142/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

142
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 23. apríla 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášky č. 157/2013 Z. z. a vyhlášky
č. 113/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky,
b)
skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,
c)
podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,
d)
podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí,
e)
spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
f)
pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky,
g)
podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.“.
2.
V § 6 ods. 6 druhej vete a § 7 ods. 6 druhej vete sa slová „písomnú skúšku“ nahrádzajú slovami „písomnú formu internej časti maturitnej skúšky“.
3.
V § 6 ods. 8 sa vypúšťa slovo „vyhlášky“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk v škole s bilingválnym vzdelávaním alebo v triede s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.
9.
V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.“.
11.
V § 15 ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „percentilom sa hodnotí, ak ju vykoná viac ako 30 žiakov.“.
12.
V § 15 ods. 7 písmená a) a b) znejú:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v
1.
písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
2.
externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.
13.
V § 15 ods. 8 písmená a) a b) znejú:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.
14.
V § 15 ods. 10 sa slová „viac ako 33 % z celkového počtu bodov“ nahrádzajú slovami „úspešnosť vyššiu ako 33 %“.
15.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.“.
17.
V prílohe I. časti riadku 16 sa číslo „150´“ nahrádza číslom „90´“.
18.
V prílohe II. časti prvom bode sa slová „centrálne zadanej témy“ nahrádzajú slovami „štruktúrovaného centrálneho zadania“ a slová „Charakteristika témy“ sa nahrádzajú slovami „Charakteristika zadania“.
19.
V prílohe II. časti piatom bode druhom odseku prvá veta znie: „Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 8 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, a čl. I bodov 7, 10 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. septembra 2020.
Martina Lubyová v. r.