148/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

148
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. mája 2018
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
Ján Richter v. r.