143/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

143
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
28. februára 2017 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2017 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.