149/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

149
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 24. apríla 2018
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
1. Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince sú vyobrazené dve vrcholné architektonické diela Dušana Samuela Jurkoviča – mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle a vrcholová stanica lanovky na Lomnickom štíte. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním sú v dvoch riadkoch letopočet „2018“ a názov štátu „SLOVENSKO“. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ je v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, sú vpravo od mohyly.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý je v pravej hornej a spodnej časti mincového poľa doplnený motívmi vitráží z jeho architektonických diel. Vpravo od portrétu sú v troch riadkoch mená a priezvisko „DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ“. Pod nimi sú letopočty jeho narodenia a úmrtia „1868 – 1947“.
c)
Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY“.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: júl 2018
Jozef Makúch v. r.