15/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

15
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývaniaV označení príloh č. 2 a 3 majú byť namiesto slov „č. 305/2017 Z. z.“ a „č. 306/2017 Z. z.“ správne uvedené slová „č. 304/2017 Z. z.“.