pracoviska realizuje nápravno-preventívne opatrenia,
h)
podieľa sa interných auditoch,
i)
podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v laboratórnych činnostiach.
(5)
Zdravotnícky laborant manažér s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a najmenej päťročnou odbornou praxou v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu1a) okrem činností podľa odsekov 1, 2 a 4 organizuje, riadi a koordinuje prevádzku príslušného oddelenia.
§ 4cl
Rozsah praxe fyzioterapeuta
(1)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
posudzuje a určuje potreby fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti osoby,
b)
plánuje fyzioterapeutickú starostlivosť a reintegráciu osoby do prirodzeného prostredia,
c)
zhodnocuje stav osoby a určuje fyzioterapeutické postupy v závislosti od zistených potrieb,
d)
využíva posudzovacie stupnice a hodnotiace škály vo fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
e)
vykonáva fyzioterapeutické vyšetrenie a kineziologické vyšetrenie neuromuskulárneho systému, kardiovaskulárneho systému, respiračného systému, elektrodiagnostiku, fyzioterapeutické vyšetrenia v oblasti pracovnej, psychosociálnej, výchovnej a preventívnej,
f)
určuje a vykonáva fyzioterapeutické postupy zamerané na prevenciu vzniku imobilizačného syndrómu,
g)
meria fyziologické funkcie osobe v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie fyzioterapeutickej starostlivosti,
h)
vzdeláva osobu, rodinu a komunitu o fyzioterapeutickej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť a navrátenie zdravia osoby, posturálnej životospráve, režimových opatreniach, používaní kompenzačných pomôcok, rehabilitačných pomôcok a prístrojov vrátane možnosti ďalšej fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
i)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť ako člen multiodborového tímu pri zabezpečovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti,
j)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri uskutočňovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
k)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných pri poskytovaní fyzioterapeutickej a rehabilitačnej starostlivosti,
l)
podieľa sa na zavedení systému kvality fyzioterapeutickej starostlivosti,
m)
vedie zdravotnú dokumentáciu, vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
n)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život človeka,
o)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore masér a diplomovaný fyzioterapeut a praktickom vyučovaní študentov v študijnom odbore fyzioterapia.
(2)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 na základe odporúčania lekára samostatne vykonáva
a)
kinezioterapiu, respiračnú fyzioterapiu a inhalačnú liečbu,
b)
aktívne cvičenia a aktívne asistované cvičenia, pasívne cvičenia, rezistované cvičenia s využitím mechanoterapie, kineziotejpingu a hydrokinezioterapie,
c)
reflexnú periostálnu a segmentálnu masáž,
d)
fyzioterapeutickú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
e)
komplexnú fyzikálnu terapiu, aplikuje fyziatrické, balneologické a elektroterapeutické procedúry (mechanoterapia, svetloterapia, termoterapia, kryoterapia, balneoterapia a elektroterapia galvanickými a nízkofrekvenčnými prúdmi, strednofrekvenčnými prúdmi a vysokofrekvenčnými prúdmi).
(3)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.1a)
(4)
Fyzioterapeut s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.1a)
(5)
Fyzioterapeut vykonáva pracovné činnosti podľa odsekov 2 až 5 na základe odporúčania lekára, ak Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a zverejňuje na svojom webovom sídle, neustanovujú inak.
(6)
Fyzioterapeut s pokročilou praxou s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a najmenej päťročnou odbornou praxou v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu1a) okrem činností podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 samostatne
a)
aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané vo fyzioterapii,
b)
monitoruje požiadavky na výskum vo fyzioterapii, uskutočňuje výskum a jeho výsledky využíva v zdravotníckej praxi,
c)
hodnotí a posudzuje efektivitu a kvalitu fyzioterapeutickej starostlivosti, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť fyzioterapeutického postupu zvoleného fyzioterapeutom, kontroluje poskytovanie fyzioterapeutických techník, všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré sa vzťahujú na starostlivosť o všetky osoby,
d)
koordinuje činnosť členov fyzioterapeutického tímu.
§ 4cm
Rozsah praxe verejného zdravotníka
(1)
Verejný zdravotník s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane štátneho zdravotného dozoru, štátneho potravinového dozoru a samostatne
a)
vykonáva odhad základných demografických a epidemiologických parametrov a odhad jednoduchých štatistických parametrov,
b)
aplikuje základné epidemiologické koncepty v konkrétnom, ale jednoduchom empirickom prostredí,
c)
uplatňuje základné štatistické koncepty v konkrétnom, ale jednoduchom empirickom prostredí,
d)
navrhuje a implementuje metodické protokoly ako dotazník, hodnotenie potrieb zdravia,
e)
navrhuje a implementuje monitorovací systém pre opatrenia a štruktúru zdravotníckych služieb,
f)
vytvára epidemiologické a štatistické dokumenty (analýzy, tabuľky, čísla) o vzťahoch medzi sociálno-ekonomickým prostredím a zdravím európskych obyvateľov a skupín obyvateľstva v národnom kontexte,
g)
vypracúva prognózy rozvoja zdravotného stavu európskej populácie a skupín obyvateľstva s ohľadom na sociálne a ekonomické podmienky v národnom kontexte,
h)
identifikuje skupiny obyvateľstva so zvýšeným zdravotným rizikom a ich zdravotnými potrebami, ako sú deti, starší ľudia, dospelí na trhu práce aj mimo neho, imigranti, osoby s telesnými a duševnými poruchami a poruchami učenia,
i)
vypracúva a publikuje pravidelnú správu o verejnom zdraví pre definovanú populáciu,
j)
sleduje a interpretuje expozície životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu,
k)
vykonáva hodnotenie rizík súvisiacich so zložkami fyzického, rádiologického, chemického a biologického prostredia vrátane vplyvov zmeny klímy,
l)
vypracúva epidemiologickú a štatistickú dokumentáciu (analýzy, tabuľky, údaje) o vzťahu medzi fyzikálnymi, chemickými a biologickými environmentálnymi expozíciami a zdravím európskych populácií a skupín obyvateľstva v národnom kontexte,
m)
vytvára plán pre terénne vyšetrovanie vzťahov medzi životným prostredím a zdravím,
n)
vykonáva dohľad nad výskytom a šírením chorôb a vytvára programy zdravia obyvateľstva,
o)
posudzuje zdravotné riziká z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, na základe identifikovaných zdravotných rizík navrhuje opatrenia na ich zníženie alebo odstránenie,
p)
vykonáva poradenstvo zamerané na plánovanie a organizáciu práce a odpočinku pracujúcich osôb vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, na ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, na ochranu pred chorobami z povolania a ochoreniami súvisiacimi s prácou,
q)
vytvára epidemiologické a štatistické dokumenty o vzťahoch medzi faktormi práce a pracovného prostredia a zdravím európskych skupín pracujúcich osôb a skupín pracujúcich osôb v národnom kontexte.
(2)
Verejný zdravotník s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 1 spolu s ostatnými zložkami domáceho krízového manažmentu navrhuje postupy na zmiernenie vplyvov ohrozenia verejného zdravia.
(3)
Verejný zdravotník s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 a špecializované pracovné činnosti v špecializačných odboroch podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátane podpory zdravia a primárnej prevencie okrem činností podľa odsekov 1 a 2 samostatne
a)
pozoruje, opisuje a analyzuje fenomény ako fungovanie organizácií, programov alebo politík v oblasti zdravia pomocou hlavných typov kvalitatívnych empirických metód,
b)
vypracúva protokol o výskume v oblasti verejného zdravia,
c)
vykonáva rozvojové, vzdelávacie a výskumné projekty verejného zdravia podľa protokolu,
d)
vypracúva projektové správy národných a medzinárodných projektov,
e)
vypracúva stratégie verejného zdravia vrátane programov riadenia rizík na základe dôkazov z empirických environmentálnych štúdií,
f)
vypracúva a implementuje politiku a intervenciu verejného zdravia založenú na štandardných metódach a usmerneniach v oblasti verejného zdravia,
g)
vykonáva organizačnú, manažérsku a finančnú analýzu týkajúcu sa systému verejného zdravotníctva,
h)
vykonáva ekonomické hodnotenie daného postupu, zásahu, stratégie alebo politiky vo vzťahu k zdravotného stavu obyvateľstva,
i)
modeluje a projektuje vplyv zavedenia nových služieb, technológií a intervencií na podporu zdravia a liečebných intervencií,
j)
plánuje, implementuje a hodnotí programy a politiky verejného zdravia,
k)
identifikuje výzvy týkajúce sa zdravia obyvateľstva, ktoré sú relevantné pre podporu zdravia na rôznych úrovniach sociálnej a politickej organizácie od globálnej po miestnu,
l)
prezentuje verejnosti správy o vplyvoch na verejné zdravie vrátane analýzy rizík,
m)
vedie a vyhodnocuje vyšetrovanie a intervencie pri hroziacej alebo existujúcej mimoriadnej udalosti; pri výskyte infekčných ochorení, chemických, radiačných, biologických a prírodných hrozieb a nebezpečenstiev je súčasťou krízového manažmentu,
n)
navrhuje, implementuje, riadi a hodnotí stratégiu podpory zdravia a program komunitného rozvoja pre definovanú populáciu a definované spoločenstvo, využíva pritom štandardné nástroje verejného zdravotníctva s poskytnutím ekonomických argumentov pre zvolené opatrenie,
o)
plánuje, implementuje a vyhodnocuje program primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie vrátane hodnotenia efektívnosti programu a efektívnosti nákladov,
p)
identifikuje etické aspekty konkrétnych opatrení, stratégií a politík v oblasti verejného zdravia,
q)
zabezpečuje implementáciu základných etických princípov pri tvorbe stratégie verejného zdravia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (oznámenie č. 4/2008 Z. z.).“.
5.
Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2018
Písomné poverenie odborného zástupcu príslušného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ods. 5 vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2018 zostáva v platnosti do uplynutia času, na ktorý bolo vydané.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
Andrea Kalavská v. r.