146/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. mája 2018,
ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. l) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ nie je možné predpísať humánny liek s obsahom
a)
liečiva anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s kódom J01,
b)
omamnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok,1)
c)
psychotropnej látky II. a III. skupiny uvedenej v zozname omamných látok a psychotropných látok.1)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
Andrea Kalavská v. r.
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.